Schrif­te­lijke vragen Losloop­ge­bieden Centrum


Indiendatum: 5 mei 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren ontvangt veel berichten van bewoners uit het centrum over het tekort aan honden losloopgebieden in de wijk ‘Centrum’. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Erkent het college dat losloopgebieden belangrijke plekken zijn in de stad, onder andere vanwege de plezierige sociale interacties voor honden en dat het voor honden gepaste beweging biedt, inclusief rondscharrelmogelijkheden, spelen en neusgebruik?

2) Wat vindt het college van de drie aanwezige losloopveldjes in de wijk Centrum?

In de wijk Centrum zijn veel nieuwe woningen bijgekomen (rondom het stadhuis bijvoorbeeld). Gemiddeld heeft ongeveer 1 op de 5 huishoudens een hond. Dat betekent dat een toename van het aantal mensen met honden zeer waarschijnlijk is.

3) Kan het college toelichten waar inwoners van de wijk Centrum hun hond veilig in hun buurt los kunnen laten lopen?

4) Kan het college toelichten welke visie zij heeft wat betreft de toekomst en het groeiend aantal inwoners en mensen met honden in de wijk Centrum? Hoe gaat het college een groeiend aantal mensen met honden in deze wijk faciliteren?

5) Op welke manier neemt het college een te verwachten toename van het aantal mensen met honden mee in ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies en daaropvolgende uitwerkingen?

6) Wordt er bij ruimtelijke plannen bijvoorbeeld een norm gehanteerd om bepaalde ruimte te reserveren voor mensen met honden? En op welke manier wordt gekeken naar hondenwelzijn (mogelijkheid tot beweging, verkoeling in de zomers, minimaliseren van kans op conflicten) bij het toewijzen van ruimte voor mensen met honden?

7) Is het college van plan aanvullende faciliteiten (losloopgebieden, speeltuinen) voor (mensen met) honden in de wijk Centrum te realiseren? Zo ja, waar denkt het college aan en wat is de planning? Zo niet, waarom niet?

De Partij voor de Dieren is tegen het heffen van hondenbelasting. Gegeven het feit dat er momenteel hondenbelasting geïnd wordt, is de Partij voor de Dieren benieuwd naar de visie van het college hierop.

8) Hoe beoordeelt het college of de te betalen hondenbelasting (in Den Haag het hoogste tarief van heel Nederland) wel in redelijke verhouding staat met de (weinige) faciliteiten die inwoners van de wijk Centrum hiervoor terugkrijgen?

9) Kan het college toelichten hoe zij bewoners wil (blijven) motiveren om hun huisdieren aan te geven en hondenbelasting te betalen als zij geen voorzieningen hier tegenover stellen?

Bewoners komen ook met eigen ideeën. Zo hebben een aantal bewoners in het centrum de
krachten gebundeld en is een petitie gestart. Deze petitie ‘Wij willen kunnen spelen in
stadsdeel Centrum’ is op 1 december 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Zowel de
wethouder buitenruimte en de burgemeester hebben de petitie in ontvangst genomen.


10) Heeft het college inmiddels al een reactie gegeven aan de buurtbewoners voor het plan
rondom de Paleistuin? Zo ja, kan die reactie gedeeld worden met de raad? Zo nee, wanneer is
de reactie te verwachten?

11) Hoe staat het college tegenover het initiatief van een aantal bewoners om een deel van
bijvoorbeeld de Paleistuin in te richten als losloopgebied? Graag een toelichting.

12) Wat gaat het college doen om faciliteiten te realiseren zodat ook inwoners van stadsdeel
Centrum in hun buurt gebruik kunnen maken van veilige losloopgebieden? Graag een
toelichting.

13) Is het college in contact met mensen met honden die in het stadsdeel Centrum wonen om te
luisteren naar de frustraties die zij ervaren en om mee te denken in oplossingen? Zo ja, hoe
staat de gemeente in contact en hoe vaak? Zo niet, waarom niet?

14) Waar kunnen inwoners van stadsdeel Centrum die zorgen, klachten of suggesties hebben over
de faciliteiten voor honden in hun buurt, hun signalen aan de gemeente doorgeven en/of met
de gemeente bespreken?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 5 mei 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 5 mei 2023 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren ontvangt veel berichten van bewoners uit het centrum over het tekort aan honden losloopgebieden in de wijk ‘Centrum’.

1. Erkent het college dat losloopgebieden belangrijke plekken zijn in de stad, onder andere vanwege de plezierige sociale interacties voor honden en dat het voor honden gepaste beweging biedt, inclusief rondscharrelmogelijkheden, spelen en neusgebruik?

Ja, het college is het hiermee eens.

2. Wat vindt het college van de drie aanwezige losloopveldjes in de wijk Centrum?

Het centrumgebied in de stad kent relatief weinig groen. Het is daarom ook lastig om meer losloopveldjes aan te leggen. In verhouding tot de rest van de stad is het hondenbezit in het centrum laag.

In de wijk Centrum zijn veel nieuwe woningen bijgekomen (rondom het stadhuis bijvoorbeeld). Gemiddeld heeft ongeveer 1 op de 5 huishoudens een hond. Dat betekent dat een toename van het aantal mensen met honden zeer waarschijnlijk is.

3. Kan het college toelichten waar inwoners van de wijk Centrum hun hond veilig in hun buurt los kunnen laten lopen?

Naast de kleinere losloopgebieden in het centrum, is er een groot hondenlosloopgebied op het Malieveld met daarachter het Haagse Bos. Daar is voldoende ruimte om honden los te laten lopen.

4. Kan het college toelichten welke visie zij heeft wat betreft de toekomst en het groeiend aantal inwoners en mensen met honden in de wijk Centrum? Hoe gaat het college een groeiend aantal mensen met honden in deze wijk faciliteren?

Het college heeft de ambitie de hoeveelheid groen in het centrum uit te breiden. Wanneer daarbij geschikte plekken komen om honden los te laten lopen, zullen deze plekken als hondenuitlaatplek worden aangewezen. Verder denkt het college dat een echte hondenliefhebber zelf actief op zoek gaat naar een geschikte plek om een hond uit te laten.

5. Op welke manier neemt het college een te verwachten toename van het aantal mensen met honden mee in ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies en daaropvolgende uitwerkingen?

Zie antwoord op vraag 4.

6. Wordt er bij ruimtelijke plannen bijvoorbeeld een norm gehanteerd om bepaalde ruimte te reserveren voor mensen met honden? En op welke manier wordt gekeken naar hondenwelzijn (mogelijkheid tot beweging, verkoeling in de zomers, minimaliseren van kans op conflicten) bij het toewijzen van ruimte voor mensen met honden?

Nee, de gemeente heeft geen norm voor ruimte voor honden.

7. Is het college van plan aanvullende faciliteiten (losloopgebieden, speeltuinen) voor (mensen met) honden in de wijk Centrum te realiseren? Zo ja, waar denkt het college aan en wat is de planning? Zo niet, waarom niet? De Partij voor de Dieren is tegen het heffen van hondenbelasting. Gegeven het feit dat er momenteel hondenbelasting geïnd wordt, is de Partij voor de Dieren benieuwd naar de visie van het college hierop.

Het college legt geen verband tussen de hondenbelasting en de voorzieningen voor honden in een bepaald gedeelte van de stad, zoals het centrum. De hondenuitlaatplekken zijn stedelijk geregeld en mogen door alle honden van de stad gebruikt worden. Zie verder antwoord op vraag 4.

8. Hoe beoordeelt het college of de te betalen hondenbelasting (in Den Haag het hoogste tarief van heel Nederland) wel in redelijke verhouding staat met de (weinige) faciliteiten die inwoners van de wijk Centrum hiervoor terugkrijgen?

Zie antwoord op vraag 7.

9. Kan het college toelichten hoe zij bewoners wil (blijven) motiveren om hun huisdieren aan te geven en hondenbelasting te betalen als zij geen voorzieningen hier tegenover stellen?

Den Haag kent veel gebieden waar er wel voorzieningen zijn voor honden. Om deze gebieden te onderhouden, wordt ook de hondenbelasting ingezet. Alle bewoners van Den Haag met honden mogen daarvan gebruik maken. Bewoners komen ook met eigen ideeën. Zo hebben een aantal bewoners in het centrum de krachten gebundeld en is een petitie gestart. Deze petitie ‘Wij willen kunnen spelen in stadsdeel Centrum’ is op 1 december 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Zowel de wethouder buitenruimte en de burgemeester hebben de petitie in ontvangst genomen.


10. Heeft het college inmiddels al een reactie gegeven aan de buurtbewoners voor het plan rondom de Paleistuin? Zo ja, kan die reactie gedeeld worden met de raad? Zo nee, wanneer is de reactie te verwachten?

Het college heeft op 26 januari jl. haar reactie (DPZ/10459288) gegeven aan de buurtbewoners. Het antwoord is als bijlage bijgesloten. Zie ook het antwoord op vraag 11.

11. Hoe staat het college tegenover het initiatief van een aantal bewoners om een deel van bijvoorbeeld de Paleistuin in te richten als losloopgebied? Graag een toelichting.

Op 18 oktober vorig jaar heeft het college een petitie van betrokken bewoners uit de omgeving van de Paleistuin in ontvangst genomen. De eigenaar van de Paleistuin is het Rijksvastgoedbedrijf en deze bepaalt samen met de Koninklijke Marechaussee, de politie en de gemeente wat de huisregels zijn. Het college heeft alle begrip voor de vraagstelling om in (een deel van) de Paleistuin een hond los te kunnen laten lopen, echter past dit om veiligheidsredenen niet binnen de regels.

12. Wat gaat het college doen om faciliteiten te realiseren zodat ook inwoners van stadsdeel Centrum in hun buurt gebruik kunnen maken van veilige losloopgebieden? Graag een toelichting.

Zie antwoord op vraag 4.

13. Is het college in contact met mensen met honden die in het stadsdeel Centrum wonen om te luisteren naar de frustraties die zij ervaren en om mee te denken in oplossingen? Zo ja, hoe staat de gemeente in contact en hoe vaak? Zo niet, waarom niet?

De gemeente heeft met diverse bewonersgroepen en individuele bewoners regelmatig contact. Er is dan ook gelegenheid om mogelijke frustraties die zij ervaren te bespreken en na te gaan of aangedragen oplossingen ook haalbaar zijn. De gemeente staat altijd open voor initiatieven. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het centrumgebied een dichtbevolkte wijk is zodat niet alles haalbaar is.

14. Waar kunnen inwoners van stadsdeel Centrum die zorgen, klachten of suggesties hebben over de faciliteiten voor honden in hun buurt, hun signalen aan de gemeente doorgeven en/of met de gemeente bespreken?

Dat kan via bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties en maatschappelijke initiatieven. Met hen staat de gemeente in nauw contact.

Maar ook via de gebruikelijke kanalen van de gemeente via het contactformulier: https://formulier.denhaag.nl/T...NL/DefaultEnvironment/scvraagaandegemeente.aspx/fVraagAanDeGemeente

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kosteloos jezelf zijn

Lees verder

Schriftelijke vragen Red de Vleugelnoten op het Meester de Bruinplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer