Schrif­te­lijke vragen Zicht op Bellevue


Indiendatum: 24 feb. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op donderdag 6 april 2023 staat een bespreking gepland over Bellevue. Rond dit dossier zijn veel vragen gesteld over de betrokkenheid van bewoners (omwonenden en andere inwoners van Den Haag) bij de plannen en heeft de gemeenteraad geprobeerd om het college zover te krijgen de betrokkenheid te verbeteren. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker de volgende vragen:

1) Kan het college een tijdlijn geven van hoe omwonenden zijn betrokken bij het Planuitwerkingskader (PUK) Bellevue tot aan december 2022?

Op oktober 2021 is ingestemd met het Planuitwerkingskader Bellevue (RIS309865). Daarbij werd het amendement ‘serieuze participatie en aanpassingen met draagvlak’ (RIS310255) aangenomen. Hierin werd aangegeven dat alvorens een planologisch juridisch kader wordt vastgesteld (het bestemmingsplan) een uitvoerig participatietraject met omwonenden doorlopen dient te worden. Ook werden moties over een betere participatie aangenomen.
2) Kan het college aangeven of en op welke momenten met bewoners tussen oktober 2021 en januari 2022 is gesproken over dit plan? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

Op 20 januari 2022 werd de motie ‘Doorbreek de Impasse’ (RIS311380) aangenomen. Hierin werd verzocht om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan.
3) Kan het college aangegeven of en op welke momenten met de ontwikkelaars in 2022 is gesproken over Bellevue en de alternatieven voor het vastgestelde PUK? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

4) Welke alternatieven zijn met de ontwikkelaar besproken om uit de impasse te komen? Zijn ook alternatieven besproken die niet neerkomen op het oorspronkelijk voorgestelde PUK?

5) Kan het college aangegeven of en op welke momenten met bewoners in 2022 is gesproken over Bellevue en de alternatieven voor het vastgestelde PUK? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

Op 21 december 2022 werd bij het behandelen van de begroting een motie ‘Neem Bellevue in ontwikkeling’ aangenomen waarin het college werd verzocht om in strijd met het vastgestelde raadsbesluit te handelen en de bouwhoogte te verhogen.
6) Kan het college aangegeven of en op welke momenten met de ontwikkelaars in december 2022, in januari en in februari 2023 over het project Bellevue is gesproken? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

7) Kan het college aangeven of en op welke momenten met bewoners in december 2022, in januari en in februari 2023 is gesproken over het project Bellevue? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

In december 2022 en januari 2023 zijn door bewoners Woo-verzoeken gedaan om informatie openbaar te maken over het project Bellevue.
8) Kan het college de gevraagde informatie uit de Woo-verzoeken en de nu ingediende vragen
uiterlijk op vrijdag 24 maart beantwoorden zodat deze betrokken kunnen worden bij de
geplande commissiebehandeling?


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 feb. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 24 februari 2023 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op donderdag 6 april 2023 staat een bespreking gepland over Bellevue. Rond dit dossier zijn veel vragen gesteld over de betrokkenheid van bewoners (omwonenden en andere inwoners van Den Haag) bij de plannen en heeft de gemeenteraad geprobeerd om het college zover te krijgen de betrokkenheid te verbeteren.

1. Kan het college een tijdlijn geven van hoe omwonenden zijn betrokken bij het Planuitwerkingskader (PUK) Bellevue tot aan december 2022?
In bijlage 6 Communicatieplan & verslag van het PUK (RIS 308148) is aangegeven hoe en wanneer de bewoners bij de totstandkoming van het PUK zijn betrokken.

Op oktober 2021 is ingestemd met het Planuitwerkingskader Bellevue (RIS309865). Daarbij werd het amendement ‘serieuze participatie en aanpassingen met draagvlak’ (RIS310255) aangenomen. Hierin werd aangegeven dat alvorens een planologisch juridisch kader wordt vastgesteld (het bestemmingsplan) een uitvoerig participatietraject met omwonenden doorlopen dient te worden. Ook werden moties over een betere participatie aangenomen.

2. Kan het college aangeven of en op welke momenten met bewoners tussen oktober 2021 en januari 2022 is gesproken over dit plan? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?
Er is in die periode niet met bewoners of bewonersorganisaties gesproken over dit plan, omdat de ontwikkeling van de Bellevue-locatie in een impasse verkeerde.

Op 20 januari 2022 werd de motie ‘Doorbreek de Impasse’ (RIS311380) aangenomen. Hierin werd verzocht om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan.

3. Kan het college aangegeven of en op welke momenten met de ontwikkelaars in 2022 is gesproken over Bellevue en de alternatieven voor het vastgestelde PUK? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?
In het 1e kwartaal van 2022 hebben enkele gesprekken plaatsgevonden op ambtelijk en bestuurlijk niveau om te verkennen op welke wijze de impasse doorbroken kon worden. Vanwege de verkennende aard van deze gesprekken zijn er geen verslagen gemaakt.

4. Welke alternatieven zijn met de ontwikkelaar besproken om uit de impasse te komen? Zijn ook
alternatieven besproken die niet neerkomen op het oorspronkelijk voorgestelde PUK?

Het college verwijst voor het antwoord op deze vraag naar de afdoening van de motie “Doorbreek de Impasse” (RIS311380).

5. Kan het college aangegeven of en op welke momenten met bewoners in 2022 is gesproken over
Bellevue en de alternatieven voor het vastgestelde PUK? Kan het college verslagen van deze
overleggen delen?

Zie het antwoord op vraag 2.

Op 21 december 2022 werd bij het behandelen van de begroting een motie ‘Neem Bellevue in
ontwikkeling’ aangenomen waarin het college werd verzocht om in strijd met het vastgestelde
raadsbesluit te handelen en de bouwhoogte te verhogen.

6. Kan het college aangegeven of en op welke momenten met de ontwikkelaars in december 2022,
in januari en in februari 2023 over het project Bellevue is gesproken? Kan het college verslagen
van deze overleggen delen?

Op 31 januari 2023 heeft een kennismakingsoverleg plaatsgevonden met wethouder Van Asten en de betrokken private partijen. Van dit overleg is geen verslag gemaakt.

7. Kan het college aangeven of en op welke momenten met bewoners in december 2022, in januari
en in februari 2023 is gesproken over het project Bellevue? Kan het college verslagen van deze
overleggen delen?

In de aangegeven maanden is niet met bewoners gesproken; echter heeft wethouder Van Asten wel op 14 februari 2023 met de klankbordgroep CID over de Bellevue gesproken. Hiervan is geen verslag.

In december 2022 en januari 2023 zijn door bewoners Woo-verzoeken gedaan om informatie
openbaar te maken over het project Bellevue.

8. Kan het college de gevraagde informatie uit de Woo-verzoeken en de nu ingediende vragen
uiterlijk op vrijdag 24 maart beantwoorden zodat deze betrokken kunnen worden bij de
geplande commissiebehandeling?

De afhandeling van de Woo-verzoeken loopt. Het college kan vooruitlopend op de afhandeling hiervan geen informatie verstrekken. Wel wil het college aangeven dat het contact met de ontwikkelaar in de loop van 2022 zeer beperkt is geweest.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Subsidies grootschalige publieksevenementen

Lees verder

Schriftelijke vragen Ambtenaar voor de bus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer