Schrif­te­lijke vragen gebruik dieren tijdens winter­festijn Koning Winter Weken


Indiendatum: nov. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad ,

Onlangs lazen wij het bericht [1] en de flyer [2] dat er tijdens het winterfestival Koning Winter Weken, dat de gemeente Den Haag in samenwerking met ondernemers organiseert, verschillende dieren zullen worden gebruikt. Het gebruik van dieren tijdens evenementen is een verouderde gewoonte. Door tijdens de Koning Winter Weken dieren in te zetten voor vertier, geeft de gemeente verkeerde signalen aan de bewoners van de stad, maar ook daarbuiten. Een dier moet namelijk niet worden ingezet om de mens te vermaken, dit gaat tegen de natuurlijke gedragingen van een dier in. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:


1. Is de gemeente bekend met het feit dat er verschillende diersoorten, tijdens het evenement Koning Winter Weken meerdere malen worden ingezet?

2. Welke rol speelt de gemeente bij het evenement de Koning Winter Weken? Hoeveel euro besteedt de gemeente aan dit evenement?

Bij de aanwezige dieren kan stress optreden door overmatige blootstelling aan mensenmassa’s, geschreeuw van mensen, cameraflitsen, harde muziek etc. Dit heeft negatieve effecten op het welzijn van de dieren. Van nature is een paard een vluchtdier en leeft zij in loslopende kuddes. Hierdoor vertoont een paard gemakkelijk schrikreacties mede doordat deze dieren alert zijn en een breed gezichtsveld bezitten. Naast paarden worden ook roofvogels ingezet tijdens de Koning Winter Weken. Vogels zijn stressgevoelige dieren waardoor zij een vlucht- of vechtreactie kunnen uiten en eventuele omstanders kunnen verwonden.

3. Deelt de gemeente onze mening dat paarden en roofvogels in de binnenstad, rekening houdend met het feit dat deze dieren door stress gevaarlijke gedragingen kunnen vertonen, voor onveilige situaties kunnen zorgen voor zowel hun omgeving als zichzelf (paarden die uitglijden, vogels die mensen aanvallen)? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat geen enkel dier ten behoeve van vermaak voor de mens, ingezet zou moeten worden tijdens evenementen, omdat het dierenwelzijn door onder andere stress in het gedrang komt? Zo neen, waarom niet?

5. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft kunnen dit soort samenwerkingsverbanden het vermaak met dieren bevorderen. Deelt het college onze mening dat de gemeente uit hoofde van haar voorbeeldfunctie haar naam niet mag verbinden aan evenementen waarbij dieren worden ingezet voor het vermaak van de mens? Zo neen, waarom niet?

6. Kan het college deze vragen met spoed beantwoorden, gezien het evenement Koning Winter Weken al op 8 december 2013 van start zal gaan?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/27-11-2013/haagse-binnenstad-decor-voor-winterfestijn-koning-winter
[2] http://koningwinterdenhaag.nl/

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 7 jan. 2014

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 28 november 2013 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs lazen wij het bericht [1] en de flyer [2] dat er tijdens het winterfestival Koning Winter Weken, dat de gemeente Den Haag in samenwerking met ondernemers organiseert, verschillende dieren zullen worden gebruikt. Het gebruik van dieren tijdens evenementen is een verouderde gewoonte. Door tijdens de Koning Winter Weken dieren in te zetten voor vertier, geeft de gemeente verkeerde signalen aan de bewoners van de stad, maar ook daarbuiten. Een dier moet namelijk niet worden ingezet om de mens te vermaken, dit gaat tegen de natuurlijke gedragingen van een dier in.

1. Is de gemeente bekend met het feit dat er verschillende diersoorten, tijdens het evenement Koning Winter Weken meerdere malen worden ingezet?
Ja

2. Welke rol speelt de gemeente bij het evenement de Koning Winter Weken? Hoeveel euro besteedt de gemeente aan dit evenement?

De Koning Winter Weken vormen een samenstelsel van activiteiten die worden georganiseerd door de samenwerkende partners in de binnenstad, verenigd in de Stichting Binnenstadsmanagement, en ondersteund door de Stichting Den Haag Marketing en de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Daarnaast ondernemen diverse BIZ-en (Bedrijven Investerings Zones) publieksactiviteiten onder de vlag van de Koning Winter Weken. Als gemeld tijdens de behandeling van de programmabegroting in de Raadscommissie ondersteunt de gemeente deze activiteiten vanuit het programma Binnenstad financieel, voor zo ver nu voorzien voor een bedrag van om en nabij € 300.000,00. Daarnaast heeft de gemeente voor verschillende programma-onderdelen in de Koning Winter Weken de vergunningaanvragen behandeld.

Bij de aanwezige dieren kan stress optreden door overmatige blootstelling aan mensenmassa’s, geschreeuw van mensen, cameraflitsen, harde muziek etc. Dit heeft negatieve effecten op het welzijn van de dieren. Van nature is een paard een vluchtdier en leeft zij in loslopende kuddes. Hierdoor vertoont een paard gemakkelijk schrikreacties mede doordat deze dieren alert zijn en een breed gezichtsveld bezitten. Naast paarden worden ook roofvogels ingezet tijdens de Koning Winter Weken. Vogels zijn stressgevoelige dieren waardoor zij een vlucht- of vechtreactie kunnen uiten en eventuele omstanders kunnen verwonden.

3. Deelt de gemeente onze mening dat paarden en roofvogels in de binnenstad, rekening houdend met het feit dat deze dieren door stress gevaarlijke gedragingen kunnen vertonen, voor onveilige situaties kunnen zorgen voor zowel hun omgeving als zichzelf (paarden die uitglijden, vogels die mensen aanvallen)? Zo neen, waarom niet?

In de periode van 21 december 2013 tot en met 5 januari 2014 is er gedurende drie dagen een pendeldienst met koetsen in de binnenstad. Daarbij wordt gebruik gemaakt van paarden. De paarden komen van een stalhouderij, die ook jaarlijks de rondritten met de “Gouden Koetsjes” in de binnenstad verzorgt. Tijdens deze rondritten hebben de paarden geen gedrag vertoond, dat tot onveilige situaties leidde. Ten aanzien van roofvogelshows is door het college eerder aangegeven (RIS 259303), dat de gemeente daarvoor geen beleid heeft. Naast de evenementenvergunning, zoals bij de Koning Wintermarkt op 8 december 2013, is voor een roofvogelshow met een educatief karakter geen aparte vergunningen nodig. Overigens zullen de vogels niet vliegen, maar zitten op de arm van de valkenier. De valkenier werkt dagelijks met deze roofvogels en heeft vaker roofvogelshows verzorgd, waardoor er op dit moment geen reden is om aan te nemen dat dit tot een onveilige situatie zal leiden. In deze opzet ziet het college niet, dat de inzet van zowel paarden als roofvogels ten koste gaat van de
veiligheid van de bezoekers van het evenement. De vergunningsaanvragen zijn dan ook ingewilligd.

4. Bent u met ons van mening dat geen enkel dier ten behoeve van vermaak voor de mens, ingezet zou moeten worden tijdens evenementen, omdat het dierenwelzijn door onder andere stress in het gedrang komt? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zie de beantwoording van vraag 3.

5. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft kunnen dit soort samenwerkingsverbanden het vermaak met dieren bevorderen. Deelt het college onze mening dat de gemeente uit hoofde van haar voorbeeldfunctie haar naam niet mag verbinden aan evenementen waarbij dieren worden ingezet voor het vermaak van de mens? Zo neen, waarom niet?

Nee. Uitgaande van zijn voorbeeldfunctie vindt het college dat het moet voldoen aan de op dit onderdeel gestelde wettelijke eisen. Bij dit evenement worden geen wettelijke eisen ten aanzien van dierenwelzijn overtreden.

6. Kan het college deze vragen met spoed beantwoorden, gezien het evenement Koning Winter Weken al op 8 december 2013 van start zal gaan?

Het college heeft de vragen zo spoedig mogelijk beantwoord.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

(1) http://www.omroepwest.nl/nieuws/27-11-2013/haagse-binnenstad-decor-voor-winterfestijn-koning-winter
(2) http://koningwinterdenhaag.nl/

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen georganiseerd vuurwerk

Lees verder

Schriftelijke vragen over gebruik van dieren bij evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer