Schrif­te­lijke vragen Wat gebeurt er met de Appel­loods?


Indiendatum: 20 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Theatergezelschap House of Rat maakt gebruik van de Appelloods aan de Laan van Poot. Deze loods beschikt over voldoende ruimte voor opslag en er maken daarnaast ook kunstenaars gebruik van deze ruimte. Recent hebben zij te horen gekregen dat zij vanaf eind volgend jaar vanwege onder andere veiligheidsoverwegingen geen gebruik meer kunnen maken van de Appelloods aan de Laan van Poot.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden: Gerritsen (Partij voor de Dieren), Bom (Hart voor Den Haag), van Esch (D66), Holman (PvdA) de volgende vragen:

  1. Kan college bevestigen dat House of Rat is medegedeeld dat zij eind volgend jaar uit de loods weg moeten?

  2. De loods kan volgens de gemeente niet meer gebruikt worden voor de huidige activiteiten vanwege veiligheidsoverwegingen. Kan het college toelichten welke andere bestemming de Appelloods krijgt wanneer het contract met House of Rat afloopt en waarom?

  3. Kan het college toelichten wat deze veiligheidsoverwegingen zouden zijn? Wat zou er nodig zijn om de locatie weer veilig te maken?

  4. Is het college het met de indieners eens dat de Appelloods een prachtige maak en broedplaats is en dat het dus zeer onwenselijk is als deze plek met deze bestemming zal verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

  5. Is het college het met de indieners eens dat er momenteel een schrijnend tekort is aan maak- en/of broedplaatsen en dat leegstand van een dergelijk pand dus meer dan zonde is?

  6. Op welke wijze betrekt het college bewoners bij de beslissingen over deze locatie in de wijk? Kan het college dit beschrijven?Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Coen Bom

HvDH

Andrew van Esch

D66

Janneke Holman

PvdAIndiendatum: 20 apr. 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

De raadsleden de dames Gerritsen, Holman en de heren Bom en van Esch hebben op 20 april 2023 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Theatergezelschap House of Rat maakt gebruik van de Appelloods aan de Laan van Poot. Deze loods beschikt over voldoende ruimte voor opslag en er maken daarnaast ook kunstenaars gebruik van deze ruimte. Recent hebben zij te horen gekregen dat zij vanaf eind volgend jaar vanwege onder andere veiligheidsoverwegingen geen gebruik meer kunnen maken van de Appelloods aan de Laan van Poot.

1. Kan college bevestigen dat House of Rat is medegedeeld dat zij eind volgend jaar uit de loods weg moeten?
Voor het gebruik van de loods (voorheen in gebruik door Toneelgroep de Appel) aan de Laan van Poot 97 is een huurovereenkomst gesloten met de Stichting Rabarber tot het einde van 2024 waarvoor de stichting conform de geamendeerde Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS306137) subsidie heeft gekregen. De Stichting Rabarber heeft een deel van de loods in eigen gebruik en heeft tevens een deel van de loods onderverhuurd aan andere culturele organisaties waaronder House of Rats en voor ateliergebruik. Mededeling aan House of Rat om de loods te verlaten aan het eind van het volgende jaar is aan de hoofdhuurder Stichting Rabarber.

2. De loods kan volgens de gemeente niet meer gebruikt worden voor de huidige activiteiten vanwege veiligheidsoverwegingen. Kan het college toelichten welke andere bestemming de Appelloods krijgt wanneer het contract met House of Rat afloopt en waarom?
De Appelloods staat bij de ingang van de Bosjes van Poot dat Natura 2000 gebied is. De locatie van de loods heeft een groenbestemming waar tijdelijk een uitzondering is gemaakt voor specifiek gebruik in de vorm van (theater) repetitieruimte en bijbehorende opslag. Voor de periode na afloop van de huidige verhuur aan stichting Rabarber worden de mogelijkheden voor gebruik onderzocht. De bouwkundige staat van het pand speelt daarbij een rol.

3. Kan het college toelichten wat deze veiligheidsoverwegingen zouden zijn? Wat zou er nodig zijn om de locatie weer veilig te maken?
Het betreffen vooroorlogse opstallen die onderhoudstechnisch zeer verouderd zijn. De kosten om aan minimale veiligheidseisen te voldoen lopen op terwijl de inkomsten uit verhuur achterblijven.
Bij het onderzoek naar mogelijkheden voor gebruik na 2024 zal ook dit kostenaspect worden meegenomen. De locatie is eigendom van de gemeente.

4. Is het college het met de indieners eens dat de Appelloods een prachtige maak en broedplaats is en dat het dus zeer onwenselijk is als deze plek met deze bestemming zal verdwijnen? Zo nee, waarom niet?
Het college is blij dat in de huidige MJB-periode de Appelloods onderdak heeft kunnen bieden voor deze culturele functie. Over het gebruik na 2024 wordt onderzoek gedaan. Daarbij wordt met diverse betrokkenen en belanghebbenden gesproken. De gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk over de uitkomst van dit onderzoek geïnformeerd.

5. Is het college het met de indieners eens dat er momenteel een schrijnend tekort is aan maak- en/of broedplaatsen en dat leegstand van een dergelijk pand dus meer dan zonde is?
Op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur en Bibliotheek (RIS311896) worden de komende jaren (permanente en/of tijdelijke) ruimten voor culturele makers en culturele broedplaatsen op andere locaties ontwikkeld. Het is niet de intentie van het college om de Appelloods leeg te laten staan. Wel wordt nagegaan of, en zo ja, hoe en tegen welke kosten het pand moet worden aangepast om het veilig te gebruiken.

6. Op welke wijze betrekt het college bewoners bij de beslissingen over deze locatie in de wijk? Kan het college dit beschrijven?
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor gebruik na 2024 zullen de bewoners worden betrokken (zie het antwoord op vraag 4.).

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen