Schrif­telijk vragen Losloop­ge­bieden Schil­derswijk


Indiendatum: 15 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren krijgt van bewoners signalen dat het voor mensen met een hond in de Haagse Schilderswijk onmogelijk is om hun hond voldoende en veilig uit te kunnen laten. Er zijn in de hele wijk zes kleine hondenlosloopgebieden. Daarvan zijn de losloopgebieden aan de Delftselaan en de Zuidwal zijn volledig bestraat.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de losloopgebieden aan de Delftselaan en aan de Zuidwal in de Schilderswijk? (Bijlage 1 en 2)

 2. Is het college het met de Partij voor de DierenvdD eens dat een verhard, klein losloopgebied, zoals aan de Delftselaan en de Zuidwal, ligt niet voldoet aan wat van een losloopgebied mag worden verwacht en aan wat een hond minimaal nodig heeft?

 3. Kan het college toelichten wat voor effecten deze losloopgebieden hebben op het welzijn van honden? Waar baseert het college deze bevindingen op?

 4. In het losloopgebied aan de Delftselaan lag tot voor kort nog gras. Kan het college toelichten waarom bij de renovatiewerkzaamheden is gekozen voor stoeptegels als ondergrond?

 5. Heeft het college bij het renoveren van het losloopgebied aan de Delftselaan omwonenden en gebruikers betrokken? Zo ja, op welke wijze?

 6. Ook het losloopgebied aan de Zuidwal heeft een verharde ondergrond. Is het college bereid om bij beide gebieden alsnog een onverharde ondergrond aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

 7. Is het college van mening dat betegeling een meer prettige ervaring is voor honden in een losloopgebied? Zo ja, op basis waarvan heeft het college deze mening? Heeft het college informatie opgevraagd bij kennisorganisaties of mensen met honden? Hoe is de Koninklijke Hondenbescherming betrokken bij deze plannen?

 8. Ziet het college net als de Partij voor de Dieren de link tussen meer hondenpoepoverlast en het ontbreken van prullenbakken? Is het college bereid overal prullenbakken toe te voegen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wanneer? (Bijlage 3 en 4)

 9. De zes hondenlosloopgebieden in de Schilderswijk hebben een zeer klein oppervlak. Kan het college uiteenzetten per losloopgebied in de Schilderswijk of eenwelk gebied kan worden uitgebreid en waarom wel/niet?

 10. Welke mogelijkheden ziet het college om in de Schilderswijk extra hondenlosloopgebieden aan te leggen?

 11. Heeft het college inzichtelijk waar bewoners van de Schilderswijk behoefte aan heeftbben als het gaat om hondenlosloopgebieden?


Robin Smit
Partij voor de Dieren