Tech­nische vragen Woon­a­genda


Indiendatum: dec. 2018

 1. Hoeveel procent van de huidige huren in de Haagse particuliere huursector vallen onder de liberalisatiegrens?
 2. Kan worden ingeschat hoeveel procent van de huren van de particuliere huursector op basis van het puntensysteem onder de liberalisatiegrens behoren te vallen?
 3. Aangegeven wordt dat doordat de koopmarkt steeds lastiger bereikbaar is, starters aangewezen zijn op de huurwoningmarkt. Kan worden ingeschat welk deel van de starters noodgedwongen voor een huurwoning kiest en welk deel bewust hiervoor kiest, bijvoorbeeld vanwege de flexibiliteit?
 4. Waarom wordt bij het hoofdstuk ”Maatregelen goedkoop segment” niet ingegaan op goedkope koopwoningen? Worden hier geen maatregelen voor genomen? Waarom niet?
 5. Blijft de Woonvisie uit 2017 onverkort gelden of wordt deze visie ook aangepast op basis van de inzichten uit deze agenda?
 6. Op pagina 7 wordt aangegeven dat er ook een rol ligt “voor woningcorporaties die op eigen grond of in erfpacht verdichten (niet-DAEB)”. Waarom ligt hier een rol voor de corporaties? Wat is nu mogelijk voor corporaties bij niet-DAEB en hoe zal het Rijk deze bestaande regels concreet versoepelen?
 7. In het document wordt aangegeven dat middeldure huur in privaatrechtelijke afspraken wordt vastgelegd. Op welke manier gebeurt dit? Is dit via een kettingbeding? Waarom wordt gekozen voor een periode van 20 jaar?
 8. Wat is de huidige systematiek van een huisvestigingsvergunning? In hoeverre is de effectiviteit van dit middel onderzocht? Is bijvoorbeeld in te schatten hoeveel huizen worden verhuurd zonder dat deze vergunning is afgegeven terwijl dit wel was vereist?
 9. Hoe wordt gehandhaafd op de huisvestigingsvergunningsplicht? Hoe verhoudt deze vergunningsplicht zich tot een splitsingsvergunning?
 10. Waarom is gekozen voor de periode van 3 jaar om de plicht voor een huisvestingsvergunning op te hogen naar €950?
 11. Wat wordt bedoeld met de zin “Daarnaast zal de woningproductie van marktpartijen in de komende jaren hoger uitvallen dan het aantal waarop de 30% in de nota Agenda Ruimte voor de Stad is gebaseerd”?
 12. Wanneer wordt de nieuwe raamovereenkomst met woningcorporaties en huurdersorganisaties als Raadsvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd?
 13. Corporaties geven geregeld aan dat de parkeernorm voor sociale huurwoningen een probleem is en dat de garages vaak leeg staan. Is overwogen om deze norm lager te leggen voor sociale huurwoningen om zo sociale bouw te stimuleren? Waarom wordt hier niet op ingezet?
 14. Waarom is gekozen voor de termijn van 20 jaar voor de sociale woningprijs? Is het juridisch ook mogelijk deze langer te stellen?
 15. Op pagina 9 staat “Bij uitponden wordt (indien een sociale grondprijs is gehanteerd) suppletie berekend.” Wat houdt dit precies in? Hoe wordt de hoogte van deze suppletie bepaald?
 16. Op pagina 10 staat “Pas als blijkt dat geen woningcorporatie capaciteit heeft kunnen marktpartijen het aandeel sociale woningbouw zelf invullen volgens bovenstaande voorwaarden.” Hoe wordt bepaald of woningcorporaties capaciteit hebben?
 17. Gesteld wordt dat 5 % van de vrijkomende Haagse sociale woningen onder starters wordt verloot. Is deze woonruimte verbonden aan een tijdelijk huurcontract?
 18. Aangegeven wordt dat de regels rond voorrang “eenduidiger worden beschreven, zodat alleen de huishoudens die het echt nodig hebben aanspraak kunnen maken op een urgentieverklaring.” Wat verandert er precies binnen deze regels?
 19. Kan een limitatieve lijst worden gegeven van de “Onmisbare beroepsgroepen”?
 20. Op pagina 15 staat “De komende jaren richten we ons niet alleen op het aantal studentenwoningen maar ook de relatie tussen huur en kwaliteit.” Welke actie wordt hier concreet aan verbonden?
 21. Aangegeven wordt dat “Andere excessen op de particuliere huurmarkt worden aangepakt door de Haagse Pandbrigade (HPB).” Wat doet de HPB nu om de kwaliteit van de Haagse particuliere huurwoningen te verbeteren en wat wordt binnenkort aanvullend gedaan?
 22. Welke andere maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van de Haagse woningvoorraad te verbeteren?
 23. Kan worden ingegaan op de handhavings- en beboetingsmiddelen van de HPB? Gaat de HPB vaker beboeten en handhavingsmiddelen inzetten?
 24. Verwezen wordt naar een aanvullend instrumentarium om excessen op de particuliere huurmarkt te kunnen aanpakken. Kan worden aangegeven welke aanvullende instrumenten het onderdeel “Goed Verhuurderschap” bevat en wanneer komen deze nieuwe instrumenten beschikbaar?
 25. Op pagina 11 staat: “Zo hebben we in het coalitieakkoord aangegeven dat er alleen ruimte is voor bouw- of vervangingsprojecten die aansluiten op de bestaande bouwstijl en in de bestaande omgeving”. Hoe wordt dit geborgd? Kan de gemeente bij een vergunningsaanvraag een bouwproject weigeren indien deze niet aansluit op de bestaande bouwstijl?