Schrif­te­lijke vragen Wat gebeurt er rond Toren C?


Indiendatum: 28 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Nadat het al jaren eerder was aangekondigd, is op 5 juli 2022 de overeenkomst over ‘Toren C’ ontbonden (RIS312696). In dit collegebesluit stond vastgelegd dat na de zomer van 2022 de raad nader zou worden geïnformeerd. Dit is echter niet meer gebeurd en de raad wacht al een tijd op een update hierover.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Lesley Arp (SP) en Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) de volgende vragen:

  1. Wanneer zal het college de raad alsnog informeren over de stand van zaken rond Toren C?
  2. Waarom is er zoveel vertraging rond het informeren van de raad over dit bouwplan?
  3. Wanneer ontvangt de raad de afdoening van de motie ‘Raad aan zet als Toren C sneuvelt’ (RIS309219)?

In het eerdergenoemde collegebesluit staat dat de raad ‘na het zomerreces een raadsvoorstel met enkele alternatieven voor een nieuwe bestemming op deze locatie [zal ontvangen]. De alternatieven bestaan in ieder geval uit, naast een weergave van het huidige bestaande programma, [uit] een weergave van enkele haalbare programmatische invullingen. Ook zal een programmatische invulling van sociale woningen tot de uitwerking behoren.’

4. Is het college van plan zich aan dit collegebesluit te houden afgezien van de zeer uitgelopen planning?

5. Kan het college uiteenzetten wat het ontbinden van het contract met VolkerWessels voor het bouwen van Toren C voor invloed heeft op de plannen voor het Spuikwartier?

In de Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare Q4 2020 en Q1 2021 (RIS308795) wordt aangegeven dat Toren C in 2027 gereed zal zijn in het best-case scenario. Er wordt verder aangegeven: ‘Dat betekent dat de gehele ruwbouw van het stadsbalkon pas klaar is als Toren C wordt opgeleverd (best-case in 2027). Pas dan wordt het stadsbalkon definitief ingericht.’

6. Kan het college aangegeven wat de huidige planning is van Toren C?

7. Wat is de huidige planning voor oplevering van het stadsbalkon?

8. Staat er op de planning nog een veilige opgang voor fietsers naar de fietsenstalling op het stadsbalkon t.h.v. Bolero?

9. Kan het college aangeven wie er verantwoordelijk is voor de oplevering en bekostiging van het stadsbalkon? Indien deze aanleg onderdeel was van de aanbesteding van Amare: blijft de bouwer van Amare verantwoordelijk voor de oplevering van het stadsbalkon ook al is Toren C vertraagd?

10. Kan het college op een rij zetten welke aanvullende kosten de gemeente moet maken gegeven de uitloop van Toren C?

11. Komt er een tijdelijke inrichting van het stadsbalkon, gegeven de uitloop in de planning? Zo ja, welke?

12. Wat gebeurt er met het geplande stadsbalkon als de toren niet gebouwd zou worden?

In de Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare Q4 2020 en Q1 2021 (RIS308795) wordt verder aangegeven dat een deel van de Spuigarage onder Toren C pas beschikbaar komt na oplevering van Toren C. De gemeente is te laat met opleveren en moet daarom een boete aan ASR betalen.

13. Loopt de boete rond de oplevering van de Spuigarage voor de gemeente nog op? Zo ja, kan het college de raad hier (vertrouwelijk) over informeren?

14. Wanneer wordt naar verwachting het resterende deel van de Spuigarage aan ASR geleverd?

De late oplevering van Toren C kan ook gevolgen hebben voor andere delen van de openbare ruimte.

15. Kan het college aangeven welke gevolgen de late oplevering van Toren C heeft voor de openbare ruimte?

16. Zal volgens het college het langer duren voordat het Spuiplein zijn definitieve vorm krijgt? Zo ja, waarom? Zo nee, wat is de huidige planning?

17. Wordt de ontwikkeling van het gebied Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven stilgelegd tot er een invulling is gevonden voor de vrijgekomen grond van voormalig Toren C? Zo ja, hoe lang gaat dit duren?

18. Wanneer zal het bouwterrein aan de kant van de Ammunitiehaven opnieuw ingericht worden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Heeft de uitloop van Toren C gevolgen hiervoor?

19. Op de website van de gemeente staat dat het project ‘herinrichten omgeving Schedeldoekshaven’ momenteel in de verkennende fase is, maar dat in 2023 de fases ‘onderzoeken en ontwerpen’ zijn gepland. De uitvoering wordt verwacht in 2025. Is deze planning nog actueel? Zo nee, wat is inmiddels de planning? Hebben de ontwikkelingen met VolkerWessels hier invloed op?

20. Wat doet het college om te voorkomen dat het Spuikwartier jaren met een bouwput blijft zitten waar de toren gebouwd zou worden en waar de bouwketen en dergelijke geplaatst zouden worden? Hoe worden huidige en toekomstige bewoners hierbij betrokken?

21. Wat is verder de stand van zaken rondom de gebiedsagenda ‘Campusboulevard’ (RIS304124)? Hoe verhoudt dit zich tot de plannen van de Universiteit Leiden?

22. Zijn er nog altijd plannen om het viaduct (deels) af te breken? Zo ja, wat is de planning hiervan en welke invloed hebben de plannen rond Toren C hierop?

23. Wat zijn de korte- en langetermijnplannen voor de tramlijn en -haltes aan de Schedeldoekshaven en Ammunitiehaven? En hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkelingen bij Toren C?

24. Wat zijn de verdere korte- en langetermijnplannen voor de openbare ruimte van de Schedeldoekshaven en Ammunitiehaven? En hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkelingen bij Toren C?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kom op met dat Uilenbos!

Lees verder

Schriftelijke vragen Meer kunst voor een mooiere stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer