Schrif­telijk vragen Losloop­ge­bieden Schil­derswijk


Indiendatum: 15 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren krijgt van bewoners signalen dat het voor mensen met een hond in de Haagse Schilderswijk onmogelijk is om hun hond voldoende en veilig uit te kunnen laten. Er zijn in de hele wijk zes kleine hondenlosloopgebieden. Daarvan zijn de losloopgebieden aan de Delftselaan en de Zuidwal zijn volledig bestraat.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de losloopgebieden aan de Delftselaan en aan de Zuidwal in de Schilderswijk? (Bijlage 1 en 2)

 2. Is het college het met de Partij voor de DierenvdD eens dat een verhard, klein losloopgebied, zoals aan de Delftselaan en de Zuidwal, ligt niet voldoet aan wat van een losloopgebied mag worden verwacht en aan wat een hond minimaal nodig heeft?

 3. Kan het college toelichten wat voor effecten deze losloopgebieden hebben op het welzijn van honden? Waar baseert het college deze bevindingen op?

 4. In het losloopgebied aan de Delftselaan lag tot voor kort nog gras. Kan het college toelichten waarom bij de renovatiewerkzaamheden is gekozen voor stoeptegels als ondergrond?

 5. Heeft het college bij het renoveren van het losloopgebied aan de Delftselaan omwonenden en gebruikers betrokken? Zo ja, op welke wijze?

 6. Ook het losloopgebied aan de Zuidwal heeft een verharde ondergrond. Is het college bereid om bij beide gebieden alsnog een onverharde ondergrond aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

 7. Is het college van mening dat betegeling een meer prettige ervaring is voor honden in een losloopgebied? Zo ja, op basis waarvan heeft het college deze mening? Heeft het college informatie opgevraagd bij kennisorganisaties of mensen met honden? Hoe is de Koninklijke Hondenbescherming betrokken bij deze plannen?

 8. Ziet het college net als de Partij voor de Dieren de link tussen meer hondenpoepoverlast en het ontbreken van prullenbakken? Is het college bereid overal prullenbakken toe te voegen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wanneer? (Bijlage 3 en 4)

 9. De zes hondenlosloopgebieden in de Schilderswijk hebben een zeer klein oppervlak. Kan het college uiteenzetten per losloopgebied in de Schilderswijk of eenwelk gebied kan worden uitgebreid en waarom wel/niet?

 10. Welke mogelijkheden ziet het college om in de Schilderswijk extra hondenlosloopgebieden aan te leggen?

 11. Heeft het college inzichtelijk waar bewoners van de Schilderswijk behoefte aan hebben als het gaat om hondenlosloopgebieden?


Robin Smit
Partij voor de DierenIndiendatum: 15 apr. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 12 april 2023 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren krijgt van bewoners signalen dat het voor mensen met een hond in de Haagse Schilderswijk onmogelijk is om hun hond voldoende en veilig uit te kunnen laten. Er zijn in de hele wijk zes kleine hondenlosloopgebieden. De losloopgebieden aan de Delftselaan en de Zuidwal zijn volledig bestraat.


1. Is het college bekend met de losloopgebieden aan de Delftselaan en aan de Zuidwal in de Schilderswijk? (Bijlage 1 en 2)

Ja, het college is bekend met beide losloopgebieden.

2. Is het college het met de PvdD eens dat een verhard, klein losloopgebied, zoals aan de Delftselaan en de Zuidwal, niet voldoet aan wat een hond minimaal nodig heeft?

Den Haag is een grote stad waar veel mensen op een beperkt gebied met elkaar samenleven, met name in de Schilderswijk wonen en werken veel mensen in een beperkte ruimte. Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van die beperkte openbare ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen. In bijna de gehele stad mag er met de hond aangelijnd gewandeld worden. Er zijn enkele gebieden waar honden niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld op kinderspeelplaatsen en speel- en ligweiden. Daarnaast zijn er losloopgebieden waar honden los mogen lopen zolang ze daarbij het verkeer en andere bezoekers niet hinderen en het wild niet verstoren. Het college doet geen uitspraken over wat een hond minimaal nodig heeft, dat kan het baasje het beste inschatten. Wel zijn er in de nabijheid nog mogelijkheden om de hond los te laten lopen, bijvoorbeeld langs de Heemstraat, bij de Van Ostadestraat, het Oranjeplein of het Huijgenspark.

3. Kan het college toelichten wat voor effecten deze losloopgebieden hebben op het welzijn van honden? Waar baseert het college deze bevindingen op?

De effecten van de losloopgebieden Zuidwal en Delftselaan op het welzijn van de hond zijn niet onderzocht, er is ook geen aanleiding (meldingen of signalen vanuit omwonenden) geweest om dit te onderzoeken. Daarom kan het college hier geen uitspraken over doen.

4. In het losloopgebied aan de Delftselaan lag tot voor kort nog gras. Kan het college toelichten waarom bij de renovatiewerkzaamheden is gekozen voor stoeptegels als ondergrond?

Vanuit praktische overwegingen (het schoonmaken en schoonhouden van de grond) is gekozen voor tegels als ondergrond.

5. Heeft het college bij het renoveren van het losloopgebied aan de Delftselaan omwonenden en gebruikers betrokken? Zo ja, op welke wijze?

Omwonenden zijn niet direct betrokken geweest bij het renoveren van het losloopgebied.

6. Ook het losloopgebied aan de Zuidwal heeft een verharde ondergrond. Is het college bereid om bij beide gebieden alsnog een onverharde ondergrond aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

Het college is bereid om bij de omwonenden te onderzoeken of deze wens leeft. Zie ook het antwoord op vraag 7.

7. Is het college van mening dat betegeling een meer prettige ervaring is voor honden in een losloopgebied? Zo ja, op basis waarvan heeft het college deze mening? Heeft het college informatie opgevraagd bij kennisorganisaties of mensen met honden? Hoe is de Koninklijke Hondenbescherming betrokken bij deze plannen?

Losloopgebieden zijn in de stad met veel tegengestelde belangen en veel verschillende gebruikers, niet makkelijk te vinden. Toch is het gelukt door de hele stad losloopgebieden aan te wijzen. Om zoveel mogelijk hondenbezitters de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een losloopgebied zijn er ook losloopgebieden langs wegen of met een verharde ondergrond. Wanneer een hondeneigenaar het losloopgebied als minder prettig ervaart, dan kan de eigenaar ervoor kiezen om gebruik te maken van nabijgelegen losloopgebieden zoals naast het Hannemanplantsoen, Oranjeplein, nabij het Nicolaas Penninghof en het Huijgenspark.

8. Ziet het college net als de Partij voor de Dieren de link tussen meer hondenpoepoverlast en het ontbreken van prullenbakken? Is het college bereid overal prullenbakken toe te voegen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wanneer? (Bijlage 3 en 4)

De overlast van hondenpoep komt niet door het ontbreken van afvalbakken, in de omgeving staan voldoende afvalbakken en ORAC’s. Dat hondenpoep achterblijft in de openbare ruimte is een gevolg van het niet naleven van regels en onwil om hondenpoep op te ruimen. Het college zet daarom in op gedragsverandering bij hondeneigenaren via campagnes zoals ‘Kak in de bak’ (Hondenkak hoort in de vuilnisbak (schoondoenwegewoon.nl)). Daarnaast wordt handhaving ingezet op locaties met veel overlast om overtreders op heterdaad te kunnen betrappen.

9. De zes hondenlosloopgebieden in de Schilderswijk hebben een zeer klein oppervlak. Kan het college uiteenzetten per losloopgebied in de Schilderswijk welk gebied kan worden uitgebreid en waarom wel/niet?

In de eerder aangeboden Evaluatie hondenbeleid en losloopgebieden (RIS311015) is per stadsdeel samen met de stadsdelen, bewoners en gebruikers bekeken of nieuwe losloopgebieden in aanmerking kunnen komen en haalbaar zijn, maar ook of het nodig is om bestaande losloopgebieden aan te passen. In een grote stad als Den Haag is de druk op de buitenruimte groot en is het moeilijk om geschikte locaties te vinden, met name in de Schilderswijk. Zonder financiële middelen, draagvlak en geschikte locaties is het niet haalbaar om nieuwe losloopgebieden te realiseren of losloopgebieden uit te breiden.

10. Welke mogelijkheden ziet het college om in de Schilderswijk extra hondenlosloopgebieden aan te leggen?

Zie beantwoording van vraag 9.

11. Heeft het college inzichtelijk waar bewoners van de Schilderswijk behoefte aan hebben als het gaat om hondenlosloopgebieden?

Uit de gehouden evaluatie is een aantal locaties naar voren gekomen waar mogelijk behoefte is aan nieuwe losloopgebieden of het verkleinen of opheffen van losloopgebieden, hier zaten geen locaties bij voor de Schilderswijk. Ook zijn er geen signalen of meldingen vanuit bewoners gekomen waaruit blijkt dat er bepaalde behoeftes zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen