Schrif­te­lijke vragen ondui­de­lijke plankaart Verlengde Zuider­kroon­straat


Indiendatum: 9 okt. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het college heeft zijn plannen voor de Verlengde Zuiderkroonstraat (RIS 297426 en RIS 297425) gepresenteerd. Er is nog veel onduidelijk over de exacte positie van de straat en de gevolgen daarvan voor het bestaande groen, mede veroorzaakt door een wel erg onduidelijke plankaart.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende daarom de volgende vragen:

Op pagina 3 van het “Zuiderkroonstraat voorlopig ontwerp” (sic; RIS 297425) is een rode stippelpijl getekend over de huidige situatie die weergeeft waar we in de toekomst de Verlengde Zuiderkroonstraat ongeveer zullen kunnen aantreffen. Helaas is dit een wel erg onduidelijke schets.

1. Kan het college ons voorzien van een duidelijke plankaart die over de huidige situatie geprojecteerd is, zodat in één oogopslag duidelijk is waar de straat komt te liggen en welk groen verloren gaat/gevormd wordt?
2. Hoeveel vierkante meter groen gaat verloren door deze ontwikkeling, en hoeveel wordt gevormd? Wat is het nettoresultaat van deze ontwikkeling op de oppervlakte groen in de omgeving?
3. Hoeveel bomen gaan verloren door deze ontwikkeling, en hoeveel worden geplant? Wat is het nettoresultaat van deze ontwikkeling op het aantal bomen in de omgeving?

De locatie van de bestaande Zuiderkroonstraat wordt ingericht tot parkeerhof.

4. Hoeveel parkeerplaatsen worden door deze ontwikkeling gerealiseerd, en hoeveel gaan verloren? Wat is het nettoresultaat van deze ontwikkeling op het aantal parkeerplaatsen in de omgeving? In de beantwoording graag specifiek aandacht voor het aantal parkeerplaatsen op de parkeerhof.
5. Wat is de parkeerdruk op dit moment op deze locatie in procenten en roept die op tot de aanleg van meer parkeerplaatsen? Zo nee, waarom worden er dan toch parkeerplaatsen gerealiseerd?

Het projectdocument stelt: “Dit parkeerhof zal geen onderdeel meer gaan uitmaken van de openbare weg” (p. 3).

6. Wordt de parkeerhof privaat terrein of blijft deze openbaar terrein? Indien privaat, wat betaalt Autohaag Zeeuw voor de grond? Indien openbaar, wordt hier betaald parkeren ingevoerd? Wat betaalt Autohaag Zeeuw voor het gebruik van een strook publieke ruimte voor de uitstalling van zijn producten (zie p. 7 van het projectdocument)?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Den Haag

Indiendatum: 9 okt. 2017
Antwoorddatum: 8 nov. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 9 oktober 2017 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het college heeft zijn plannen voor de Verlengde Zuiderkroonstraat (RIS 297426 en RIS 297425) gepresenteerd. Er is nog veel onduidelijk over de exacte positie van de straat en de gevolgen daarvan voor het bestaande groen, mede veroorzaakt door een wel erg onduidelijke plankaart.

Op pagina 3 van het “Zuiderkroonstraat voorlopig ontwerp” (sic; RIS 297425) is een rode stippelpijl getekend over de huidige situatie die weergeeft waar we in de toekomst de Verlengde Zuiderkroonstraat ongeveer zullen kunnen aantreffen. Helaas is dit een wel erg onduidelijke schets.

1. Kan het college ons voorzien van een duidelijke plankaart die over de huidige situatie geprojecteerd is, zodat in één oogopslag duidelijk is waar de straat komt te liggen en welk groen verloren gaat/gevormd wordt?

In bijgevoegde afbeelding 1 is de nieuwe situatie geprojecteerd over de huidige situatie.

2. Hoeveel vierkante meter groen gaat verloren door deze ontwikkeling, en hoeveel wordt gevormd? Wat is het nettoresultaat van deze ontwikkeling op de oppervlakte groen in de omgeving?

3. Hoeveel bomen gaan verloren door deze ontwikkeling, en hoeveel worden geplant? Wat is het nettoresultaat van deze ontwikkeling op het aantal bomen in de omgeving?

Ad 2 en 3.
In hoofdstuk 5 van het projectdocument (RIS 297425) is beschreven wat de aanleg van de verlengde Zuiderkroonstraat betekent voor het groen.

De aanleg van de verlengde Zuiderkroonstraat betekent op het gebied van groen een aanzienlijke verbetering. Het huidige groen is van matige kwaliteit en heeft geen bijzondere waarde voor de omgeving en ecologie. Er wordt meer groen teruggebracht wat bovendien van een hogere kwaliteit en ecologisch interessanter is.

De locatie van de bestaande Zuiderkroonstraat wordt ingericht tot parkeerhof.

4. Hoeveel parkeerplaatsen worden door deze ontwikkeling gerealiseerd, en hoeveel gaan verloren? Wat is het nettoresultaat van deze ontwikkeling op het aantal parkeerplaatsen in de omgeving? In de beantwoording graag specifiek aandacht voor het aantal parkeerplaatsen op de parkeerhof.

Er gaan 48 parkeerplaatsen in de openbare ruimte verloren (zowel aan de Zuiderkroonstraat, Zonweg als Grote Beerstraat), daarnaast wordt ook het geasfalteerde terrein met een oppervlakte van ruim 1000 m² aan de Zonweg, waar nu geparkeerd wordt, groen ingericht. Dit betekent een extra verlies van circa 50 parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie komen hiervoor 24 parkeerplaatsen terug langs de Zuiderkroonstraat en 49 op het parkeerhof.

Het nettoresultaat is ongeveer 25 minder parkeerplaatsen. De vele verbeteringen die met het project worden gerealiseerd (opknappen openbare ruimte, nieuwe verbindingen, goede stoepen, forse toevoeging en verbetering groen en faciliteren bedrijvigheid) rechtvaardigen deze ingrepen. Zie verder antwoord bij vraag 5.

5. Wat is de parkeerdruk op dit moment op deze locatie in procenten en roept die op tot de aanleg van meer parkeerplaatsen? Zo nee, waarom worden er dan toch parkeerplaatsen gerealiseerd?

De laatste telling uit 2011 wijst uit dat de parkeerdruk in de nacht zeer laag is (< 50%) en overdag op werkdagen hoger (>80%). Op dit moment wordt de parkeerdruk overdag vooral bepaald door de werknemers van bedrijven in de ruime omgeving die niet op het eigen terrein van de werkgever parkeren. Gelet op de verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties om zelf te voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers is er geen ambitie om het aantal openbare parkeerplaatsen in dit gebied uit te breiden.

Het projectdocument stelt: “Dit parkeerhof zal geen onderdeel meer gaan uitmaken van de openbare weg” (p. 3).

6. Wordt de parkeerhof privaat terrein of blijft deze openbaar terrein? Indien privaat, wat betaalt Autohaag Zeeuw voor de grond? Indien openbaar, wordt hier betaald parkeren ingevoerd? Wat betaalt Autohaag Zeeuw voor het gebruik van een strook publieke ruimte voor de uitstalling van zijn producten (zie p. 7 van het projectdocument)?

Het parkeerhof wordt privaat terrein van Autohaag Zeeuw. De grond is verkocht tegen een marktconforme prijs, waarbij wordt uitgegaan van een inrichting als parkeerterrein. De grond wordt in erfpacht uitgegeven. Autohaag Zeeuw gebruikt geen publieke ruimte voor de uitstalling van zijn producten, maar gebruikt hiervoor het aangekochte terrein.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen na uitspraak rechtszaak luchtkwaliteit Milieudefensie  

Lees verder

Schriftelijke vragen Ad-hocregelgeving door Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer