Schrif­te­lijke vragen Plan van aanpak asbest­daken


Indiendatum: nov. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 8 september 2017 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het plan van aanpak voor het saneren van asbestdaken (RIS297781). In de beantwoording daarvan gaf het college aan te verwachten het plan van aanpak voor 1 januari 2018 aan de gemeenteraad toe te sturen.

Meermaals heeft de Partij voor de Dieren gevraagd wanneer dit plan naar de Raad zou komen en bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 heeft de Partij voor de Dieren een technische vraag gesteld met dezelfde strekking (RIS300678). In antwoord hierop gaf het college aan te verwachten in het eerste kwartaal 2019 te komen met een plan van aanpak.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Waarom is dit plan met een heel jaar vertraagd?
  • 2) Ziet het college het aanpakken van de 3.000 asbestdaken als prioriteit?
  • 3) In hoeverre ziet het college de mogelijkheid om voorlichting rond het weghalen van asbestdaken te combineren met voorlichting rond duurzaamheid?
  • 4) Is het college bereid om specifiek in te zetten op het combineren van de sanering met zonnepanelen, groene daken of dakisolatie, bijvoorbeeld via voorlichting of aanpassing van de huidige subsidieregelingen?
  • 5) Wanneer zal de gemeente haar eigen daken volledig asbestvrij maken?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 15 jan. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 12 november 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 8 september 2017 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het plan van aanpak voor het saneren van asbestdaken (RIS297781). In de beantwoording daarvan gaf het college aan te verwachten het plan van aanpak voor 1 januari 2018 aan de gemeenteraad toe te sturen.

Meermaals heeft de Partij voor de Dieren gevraagd wanneer dit plan naar de Raad zou komen en bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 heeft de Partij voor de Dieren een technisch vraag gesteld met dezelfde strekking (RIS300678). In antwoord hierop gaf het college aan te verwachten in het eerste kwartaal 2019 te komen met een plan van aanpak.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Waarom is dit plan met een heel jaar vertraagd?

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met het asbestdakenverbod. De Eerste Kamer zal naar verwachting pas in 2019 het asbestdakenverbod bespreken. Hierna zal het asbestdakenverbod worden afgekondigd in het Staatsblad. Dit landelijke wetgevingsproces is trager verlopen dan aanvankelijk ingeschat. Het plan van aanpak wordt vastgesteld nadat (de datum van) het asbestdakenverbod zeker is. Tot die tijd wordt gekeken naar andere initiatieven in het land.

2. Ziet het college het aanpakken van de 3.000 asbestdaken als prioriteit?

Den Haag kent een relatief geringe opgave ten opzichte van andere steden en (agrarische) dorpen. Het betreft veelal schuurtjes met een dakoppervlak van minder dan 35 m2. Het aantal Haagse daken met een oppervlak van groter dan 35 m2 is 205. Ondanks de relatief geringe omvang van de opgave wordt een plan van aanpak ontwikkeld.

3. In hoeverre ziet het college de mogelijkheid om voorlichting rond het weghalen van asbestdaken te combineren met voorlichting rond duurzaamheid?

Het college beziet de initiatieven van andere gemeenten, die de verwijdering van asbestdaken combineren met voorlichting rond duurzaamheid voor de kleine(re) asbestdaken. Mogelijk zal bij de uitwerking ook worden samengewerkt met de andere gemeenten in Haaglanden. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling voor de grootschalige daken (Asbest eraf, zonnepanelen erop ) voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal wordt verwijderd.

4. Is het college bereid om specifiek in te zetten op het combineren van de sanering met zonnepanelen, groene daken of dakisolatie, bijvoorbeeld via voorlichting of aanpassing van de huidige subsidieregelingen?

Zie vraag 3.

5. Wanneer zal de gemeente zijn eigen daken volledig asbestvrij maken?

Het asbestdakenverbod heeft alleen betrekking op de aan de buitenzijde aanwezige dakbedekking en heeft geen betrekking op het volledig asbestvrij maken van de daken. Den Haag zal voor 31 december 2024 voldoen aan het asbestdakenverbod, het tijdstip waarop verbod naar verwachting van kracht gaat worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke