Schrif­te­lijke vragen Shell-campus in Den Haag


Indiendatum: sep. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Shell opent een campus in Den Haag die zich zal bezighouden met de energietransitie.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Christine Teunissen de volgende vragen:

 • 1) Bent u bekend met het bericht “Honderden nieuwe banen bij Shell New Energies in Nederland” van Shell[1]?
 • 2) Bent u bekend met het artikel “Shell investeert $200 mln in campus Den Haag” van Het Financieele Dagblad[2]?
 • 3) Bent u bekend met het bericht “Economic Board The Hague verheugd met duurzame investering Shell in Den Haag” van de Economic Board The Hague[3]?

Shell en het FD stellen: “Shell wil (nu) in Den Haag een moderne campus bouwen waar ook New Energies wordt gehuisvest” (cursivering toegevoegd). De EBTH stelt: “In deze moderne campus wordt onder meer New Energies gehuisvest, een hub waar schone energieoplossingen worden ontwikkeld” (cursivering toegevoegd).

 • 4) Welke bedrijfstakken, naast New Energies, worden nog meer in deze campus gehuisvest? Welk deel van het gehele budget voor de campus (meer dan $200 miljoen) zal aan New Energies worden uitgegeven?
 • 5) De berichtgeving is weinig concreet over het soort activiteiten dat op de campus zal plaatsvinden. Wat voor soort activiteiten zullen op deze campus plaatsvinden? Is dit bijvoorbeeld een campus voor research and development? Is dit een onderwijscampus?
 • 6) Hoe beoordeelt u het feit dat de eerste werkzaamheid van de Economic Board The Hague na toetreding van Marjan van Loon, CEO van Shell Nederland, het ophemelen van het beleid van Marjan van Loon, CEO van Shell Nederland, is? Wekt dit bij u twijfels over de onafhankelijkheid van de adviezen van mevrouw Van Loon?

Shell is van plan $1 tot $2 miljard per jaar te investeren in haar New Energies-tak. Het bedrijf investeert nog altijd vele malen meer in het vinden van nieuwe olie- en gasbronnen.

 • 7) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de New Energies-tak van Shell kan worden bestempeld als greenwashing? Zo nee, waarom niet?
 • 8) Bent u bekend met het artikel “Reconstructie: Zo kwam Shell erachter dat klimaatverandering levensgevaarlijk is (en ondermijnde het alle serieuze oplossingen)”van De Correspondent[4]?

De Correspondent stelt: “Shell probeert aardgas neer te zetten als ‘onmisbare pilaar’ van het duurzame energiesysteem.” Ander onderzoek van De Correspondent toont aan dat onderwijsuitingen van fossiele-energiebedrijven vaak de voordelen van aardgas bezingen[5]. Dit hebben we gemerkt op het Generation Discover Festival 2017. Shell prees hier GTL Fuel, gemaakt van aardgas, aan met reclameborden. Andere reclameborden op het festival bevatten de uiting: “Aardgas is de schoonste fossiele brandstof”, die door de reclamecodecommissie is bestempeld als misleidende reclame[6].

Op de eigen website geeft Shell aan aardgas onder de “New Energies” te scharen[7]. De website stelt: “We aim to cut the net carbon footprint of our energy products – measured in grams of CO2 per megajoule of energy consumed – by around half by 2050. By 2035 we aim to reduce it by around 20%. This will be achieved through a range of means including providing lower-carbon fuels, supplying natural gas for power and operating more efficiently. Our New Energies business, set up in 2016 and focusing on new fuels and power, supports this ambition.”

 • 9) Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat aardgas bijdraagt aan klimaatverandering en daarom moet sneuvelen in de energietransitie?
 • 10) Shell schaart aardgasproducten onder New Energies. De campus zal zich (ten dele) richten op New Energies. In hoeverre zal aardgas de focus krijgen op de nieuwe Shell-campus? Welk percentage van de onderzoeksgelden zal aan onderzoek naar aardgas of aardgasproducten worden besteed? Hoe beoordeelt het college dit?
 • 11) Shell wil, naar eigen zeggen, zijn immense CO2-uitstoot per 2035 met 20% reduceren en per 2050 met 50%. Hoe rijmt het college dit met de eigen doelstelling van klimaatneutraliteit in 2030? Gaat het college erop aandringen dat de Haagse Shell-campus zich inzet voor klimaatneutraliteit in 2030?

De Correspondent toont aan dat Shell al decennia actief twijfel zaait over klimaatwetenschap en klimaatbeleid tegenwerkt.

 • 12) Vindt het college, na bestudering van de uitingen van Shell over de energietransitie zoals beschreven in het Correspondent-artikel, Shell een betrouwbare partij om oplossingen voor de energietransitie aan te dragen? Graag een toelichting.

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] https://www.shell.nl/media/2018-media-releases/hundreds-of-new-jobs-at-shell.html

[2] Het Financieele Dagblad, maandag 10 september 2018, pp. 2-3

[3] https://economicboardthehague.org/nieuws/economic-board-the-hague-verheugd-met-duurzame-investering-shell-in-den-haag/

[4] https://decorrespondent.nl/6262/reconstructie-zo-kwam-shell-erachter-dat-klimaatverandering-levensgevaarlijk-is-en-ondermijnde-het-alle-serieuze-oplossingen/690128758-e657cfa2

[5] https://decorrespondent.nl/7413/willen-we-dat-kinderen-les-krijgen-van-gasbedrijven-over-energie-en-klimaat/816979317-125c9bbb

[6] https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=188597&acCode

[7] https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies.html

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 30 okt. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 10 september 2018 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het bericht “Honderden nieuwe banen bij Shell New Energies in Nederland” van Shell?

Ja, dit bericht is bekend.

2. Bent u bekend met het artikel “Shell investeert $200 mln in campus Den Haag” van Het Financiële Dagblad?

Ja, dit bericht is bekend.

3. Bent u bekend met het bericht “Economic Board The Hague verheugd met duurzame investering Shell in Den Haag” van de Economic Board The Hague?

Ja, dit bericht is bekend.

Shell en het FD stellen: “Shell wil (nu) in Den Haag een moderne campus bouwen waar ook New Energies wordt gehuisvest” (cursivering toegevoegd). De EBTH stelt: “In deze moderne campus wordt onder meer New Energies gehuisvest, een hub waar schone energieoplossingen worden ontwikkeld” (cursivering toegevoegd).

4. Welke bedrijfstakken, naast New Energies, worden nog meer in deze campus gehuisvest? Welk deel van het gehele budget voor de campus (meer dan $200 miljoen) zal aan New Energies worden uitgegeven?

Het is het college niet bekend welk deel van de 200 miljoen dollar geïnvesteerd wordt in de New Energies Divisie. De investering is aangekondigd als een vastgoedinvestering, waardoor onder andere de groei van de divisie New Energie mogelijk wordt gemaakt. Meer informatie over het project vindt u in de brief die het college onlangs heeft gestuurd getiteld ‘Informatie over afsprakenkader Shell voor herontwikkeling van haar hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan en communicatie met omwonenden’ (RIS300850). Voor wat betreft het soort bedrijfstakken of activiteiten op de campus verwijzen wij graag naar de website van Shell.

5. De berichtgeving is weinig concreet over het soort activiteiten dat op de campus zal plaatsvinden. Wat voor soort activiteiten zullen op deze campus plaatsvinden? Is dit bijvoorbeeld een campus voor research and development? Is dit een onderwijscampus?

Zie beantwoording vraag 4.

6. Hoe beoordeelt u het feit dat de eerste werkzaamheid van de Economic Board The Hague na toetreding van Marjan van Loon, CEO van Shell Nederland, het ophemelen van het beleid van Marjan van Loon, CEO van Shell Nederland, is? Wekt dit bij u twijfels over de onafhankelijkheid van de adviezen van mevrouw Van Loon?

Economic Board The Hague is een onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie van Den Haag. De Board geeft aan de voorgenomen investering een enorme stimulans te vinden voor de Haagse economie en dus voor de werkgelegenheid. De onafhankelijkheid van mevrouw Van Loon wordt net als die van de andere leden van de Board niet in twijfel getrokken.

Shell is van plan $1 tot $2 miljard per jaar te investeren in haar New Energies-tak. Het bedrijf investeert nog altijd vele malen meer in het vinden van nieuwe olie- en gasbronnen.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de New Energies-tak van Shell kan worden bestempeld als greenwashing? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college ziet dit anders. Het College hecht er grote waarde aan dat de dialoog over de energietransitie gevoerd wordt; met Shell en andere betrokkenen. Dat vergt een open houding van alle partijen. Een initiatief als greenwashing bestempelen staat hier haaks op.

8. Bent u bekend met het artikel “Reconstructie: Zo kwam Shell erachter dat klimaatverandering levensgevaarlijk is (en ondermijnde het alle serieuze oplossingen)”van De Correspondent?

Ja, dit artikel is bekend.

De Correspondent stelt: “Shell probeert aardgas neer te zetten als ‘onmisbare pilaar’ van het duurzame energiesysteem.” Ander onderzoek van De Correspondent toont aan dat onderwijsuitingen van fossiele-energiebedrijven vaak de voordelen van aardgas bezingen. Dit hebben we gemerkt op het Generation Discover Festival 2017.

Shell prees hier GTL Fuel, gemaakt van aardgas, aan met reclameborden. Andere reclameborden op het festival bevatten de uiting: “Aardgas is de schoonste fossiele brandstof”, die door de reclamecodecommissie is bestempeld als misleidende reclame.

Op de eigen website geeft Shell aan aardgas onder de “New Energies” te scharen. De website stelt:
“We aim to cut the net carbon footprint of our energy products – measured in grams of CO2 per megajoule of energy consumed – by around half by 2050. By 2035 we aim to reduce it by around 20%. This will be achieved through a range of means including providing lower-carbon fuels, supplying natural gas for power and operating more efficiently. Our New Energies business, set up in 2016 and focusing on new fuels and power, supports this ambition.”

9. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat aardgas bijdraagt aan klimaatverandering en daarom moet sneuvelen in de energietransitie?

Het gebruik van fossiele brandstoffen (inclusief aardgas) draagt bij aan klimaatverandering. Fossiele brandstoffen dienen aan het eind van de transitieperiode uitgefaseerd te zijn.

10. Shell schaart aardgasproducten onder New Energies. De campus zal zich (ten dele) richten op New Energies. In hoeverre zal aardgas de focus krijgen op de nieuwe Shell-campus? Welk percentage van de onderzoeksgelden zal aan onderzoek naar aardgas of aardgasproducten worden besteed? Hoe beoordeelt het college dit?

Het is het college niet bekend hoeveel van de onderzoeksgelden Shell in onderzoek naar aardgas, of aardgasproducten steekt. Het is niet aan het college om een oordeel te vellen over de besteding van onderzoeksgelden door Shell.

11. Shell wil, naar eigen zeggen, zijn immense CO2-uitstoot per 2035 met 20% reduceren en per 2050 met 50%. Hoe rijmt het college dit met de eigen doelstelling van klimaatneutraliteit in 2030? Gaat het college erop aandringen dat de Haagse Shell-campus zich inzet voor klimaatneutraliteit in 2030?

Het tempo van de CO2 reductie van Shell wereldwijd is niet hetzelfde als die van de verduurzaming van de stad Den Haag. Het college zal zeker het gesprek aangaan met Shell over de rol van het bedrijf in de lokale energietransitie. Het college ziet graag dat de investering bijdraagt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Den Haag.

De Correspondent toont aan dat Shell al decennia actief twijfel zaait over klimaatwetenschap en klimaatbeleid tegenwerkt.

12. Vindt het college, na bestudering van de uitingen van Shell over de energietransitie zoals beschreven in het Correspondent-artikel, Shell een betrouwbare partij om oplossingen voor de energietransitie aan te dragen? Graag een toelichting.

Zoals reeds bij vraag 7 benadrukt wil het college graag bedrijven, waaronder Shell, betrekken bij de energietransitie. Het is onmogelijk voor het college om vooraf uitspraken te doen over de betrouwbaarheid van toekomstige voorstellen van Shell of andere bedrijven. We zien graag met welke oplossingen en ideeën men komt.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke