Schrif­te­lijke vragen Sluiting Wildopvang Zuid-Holland


Indiendatum: 9 nov. 2022

Indiener: Hera Butt (GroenLinks) en Robin Smit (Partij voor de Dieren)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het artikel van Omroep West is te lezen dat Wildopvang Zuid-Holland vanaf 10 oktober 2022 geen dieren meer zal opvangen. In het artikel wordt ook aangegeven dat de in het wild levende dieren nu zullen worden opgevangen in verschillende steden in Zuid-Holland. Den Haag wordt als eerst genoemd. Bij de Wildopvang Zuid-Holland worden bepaalde (gewonde) in het wild levende diersoorten opgevangen en verzorgd, gezien sommige specialistische zorgen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Hera Butt (GroenLinks) en Robin Smit (Partij voor de Dieren) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de (dreigende) sluiting van de Wildopvang Zuid-Holland?

2. Is het college bekend met het feit dat zieke en gewonde in het wild levende dieren die bij de Wildopvang Zuid-Holland terecht komen ook van Haags grondgebied komen? Zo ja, is het college er dan ook bekend mee dat voor bepaalde diersoorten deze wildopvang op sommige fronten meer voorzieningen heeft?

3. Als de sluiting doorgaat, hoe worden dan de gewonde in het wild levende dieren, die normaliter bij de Wildopvang Zuid-Holland werden opgevangen, opgevangen in Den Haag?

4. In de nota Dierenwelzijn 2020 – 2024 (RIS307253) staat dat de opvang en het vervoer van wilde dieren worden vergoed door de gemeente. Gaat de extra opvang van de in het wild levend dieren door de sluiting van de Wildopvang Zuid-Holland financieel worden opgevangen door de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben signalen gekregen van Haagse dierenorganisaties dat zij zich zorgen maken over de capaciteit om de extra gewonde in het wild levende dieren op te kunnen vangen. Wij zijn van mening dat het van belang is om de zieke en gewonde in het wild levende dieren te blijven opvangen.

5. Is het college bekend met de hierboven geschetste zorgen van de dierenorganisaties? Zo niet,
zou het college in gesprek willen gaan met de dierenorganisaties?

6. Is het college bereid om samen met andere gemeenten (o.a. Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Delft) en de provincie Zuid-Holland de Wildopvang Zuid-Holland te ondersteunen om zo de
sluiting te voorkomen en het voortbestaan van deze onmisbare functie en capaciteit voor de
regio te behouden? Zo nee, waarom niet?

7. Indien het antwoord op vraag 6 nee is, kan het college dan garanderen voldoende (financiële)
middelen beschikbaar te stellen voor de dierenorganisaties om de nieuwe toestroom aan wilde
dieren op te kunnen vangen? Om er op deze manier voor te kunnen zorgen dat deze dieren
wel ergens kunnen worden opgevangen.

8. Is het college bereid om samen met omliggende gemeenten en de provincie het voortouw te
nemen in het overleg om te komen tot integrale ondersteuningsmaatregelen voor wildopvang,
in navolging van een aangenomen motie in de Tweede Kamer met betrekking tot het in
gesprek gaan met gemeenten en provincies over de zorgplicht voor wilde of verwilderde
dieren (motie ‘’Dierenwelzijn’’ dossiernummer 28 286 nr. 1079, Kamerstukken II 2019/2020, 28 286, nr. 1079)? Zo nee, waarom niet?

Hera Butt
GroenLinks
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 nov. 2022
Antwoorddatum: 17 jan. 2023

De raadsleden mevrouw Butt en de heer Smit hebben op 9 november 2022 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het artikel van Omroep West is te lezen dat Wildopvang Zuid-Holland vanaf 10 oktober 2022 geen dieren meer zal opvangen. In het artikel wordt ook aangegeven dat de in het wild levende dieren nu zullen worden opgevangen in verschillende steden in Zuid-Holland. Den Haag wordt als eerst genoemd. Bij de Wildopvang Zuid-Holland worden bepaalde (gewonde) in het wild levende diersoorten opgevangen en verzorgd, gezien sommige specialistische zorgen.

1. Is het college bekend met de (dreigende) sluiting van de Wildopvang Zuid-Holland?
Ja.

2. Is het college bekend met het feit dat zieke en gewonde in het wild levende dieren die bij de Wildopvang Zuid-Holland terecht komen ook van Haags grondgebied komen? Zo ja, is het college er dan ook bekend mee dat voor bepaalde diersoorten deze wildopvang op sommige fronten meer voorzieningen heeft?
Ja. De inmiddels opgeheven Wildopvang Zuid Holland in Delft had een opvangfunctie voor zieke en gewonde in het wild levende dieren in de regio waaronder ook voor de gemeente Den Haag. Wildopvang Zuid-Holland bestaat sinds 1979 en daardoor is er veel kennis en deskundigheid opgebouwd over de omgang met wilde diersoorten.

3. Als de sluiting doorgaat, hoe worden dan de gewonde in het wild levende dieren, die normaliter bij de Wildopvang Zuid-Holland werden opgevangen, opgevangen in Den Haag?
Met de sluiting van Wildopvang Zuid-Holland moet er worden uitgeweken naar opvangcentra in de
regio. De opvangcentra in de regio zijn:
- Vogelopvang De Wulp in Den Haag
- Vogelopvang Karel Schot in Rotterdam
- Vogelasiel de Houtsnip in Rotterdam
- Vogelasiel Leiden
- Egelopvang in Den Haag
- Egelopvang Zoetermeer
- Egelopvang Westland
- Knaagdierenopvang het Knagertje in Den Haag
- Wildopvang Gouda

De opvang en verzorging van wilde dieren is geen taak van de gemeente. Wel heeft de gemeente een overeenkomst met de Dierenambulance Den Haag en omstreken. De gewonde wilde dieren worden opgehaald, kort opgevangen en krijgen medische hulp. Daarna gaan de dieren door naar de specialistische opvang of worden vrijgelaten in de natuur. De gemeente heeft geen overeenkomst met het Knagertje voor de opvang van gewonde in het wild levende dieren. De gemeente heeft vernomen dat het Knagertje met Wildopvang Zuid-Holland en de gemeente Delft in gesprek is over de overname van het gebouw en de mensen van Wildopvang Zuid-Holland en het werk van de wildopvang voort te zetten. Zodra de benodigde formele procedures zijn doorlopen, kunnen wilde dieren die zorg nodig hebben weer worden opgevangen in Delft. Het Knagertje richt zich naast de opvang van tamme konijnen en knaagdieren ook op wilde dieren zoals hazen, wilde konijnen en knaagdieren en egels.

Uit het nieuws van Omroep West blijkt dat het Knagertje in tegenstelling tot Wildopvang ZuidHolland niet afhankelijk is van subsidies en donaties, maar over een pension voor huisdieren
beschikt wat als inkomstenbron dient om deze tweede locatie mogelijk te maken.


4. In de nota Dierenwelzijn 2020 – 2024 (RIS307253) staat dat de opvang en het vervoer van
wilde dieren worden vergoed door de gemeente. Gaat de extra opvang van de in het wild
levend dieren door de sluiting van de Wildopvang Zuid-Holland financieel worden
opgevangen door de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Nee, zoals eerder ook door B&W is aangeven bij de ingediende motie Steun de wildopvang
(RIS314196) bij de bespreking van de programmabegroting is de opvang van wilde dieren is geen
wettelijke taak voor gemeenten. De zorg voor wilde dieren die hulp behoeven is geregeld in de Wet
natuurbescherming. Het college is van mening dat zij haar zorgplicht ten aanzien van hulpbehoevende dieren in het wild afdoende invult met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse structurele bedrag aan de Dierenambulance Den Haag e.o. voor het ophalen, zo nodig eerste hulp verlenen aan gewonde in het wild levende dieren en vervoer naar specialistische opvang en stelt geen extra financiële ondersteuning beschikbaar.

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben signalen gekregen van Haagse
dierenorganisaties dat zij zich zorgen maken over de capaciteit om de extra gewonde in het wild
levende dieren op te kunnen vangen. Wij zijn van mening dat het van belang is om de zieke en
gewonde in het wild levende dieren te blijven opvangen.

5. Is het college bekend met de hierboven geschetste zorgen van de dierenorganisaties? Zo niet,
zou het college in gesprek willen gaan met de dierenorganisaties?

Ja, het college is bekend met de geschetste zorgen van de dierenorganisaties.

6. Is het college bereid om samen met andere gemeenten (o.a. Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Delft) en de provincie Zuid-Holland de Wildopvang Zuid-Holland te ondersteunen om zo de
sluiting te voorkomen en het voortbestaan van deze onmisbare functie en capaciteit voor de
regio te behouden? Zo nee, waarom niet?

Nee. Stichting Het Knagertje krijgt na het doorlopen van formele procedures toestemming van de
gemeente Delft om het werk van Wildopvang Zuid-Holland voort te zetten. Zie beantwoording vraag 3 en 4.

7. Indien het antwoord op vraag 6 nee is, kan het college dan garanderen voldoende
(financiële) middelen beschikbaar te stellen voor de dierenorganisaties om de nieuwe
toestroom aan wilde dieren op te kunnen vangen? Om er op deze manier voor te kunnen
zorgen dat deze dieren wel ergens kunnen worden opgevangen.

Nee, het college heeft daar geen financiële middelen voor gereserveerd.

8. Is het college bereid om samen met omliggende gemeenten en de provincie het voortouw te
nemen in het overleg om te komen tot integrale ondersteuningsmaatregelen voor
wildopvang, in navolging van een aangenomen motie in de Tweede Kamer met betrekking
tot het in gesprek gaan met gemeenten en provincies over de zorgplicht voor wilde of
verwilderde dieren (motie ‘’Dierenwelzijn’’ dossiernummer 28 286 nr. 1079)? Zo nee,
waarom niet?

Het college is bereid om met het Rijk in overleg te treden over wie de bevoegde overheidsinstantie is voor de opvang van wilde dieren en over de hiervoor benodigde middelen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Omgangsvormen demonstranten

Lees verder

Schriftelijke vragen Winkeldeuren sluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer