Schrif­te­lijke vragen over meer­koetjes sloot Stok­roos­straat


Indiendatum: jul. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al jarenlang verdwijnen jonge eendjes en meerkoeten in het riool onder de Stokroosstraat. Dit komt doordat er een overloop is vanuit de sloot naar het riool. Voor deze overloop staat een schuin rooster met spijlen waar veel ruimte tussen zit, zie foto. De politie, de brandweer en de dierenambulance komen jaarlijks weer in actie om in ieder geval een deel van deze eendjes uit het riool te halen.

Om te voorkomen dat eendjes door de spijlen in het riool verdwijnen hebben buurtbewoners vorig jaar gaas geplaatst in de periode dat er jonge eendjes waren. De gemeente heeft het gaas echter keer op keer weggehaald, omdat het de afvoer zou verstoppen. De Dierenambulance heeft hierover al meerdere keren contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat ze graag een oplossing wil, maar dat die moet worden aangedragen door de Dierenambulance. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het water, voor de riolering en heeft een zorgplicht voor dieren behorende tot een beschermde soort, zoals eenden en meerkoeten (artikel 2 Flora- en faunawet). Kan het college uitleggen hoe zij in onderhavige kwestie invulling geeft aan deze zorgplicht nu bekend is dat werken in haar beheer dodelijke gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende dieren?

2. Is het waar dat het college alleen maatregelen wil nemen als de Dierenambulance oplossingen aandraagt? Zo ja, waarom neemt het college haar eigen verantwoordelijkheid niet?

3. Wat heeft de gemeente ondernomen om te voorkomen dat jonge dieren in het riool verdrinken?1

4. Deelt u onze mening dat met een betere inrichting van de overstort dierenleed en kosten van de hulpdiensten voorkomen hadden kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag


1 Zoals de situatie nu is worden eendjes naar de afvoer gelokt, doordat eenden op de houten balk die voor de afvoer is geplaatst gaan zitten. Een voor de hand liggende oplossingsrichting is bijvoorbeeld om de balk te vervangen door een rechtopstaande plank, waar de jonge eendjes niet overheen kunnen.

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 12 aug. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 9 juli 2013 een brief met daarin 4 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Al jarenlang verdwijnen jonge eendjes en meerkoeten in het riool onder de Stokroosstraat. Dit komt doordat er een overloop is vanuit de sloot naar het riool. Voor deze overloop staat een schuin rooster met spijlen waar veel ruimte tussen zit, zie foto. De politie, de brandweer en de dierenambulance komen jaarlijks weer in actie om in ieder geval een deel van deze eendjes uit het riool te halen. Om te voorkomen dat eendjes door de spijlen in het riool verdwijnen hebben buurtbewoners vorig jaar gaas geplaatst in de periode dat er jonge eendjes waren. De gemeente heeft het gaas echter keer op keer weggehaald, omdat het de afvoer zou verstoppen. De Dierenambulance heeft hierover al meerdere keren contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat ze graag een oplossing wil, maar dat die moet worden aangedragen door de Dierenambulance.

1. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het water, voor de riolering en heeft een zorgplicht voor dieren behorende tot een beschermde soort, zoals eenden en meerkoeten (artikel 2 Flora- en faunawet). Kan het college uitleggen hoe zij in onderhavige kwestie invulling geeft aan deze zorgplicht nu bekend is dat werken in haar beheer dodelijke gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende dieren?

Voor de duiker die het water van het Stokroosveld verbindt met het water van het Chrysantplein is in het verleden een rooster geplaatst. Dit rooster voorkomt dat dieren in de dieper gelegen duiker kunnen verdrinken. In verband met de doorstroming kunnen de spijlen niet dichter op elkaar staan. De locatie is door bijvoorbeeld kroosgroei en bladval zeer verstoppingsgevoelig. Helaas kunnen kleinere dieren tussen de spijlen door.

2. Is het waar dat het college alleen maatregelen wil nemen als de Dierenambulance oplossingen aandraagt? Zo ja, waarom neemt het college haar eigen verantwoordelijkheid niet?

Nee.

3. Wat heeft de gemeente ondernomen om te voorkomen dat jonge dieren in het riool verdrinken? Zoals de situatie nu is worden eendjes naar de afvoer gelokt, doordat eenden op de houten balk die door de afvoer is geplaatst gaan zitten. Een voor de hand liggende oplossingsrichting is bijvoorbeeld om de balk te vervangen door een rechtopstaande plank, waar de jonge eendjes niet overheen kunnen.

Voor de duidelijkheid moet vermeld worden dat achter het rooster een duiker voor oppervlaktewater richting het Chrysantplein ligt, geen riool. Voor het lot van de kleinere dieren maakt dat weinig verschil. De gemeente heeft in het verleden al het huidige rooster geplaatst om te verhinderen dat dieren in de duiker terecht zouden komen (zie ook antwoord 1). De gemeente bekijkt of de eerder gekozen oplossing kan worden aangepast of vervangen door een effectievere oplossing. Uw suggestie voor het aanpassen van de drijfbalk wordt daarbij zeker meegenomen.

4. Deelt u onze mening dat met een betere inrichting van de overstort dierenleed en kosten van de hulpdiensten voorkomen hadden kunnen worden ? Zo nee, waarom niet?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de locoburgemeester,
S. Baldewsingh