Schrif­te­lijke vragen Zicht op Bellevue


Indiendatum: 24 feb. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op donderdag 6 april 2023 staat een bespreking gepland over Bellevue. Rond dit dossier zijn veel vragen gesteld over de betrokkenheid van bewoners (omwonenden en andere inwoners van Den Haag) bij de plannen en heeft de gemeenteraad geprobeerd om het college zover te krijgen de betrokkenheid te verbeteren. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker de volgende vragen:

1) Kan het college een tijdlijn geven van hoe omwonenden zijn betrokken bij het Planuitwerkingskader (PUK) Bellevue tot aan december 2022?

Op oktober 2021 is ingestemd met het Planuitwerkingskader Bellevue (RIS309865). Daarbij werd het amendement ‘serieuze participatie en aanpassingen met draagvlak’ (RIS310255) aangenomen. Hierin werd aangegeven dat alvorens een planologisch juridisch kader wordt vastgesteld (het bestemmingsplan) een uitvoerig participatietraject met omwonenden doorlopen dient te worden. Ook werden moties over een betere participatie aangenomen.
2) Kan het college aangeven of en op welke momenten met bewoners tussen oktober 2021 en januari 2022 is gesproken over dit plan? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

Op 20 januari 2022 werd de motie ‘Doorbreek de Impasse’ (RIS311380) aangenomen. Hierin werd verzocht om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan.
3) Kan het college aangegeven of en op welke momenten met de ontwikkelaars in 2022 is gesproken over Bellevue en de alternatieven voor het vastgestelde PUK? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

4) Welke alternatieven zijn met de ontwikkelaar besproken om uit de impasse te komen? Zijn ook alternatieven besproken die niet neerkomen op het oorspronkelijk voorgestelde PUK?

5) Kan het college aangegeven of en op welke momenten met bewoners in 2022 is gesproken over Bellevue en de alternatieven voor het vastgestelde PUK? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

Op 21 december 2022 werd bij het behandelen van de begroting een motie ‘Neem Bellevue in ontwikkeling’ aangenomen waarin het college werd verzocht om in strijd met het vastgestelde raadsbesluit te handelen en de bouwhoogte te verhogen.
6) Kan het college aangegeven of en op welke momenten met de ontwikkelaars in december 2022, in januari en in februari 2023 over het project Bellevue is gesproken? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

7) Kan het college aangeven of en op welke momenten met bewoners in december 2022, in januari en in februari 2023 is gesproken over het project Bellevue? Kan het college verslagen van deze overleggen delen?

In december 2022 en januari 2023 zijn door bewoners Woo-verzoeken gedaan om informatie openbaar te maken over het project Bellevue.
8) Kan het college de gevraagde informatie uit de Woo-verzoeken en de nu ingediende vragen
uiterlijk op vrijdag 24 maart beantwoorden zodat deze betrokken kunnen worden bij de
geplande commissiebehandeling?


Robert Barker
Partij voor de Dieren