Schrif­te­lijke vragen Red de Vleu­gel­noten op het Meester de Bruin­plein


Indiendatum: 22 mei 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op het Meester de Bruinplein (Schilderswijk) staan 31 vleugelnoten. Uniek voor Den Haag, en misschien zelfs voor heel Nederland. Vleugelnoten zijn geen standaard bomen. Omdat het Meester de Bruinpein (terecht) opnieuw ingericht gaat worden, heeft de gemeente een kapvergunning voor deze bomen aangevraagd. Eerder heeft de HSP hier al vragen over geteld (RIS313781).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Leonie Gerritsen (PvdD) en Maarten de Vuyst (GroenLinks), de volgende aanvullende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente Den Haag een kapvergunning heeft aangevraagd om 31 bijzondere bomen te kappen voor de herinrichting van het Meester de Bruinplein?

De HSP vraagt of er al een nieuw ontwerp ter inzage is gelegd. We zijn een half jaar verder en de vraag is dan ook nu:


2. Kan het college de herinrichtingsplannen en het ontwerp al delen met de raad?

3. Wordt deze locatie een groen/blauwe speelplaats? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke manieren wordt klimaatadaptatie gerealiseerd bij de herinrichting van het plein?

De PvdD en GroenLinks hebben vernomen dat de BEA (Bomen Effect Analyse) geeft geen antwoord op een van de hoofdvragen; ‘Welke maatregelen of projectaanpassingen zijn nodig om de bomen duurzaam te kunnen behouden?’

5. Kan het college de BEA toevoegen als bijlage bij de beantwoording? Klopt het dat de bovenstaande vraag niet beantwoord is in de BEA?

6. Het coalitieakkoord gaat ervan uit dat we in Den Haag bestaande bomen proberen te behouden. Kan het college uitleggen waarom er voor dit plan niet is gekozen voor een variant die alle (redelijk) gezonde bomen behoudt en versterkt?

7. Is het college met de indieners van deze vragen eens dat het kappen van 31 vleugelnoten met (brede kroon) en het aanplanten van prunussen (smalle kroon) niet past bij de ambitie om het kroonvolume in Den Haag te vergroten? Is hier een berekening van gemaakt?

8. Is het college het met de indieners eens dat de huidige bomen zorgen voor schaduw en verkoeling op het speelplein? Wat is de aard van de bestaande hittestress op het plein en welk effect heeft het kappen en vervangen door bomen met minder kroonvolume?

9. Is het college het met de indieners eens dat plekken met schaduw en verkoeling zeldzaam zijn in de versteende Schilderswijk, en dit juist versterkt zou moeten worden?

10. Is het college het met de indieners eens dat dezelfde vleugelnoten na het verhelpen van wortelopdruk en verbetering van de groeiplaatsen voor meer schaduw, verkoeling en waterberging zorgen en daarmee sterk bijdragen aan een beter speel- en verblijfklimaat op het plein?

11. Is het college het met de indieners eens dat het plein met zoveel beeldbepalende bomen een bijzonder karakter krijgt?

12. Is het college bereid om de boomspiegels van bestaande vleugelnoten met elkaar te verbinden om ruimte te creëren voor lage struiken en kruiden, wat de biodiversiteit verhoogt?

Aan de rand van het plein, achter een tuinhek, staan 3 vleugelnoten in een tuin, in plaats van een te krappe boomspiegel. Deze exemplaren zijn (waarschijnlijk daardoor) een stuk groter, robuuster en gezonder.

13. Ziet het college in dat als de vleugelnoten op het plein ook meer de ruimte krijgen in de vorm van betere groeiplaatsen, deze waarschijnlijk in betere conditie zouden zijn?

14. Ziet het college ook dat deze 3 grote bomen - die vanwege hun groeiplaats meer voeding, water en zuurstof krijgen - nauwelijks wortelopdruk veroorzaken? Zo nee, wat heeft het college dan als andere oorzaak voor het verschil in stambreedte en kroonvolume?

15. Kan het college uiteenzetten hoe ervoor wordt gezorgd dat de wortels van deze 3 bomen niet worden beschadigd bij het herinrichten van het plein?

Net als de HSP stellen wij:

16. Is het college bereid niet tot kap over te gaan, in elk geval totdat de raad over de antwoorden op deze vragen heeft kunnen spreken?


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Maarten De Vuyst
GroenLinks