Schrif­te­lijke vragen Meer kunst voor een mooiere stad


Indiendatum: 4 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Nederland heeft een rijke traditie van openbare kunstwerken, mede dankzij specifiek rijksbeleid. Den Haag heeft als stad hier baat bij gehad, zoals ook te zien op de website bkdh.nl (Buitenkunst Den Haag). Rijksregelingen waarbij verplicht een deel van het budget voor nieuwbouwplannen voor openbare kunst werd gereserveerd zijn verdwenen of versoberd. Vanuit de stad komen signalen om hier meer aandacht voor te hebben. De vereniging Vrienden van Den Haag bepleitte onlangs om bij de ontwikkeling van grote herontwikkelingslocaties in Den Haag, zoals het CID, Laakhavens, Binckhorst, Scheveningen Haven en Zuidwest kunstwerken in de openbare ruimte te realiseren.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Erkent het college net als de Partij voor de Dieren dat kunst in de openbare ruimte een belangrijke toegevoegde waarde voor de stad heeft?

 2. Kan het college aangeven hoe momenteel budgetten/financiering voor nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte tot stand komen? Zijn er Rijksmiddelen voor kunst in de openbare ruimte of kan openbare kunst deels via kostenverhaal worden gefinancierd?

 3. Ziet het college kansen om op nieuwe manieren extra budget hiervoor te proberen te realiseren (bijvoorbeeld subsidies, bijdragen van andere partijen)? Graag een toelichting.

 4. Kan het college aangeven of en zo ja hoe kunst als onderdeel van de planvorming voor gebiedsontwikkeling wordt meegenomen?

 5. Wordt op dit moment concreet bij de gebiedsontwikkelingen CID, Binckhorst en Zuidwest geld gereserveerd voor kunst in de openbare ruimte? Zo ja, hoe wordt dit bekostigd?

 6. Vind het college het een goed uitgangspunt om het reserveren van budget voor kunst in de openbare ruimte te hanteren bij gebiedsontwikkelingen, en ook vroegtijdig vast te leggen in afspraken met bijvoorbeeld projectontwikkelaars? Graag een toelichting.

 7. Kan het college aangeven volgens welke principes bij het realiseren van kunstprojecten in de openbare ruimte te werk wordt gegaan?

 8. Kan het college aangeven hoeveel kunstwerken die geschikt zijn voor de openbare ruimte, momenteel in depot staan?

 9. Ziet het college mogelijkheden om de kunstwerken die nu in depot staan, in te zetten voor de openbare ruimte? Zo niet, waarom niet?

 10. Hoe komt de keuze voor een bepaald werk of een bepaalde kunstenaar tot stand? Wordt er bijvoorbeeld gestuurd op lokale en regionale kunstenaars? Wanneer wordt gekozen voor een werk uit het depot, of juist voor een nieuw te maken werk? Wordt er hierbij samengewerkt met bijvoorbeeld lokale kunstinstellingen?

 11. Wordt er actief gezocht naar nieuwe locaties voor kunst in de buitenruimte, bijvoorbeeld in samenwerking met STROOM?

 12. Waarom wordt openbare kunst vooral in het centrum geplaatst, en minder in de woonwijken?

 13. Wordt er bij nieuwbouw of bij (her)ontwikkeling van een gebied ruimte vrijgemaakt of vrijgehouden voor kunst in de buitenruimte? Zo ja, hoe gaat dit in zijn werk?

 14. Hoe wordt er omgegaan met kunstenaars die hun werk willen exposeren in de openbare ruimte? Is hier een standaard procedure voor en wie zijn daarbij betrokken?

 15. Is het mogelijk voor bewonersinitiatieven om een aanvraag te doen voor een kunstwerk in hun eigen buurt?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren