Schrif­te­lijke vragen sluiting Valken­boskade als uitlaat­gebied


Indiendatum: aug. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Valkenboskade is van losloopgebied inmiddels een verboden gebied voor honden geworden door overlast. Hierdoor worden ook mensen die zich wel aan de regels houden benadeeld, vooral gezien er in deze wijk weinig losloopgebieden zijn. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel bezwaarschriften er zijn ingediend op de sluiting van het losloopgebied en het instellen van een gebiedsverbod?

2. In een brief aan de raad[1] geeft de wethouder aan dat met het sluiten van het gebied tegenmoet wordt gekomen aan de jarenlange klachten uit de buurt. Kan het college aangeven om hoeveel klachten dat precies gaat?

3. Wordt de sluiting van dit gebied gecompenseerd met het openstellen van een ander gebied in de wijk, gezien deze maatregel ook mensen treft die zich wel aan de regels houden?

4. Wordt er gekeken of het sluiten van deze strook niet zorgt voor een verplaatsing van het probleem naar de stoep? Zo ja, op welke wijze en is er al wat bekend? Zo neen, is het college bereid dit alsnog te doen?


Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag


[1] RIS 260918

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 24 sep. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 29 augustus 2013 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Valkenboskade is van losloopgebied inmiddels een verboden gebied voor honden geworden door overlast. Hierdoor worden ook mensen die zich wel aan de regels houden benadeeld, vooral gezien er in deze wijk weinig losloopgebieden zijn.

1. Kan het college aangeven hoeveel bezwaarschriften er zijn ingediend op de sluiting van het losloopgebied en het instellen van een gebiedsverbod?

Ja, er zijn nu 891 bezwaarschriften ingediend. Van 834 brieven bestaat het vermoeden van misbruik van persoonsgegevens (zie brief d.d. 6 september 2013; RIS 263862). De geadresseerden zijn daarvan op de hoogte gesteld. Zij kregen tot 15 september de tijd om te reageren. Van deze groep hebben inmiddels 92 personen laten weten geen bezwaarschrift te hebben ingediend. 15 personen hebben dat alsnog tijdig gedaan. 727 geadresseerden hebben niet gereageerd. Dat betekent dat circa 70 brieven zijn ontvangen die als bezwaarschrift worden aangemerkt.

2. In een brief aan de raad[1] geeft de wethouder aan dat met het sluiten van het gebied tegemoet wordt gekomen aan de jarenlange klachten uit de buurt. Kan het college aangeven om hoeveel klachten dat precies gaat?

Nee, er kan niet worden aangegeven hoeveel klachten er precies zijn binnen gekomen. Veel klachten en meldingen zijn geuit tijdens bewonersoverleggen, telefonisch contact met stadsdeelmedewerkers, brieven aan de wethouder en het aanspreken van handhavers en beheerders op straat.

3. Wordt de sluiting van dit gebied gecompenseerd met het openstellen van een ander gebied in de wijk, gezien deze maatregel ook mensen treft die zich wel aan de regels houden?

Nee, er is geen sprake van één-op- één compensatie als gevolg van het sluiten van het losloopgebied aan de Valkenboskade. Er zijn drie nieuwe losloopgebieden aan het stadsdeel Segbroek toegevoegd (RIS 260574) die als alternatief kunnen dienen. Het betreft de groenstrook van de Laan van Eik en Duinen, de groenstrook van de Mient langs de begraafplaats en de groenstrook in de middenberm van de Thorbeckelaan.

4. Wordt er gekeken of het sluiten van deze strook niet zorgt voor een verplaatsing van het probleem naar de stoep? Zo ja, op welke wijze en is er al wat bekend? Zo neen, is het college bereid dit alsnog te doen?

Nee, in heel Den Haag geldt namelijk een opruimplicht voor hondenpoep. Dat geldt zowel voor groengebieden als straten en stoepen. Op de Valkenboskade wordt de overlast integraal aangepakt via communicatie, handhaving, het vaker legen van vuilnisbakken en het extra laten rijden van de hondenpoepzuiger. Vooral de laatste maanden is er op de Valkenboskade extra ingezet op handhaving. Tevens wordt de schoonheidsgraad van het talud en de stoep sinds de sluiting gemonitord.

Het college van burgemeester en wethouders,

de locosecretaris,
G.J. Boot

de burgemeester,
J.J. van Aartsen


[1] RIS 260918

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen voederverbod

Lees verder

Schriftelijke vragen proef met legale particuliere cannabiskweek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer