Schrif­te­lijke vragen Raad­sel­achtige vogel­sterfte Huij­gen­spark


Indiendatum: okt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Huijgenspark zijn binnen een week grote aantallen spreeuwen dood aangetroffen. Op 19 oktober was er sprake van ongeveer 25 dode vogels en op 24 oktober rond de 60 dode vogels. Buurtbewoners maken zich ernstige zorgen omdat de doodsoorzaak nog onbekend is. Bij de Vogelopvang en de Dierenambulance bestaat daarom het sterke vermoeden dat de vogels zijn vergiftigd. Het park wordt ook gebruikt door meerdere doelgroepen zoals hondenbezitters en spelende kinderen. Volgens omstanders die het AD te woord stonden, hadden honden die de afgelopen week zijn uitgelaten bovendien ziekteverschijnselen en worden hondenbezitters die hun honden in het park uitlaten gewaarschuwd[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met de grote aantallen dode spreeuwen in het Huijgenspark? Zo ja, hoeveel spreeuwen zijn precies dood aangetroffen?

In het eerste geval zijn de spreeuwen niet onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre. In het tweede incidenten is het nog onbekend of de vogels zijn onderzocht op het moment van deze vraagstelling. Het vogelasiel de Wulp heeft vijf vogels van het eerste incident laten onderzoeken door een dierenarts. Deze expert kon kleine inwendige bloedingen van de verder kerngezonde vogels constateren. De oorzaak van die bloedingen konden niet met 100% worden vastgesteld. Vergiftiging kon niet worden uitgesloten.

  • 2) Is het college bekend met de reden dat de vogels in het eerste geval niet zijn onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre? Zo ja, waarom zijn de vogels niet onderzocht?

  • 3) Erkent het college de noodzaak van aanvullend onderzoek naar de mysterieuze doodsoorzaak van de tientallen dode spreeuwen in het Huijgenspark?
  • 4) Zijn de vogels van het tweede incident wel onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre? Zo ja, wat zijn daar de bevindingen van?
  • 5) Is het college bereid actie te ondernemen als de doodsoorzaak van de vogels een niet natuurlijke oorzaak is? Zo nee, waarom niet?
  • 6) Is het college bekend met het feit dat ook bij honden ziekteverschijnselen zijn geconstateerd? Is duidelijk waardoor dit komt en of het verband houdt met de dood van de spreeuwen?
  • 7) De Dierenambulance en de Vogelopvang waarschuwen hondenbezitters bij het uitlaten van honden bij het Huijgenspark. Kan het college ingaan op de gevaren voor hondenbezitters en waarschuwt zij ook hondenbezitters actief voor mogelijke gevaren?
  • 8) Agenten hebben aangegeven bij buurtbewoners dat er meldingen van overlast waren ontvangen over de spreeuwen. Is het college bekend met de meldingen die zijn gedaan omtrent overlast van de vogels in het Huijgenspark? Heeft dit een verband met de dode spreeuwen?
  • 9) Is er een standaard procedure die de gemeente uitvoert als in de openbare ruimte vele dode dieren worden aangetroffen waarbij de doodsoorzaak mysterieus is? Zo ja, hoe ziet die procedure eruit?
  • 10) Kan het college bovenstaande vragen met spoed beantwoorden om de onrust bij omwonenden weg te nemen en wellicht om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen in het Huijgenspark?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

[1] https://www.ad.nl/den-haag/dertig-spreeuwen-overleden-in-een-nacht~a3714f5e/

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 13 nov. 2018

Het raadslid de heer Barker heeft op 24 oktober 2018 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het Huijgenspark zijn binnen een week grote aantallen spreeuwen dood aangetroffen. Op 19 oktober was er sprake van ongeveer 25 dode vogels en op 24 oktober rond de 60 dode vogels. Buurtbewoners maken zich ernstige zorgen omdat de doodsoorzaak nog onbekend is. Bij de Vogelopvang en de Dierenambulance bestaat daarom het sterke vermoeden dat de vogels zijn vergiftigd. Het park wordt ook gebruikt door meerdere doelgroepen zoals hondenbezitters en spelende kinderen. Volgens omstanders die het AD te woord stonden, hadden honden die de afgelopen week zijn uitgelaten bovendien ziekteverschijnselen en worden hondenbezitters die hun honden in het park uitlaten gewaarschuwd.

1. Is het college bekend met de grote aantallen dode spreeuwen in het Huijgenspark? Zo ja, hoeveel spreeuwen zijn precies dood aangetroffen?

Ja, het college is hiermee bekend. Er zijn 148 dode spreeuwen aangetroffen.

In het eerste geval zijn de spreeuwen niet onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre. In het tweede incidenten is het nog onbekend of de vogels zijn onderzocht op het moment van deze vraagstelling. Het vogelasiel de Wulp heeft vijf vogels van het eerste incident laten onderzoeken door een dierenarts. Deze expert kon kleine inwendige bloedingen van de verder kerngezonde vogels constateren. De oorzaak van die bloedingen konden niet met 100% worden vastgesteld. Vergiftiging kon niet worden uitgesloten.

2. Is het college bekend met de reden dat de vogels in het eerste geval niet zijn onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre? Zo ja, waarom zijn de vogels niet onderzocht?

Ja. De vogels van het eerste incident zijn gemeld bij het Dutch Wildlife Health Centre. Het Dutch Wildlife Health Centre zag bij het eerste incident geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren.

3. Erkent het college de noodzaak van aanvullend onderzoek naar de mysterieuze doodsoorzaak van de tientallen dode spreeuwen in het Huijgenspark?

Ja.

4. Zijn de vogels van het tweede incident wel onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre? Zo ja, wat zijn daar de bevindingen van?

Nee. De vogels van het tweede incident zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht op aanwezigheid van het West-Nijlvirus. Dit is niet aangetroffen. Van het derde (en laatste) incident zijn wel een aantal vogels onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre. De bevindingen waren identiek aan de bevindingen van de dierenarts van vogelopvang de Wulp, namelijk goed doorvoede dieren met soms enkele kleine inwendige bloedingen, vermoedelijk veroorzaakt door de val uit de boom.

5. Is het college bereid actie te ondernemen als de doodsoorzaak van de vogels een niet natuurlijke oorzaak is? Zo nee, waarom niet?

Zolang niet duidelijk is wat de doodsoorzaak is, kan er op deze vraag geen antwoord worden gegeven.

6. Is het college bekend met het feit dat ook bij honden ziekteverschijnselen zijn geconstateerd? Is duidelijk waardoor dit komt en of het verband houdt met de dood van de spreeuwen?

7. De Dierenambulance en de Vogelopvang waarschuwen hondenbezitters bij het uitlaten van honden bij het Huijgenspark. Kan het college ingaan op de gevaren voor hondenbezitters en waarschuwt zij ook hondenbezitters actief voor mogelijke gevaren?

Vraag 6 en 7.

De doodoorzaak van de spreeuwen is niet bekend. Volgens experts zijn de meest voor de hand liggende doodsoorzaken een virale infectie of vergiftiging. Een virale infectie bij vogels is doorgaans niet besmettelijk voor mensen en dieren. Wanneer er sprake is van vergiftiging dan is dit naar alle waarschijnlijkheid elders in of buiten de stad opgetreden. Het Huijgenspark fungeert als regionale slaapplaats voor een zeer groot aantal spreeuwen. Doorgaans wordt op een slaapplaats niet gefoerageerd, dus de kans dat de dieren ter plaatse vergiftigd zijn, is niet groot. Voor het gebied is een uitlaatverbod voor honden ingesteld; hiertoe is een bord geplaatst. Zolang de spreeuwensterfte aanhoudt en de doodsoorzaak niet is achterhaald, blijft het uitlaatverbod van kracht.

8. Agenten hebben aangegeven bij buurtbewoners dat er meldingen van overlast waren ontvangen over de spreeuwen. Is het college bekend met de meldingen die zijn gedaan omtrent overlast van de vogels in het Huijgenspark? Heeft dit een verband met de dode spreeuwen?

Nee, de wijkagent, die de melding over de spreeuwen bij de stadecoloog heeft gedaan, geeft aan dat er geen meldingen over overlast zijn. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat er een relatie is tussen overlast en de dode spreeuwen.

9. Is er een standaard procedure die de gemeente uitvoert als in de openbare ruimte vele dode dieren worden aangetroffen waarbij de doodsoorzaak mysterieus is? Zo ja, hoe ziet die procedure eruit?

Wanneer een groot aantal dode dieren op een plek wordt gevonden wordt contact gezocht met het Dutch Wildlife Health Centre. In het geval van vele dode vogels wordt tevens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gecontacteerd. In samenspraak met beide instanties worden vervolgstappen bepaald.

10. Kan het college bovenstaande vragen met spoed beantwoorden om de onrust bij omwonenden weg te nemen en wellicht om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen in het Huijgenspark?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke