Schrif­te­lijke vragen na uitspraak rechtszaak lucht­kwa­liteit Mili­eu­de­fensie  


Indiendatum: 7 sep. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 september heeft de rechter een uitspraak gedaan in het aangespannen kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. Van de rechter moet de Rijksoverheid een luchtkwaliteitsplan opstellen die ervoor zorgt dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zijn verdwenen. Ook in Den Haag zijn er nog steeds plaatsen waar de luchtkwaliteit niet op orde is zoals de Javastraat, Hoefkade en de Vaillantlaan.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving “Nederland moet van rechter meer doen tegen luchtvervuiling – ‘Hoopvolle uitspraak’, vindt Milieudefensie”?[1]

Volgens de rechter moet de Nederlandse Staat nu komen met een plan, om op een zo kortst mogelijk termijn alle overschrijdingen weg te nemen.

2. Is het college van mening dat door deze uitspraak er ook lokaal actie moet komen om overschrijdingen van luchtvervuiling aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

3. Neemt het college aanvullende maatregelen op de plekken waar overschrijdingen in Den Haag voorkomen? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] https://www.volkskrant.nl/binnenland/nederland-moet-van-rechter-meer-doen-tegen-luchtvervuiling-hoopvolle-uitspraak-vindt-milieudefensie~a4515403/

Indiendatum: 7 sep. 2017
Antwoorddatum: 7 sep. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 7 september 2017 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 7 september heeft de rechter een uitspraak gedaan in het aangespannen kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse staat. De Nederlandse staat moet van de rechter meer doen tegen luchtvervuiling. De rechter heeft geoordeeld dat er een luchtkwaliteitsplan moet komen die ervoor zorgt dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zijn verdwenen. Ook in Den Haag zijn er nog steeds plaatsen waar de luchtkwaliteit niet op orde is zoals de Javastraat, Hoefkade en de Vaillantlaan.

1. Is het college bekend met de berichtgeving “Nederland moet van rechter meer doen tegen luchtvervuiling – ‘Hoopvolle uitspraak’, vindt Milieudefensie”?

Ja.

2. Volgens de rechter moet de Nederlandse staat nu komen met een plan, om op een zo kortst mogelijk termijn alle overschrijdingen weg te nemen. Is het college van mening dat door deze uitspraak er ook lokaal actie moet worden ondernomen om overschrijdingen van luchtvervuiling aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Den Haag werkt al geruime tijd aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit met diverse maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit (RIS283356). Met dit actieplan zijn maatregelen ingezet om overal in de stad de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Met deze maatregelen wordt de luchtkwaliteit ook verder verbeterd dan de Europese richtlijnen voorschrijven. Voor een deel is de luchtverontreiniging in Den Haag afkomstig van buiten de stad zoals snelwegen, industrie en scheepvaart, of is aanpak bij de bron het meest effectief zoals voor de uitstoot van dieselauto’s. Hiervoor ligt een landelijke aanpak het meest voor de hand. Uiteraard is het college bereid om samen te werken als het Ministerie van Infrastructuur & Milieu met een landelijk actieplan komt om de luchtkwaliteit versneld te verbeteren.

3. Neemt het college aanvullende maatregelen op de plekken waar overschrijdingen voorkomen? Zo ja, welke en binnen welk termijn? Zo nee, waarom niet?

In Den Haag voldoen we sinds 2011 aan de Europese normen voor fijnstof. Voor NOx wordt de norm nog op één locatie overschreden (aan de Raamweg).

Naar verwachting zal dit knelpunt in 2017 zijn opgelost. Daarnaast neemt Den Haag al extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen zijn terug te vinden in het Actieplan Luchtkwaliteit.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke