Vervolg­vragen Bouw­blunders bij buiten­ruimte Haags Buiten


Indiendatum: 28 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vanwege zorgwekkende signalen dat de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte in de wijk Haags Buiten ernstig te wensen overlaat heeft de Partij voor de Dieren op 27 september 2022 vragen gesteld (RIS313287), welke door het college op 2 januari 2023 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken rondom de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte in Haags Buiten.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Wadi

In Haags Buiten gaat hemelwater van veel woningen via een afvoer naar een groen middenterrein dat als wadi en speeltuin fungeert.

  1. Kan het college aangeven wat voor voorwaarden worden gesteld aan wadi’s, met name als het gaat om de hoeveelheid water die wadi’s kan verwerken en de doorlaatbaarheid van de bodem? Zijn hier kaders of normen voor vastgelegd en zo ja waar?

  2. Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met het meerjarige onderhoud van wadi’s, met name vanuit het oogpunt van bodemverdichting na enkele jaren, bijvoorbeeld doordat het terrein als speeltuin gebruikt wordt?

Een wadi met verschillende soorten planten zorgt voor een gezonde bodem. De wortels van de planten maken de grond luchtiger en laten water makkelijker de bodem in trekken. Planten die geschikt zijn voor een wadi kunnen goed tegen zowel droogte als vochtigheid. Door specifieke planten te gebruiken voor wadi's, kunnen deze de biodiversiteit bevorderen.

3. Erkent het college dat wadi’s met beplanting beter zijn voor de bodem, voor waterinfiltratie en voor biodiversiteit, vergeleken met wadi’s met alleen gras? Zo ja, ziet het college kansen om dit in Haags Buiten toe te passen?

4. Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met het onderhoud van wadi’s, vanuit het oogpunt van zwerfafval dat erin stroomt? Deelt het college de observatie dat het zwerfafval ook naar het laagste punt stroomt (zie foto’s 1, 2)? Is dit de bedoeling? Zo niet, hoe wordt hiermee omgegaan, ook gegeven het feit dat het een speeltuin is?

5. Kan het college aangeven of en hoe wadi’s überhaupt onderhouden worden, en ook toelichten waar omwonenden een melding kunnen maken mocht de wadi om wat voor reden dan ook slecht functioneren?

6. Is het bij Haags Buiten de bedoeling dat het water via de wadi uiteindelijk naar de putten stroomt (dus dat al het water naar één gebied afloopt) of dat het water op verschillende plaatsen op de speelterreinen als plas blijft liggen?

7. Kan het college aangeven hoe het functioneren van de wadi’s beoordeeld wordt?

8. Kan het college toelichten of er een (mogelijke) relatie is tussen het geel worden van delen van het gras in het vroege voorjaar in 2023 en de wadi? Is de wadi volgens het college voldoende
waterdoorlatend voor de beplanting (in dit geval gras)? Zo ja, hoe komt het college tot dit oordeel?

9. Kan het college aangeven of de wadi hier aan hogere eisen moet voldoen gegeven dat waterafvoer van de huizen hier op uitkomt?

10. Kan het college aangeven of de berekende capaciteit van de wadi uitgaat van betegeling van veel tuinen in de wijk?


Participatie en communicatie
In de beantwoording op de eerder gestelde vragen gaf het college dit aan: “Het college heeft middels een portefeuillehoudersbrief aan de bewoners laten weten dat de ontstane situatie onacceptabel is en dat de ontwikkelaar hierop is aangesproken.” De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat niet alle bewoners bekend zijn met deze brief.

11. Kan het college de brief delen? Op welke datum en op welke manier is de brief richting de bewoners gecommuniceerd?

12. Kan het college toelichten wat de plannen zijn met het slootje tussen de wijk Haags Buiten en de Polanenhof? Kan het college ingaan op welke vergunningen hiervoor nodig zijn en of deze al verleend zijn door de relevante instanties?

13. Is er door de gemeente Den Haag een vergunning verleend om dit slootje tot een wadi te maken?

14. Kan het college aangeven of bewoners meegenomen zijn in deze plannen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

15. Kan het college aangeven of bewoners nog hierover geïnformeerd worden en of ze invloed kunnen hebben op deze plannen?

16. Heeft het college signalen ontvangen dat er zorgen leven over de parkeerdruk? Op welke manier gaat het college daarmee om? Wanneer ontvangen bewoners een reactie nadat zij een melding hebben gemaakt of hun zorgen kenbaar hebben gemaakt?

Zwerfafval
17. Ziet het college een mogelijke relatie tussen de hoeveelheid zwerfafval en de slordige aanleg van een groot deel van de perken?

18. Kan het college aangeven op welke manier zwerfafval in Haags Buiten opgeruimd wordt? Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken (straatvegen) van de openbare ruimte?

19. Kan het college toelichten of afval in de wijk Haags Buiten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en of de gemeente hier actief acties tegen zwerfafval onderneemt, en zo ja welke?

20. Maakt het college zich zorgen over de vervuiling van water- en bodem hier gegeven de hoeveelheid zwerfafval (zie foto 3, 4, 5, 6)?

21. Kan het college aangeven op welk moment de effecten van afval op de waterkwaliteit bekeken worden? Wie is verantwoordelijk hiervoor? Bij wie kunnen bezorgde inwoners verontreinigde sloten melden en hoe wordt dit vervolgens opgepakt?

Directe omgeving, eco-lint en verkeersveiligheid
Eerder is aangegeven dat er een eco-lint rondom de wijk komt (RIS313544). Tevens wordt het project Proeftuin Erasmusveld gerealiseerd. De Leyweg tussen (het deel tussen de Noordweg en de Erasmusweg) wordt steeds intensiever gebruikt.

22. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is rondom de aanleg van eco-lint Haags Buiten? Kan het college ook de verdere planning van de aanleg toelichten?

23. Is het college bekend met signalen dat oversteekplekken van de Leyweg in de buurt van de hoofdentree van Haags Buiten, maar ook bij diverse andere voetpaden rondom de Carry van Bruggenhof en Hockey Club Wateringse Veld als erg onveilig ervaren worden?

24. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat stoepen en oversteekpunten (ook bij de kruising met de Erasmusweg) op dit deel van de Leyweg op dit moment vrij rommelig zijn? Klopt het dat stoepen soms uitkomen op het fietspad en dat er op verschillende plekken zebrapaden missen?

25. Vindt het college de Leyweg op dit stuk momenteel afdoende veilig, ook gegeven de hoeveelheid auto’s, de bus en het bouwverkeer dat vrij intensief is op dit deel van de Leyweg?

26. Kan het college aangeven of er verbeteringen gepland zijn voor de verkeersveiligheid hier, ook in het kader van Proeftuin Erasmusveld en het eco-lint?

27. Voorziet het college dat het OV voldoende is gegeven de nieuwe wijk Proeftuin Erasmusveld?

28. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat verkeersveiligheid een topprioriteit is, en zo ja, ziet het college mogelijkheden om op korte termijn hier aan de slag te gaan om veiligheid te verbeteren?

Planten en bomen (naar aanleiding van bestek)
Bij de beantwoording van de eerdere vragen heeft het college het Bestek Groenvoorzieningen Haags Buiten (bijlage 1A van de beantwoording) en de Nota van Inlichtingen Groenvoorzieningen Haags Buiten (bijlage 1B van de beantwoording) gedeeld. Over bijlage 1A de volgende vragen:

29. Kan het college toelichten wanneer de onderhoudstermijn ingaat of ingegaan is (pagina 11)? Is er wel of niet al sprake van onderhoud als het werk nog niet volledig is opgeleverd? Hoe moeten we deze passage lezen?

Kijkend naar hoe Haags Buiten eruit ziet, en naar wat er in het bestek staat, heeft de Partij voor de Dieren veel beplanting nog niet teruggezien. Grote delen van Haags Buiten zijn nu vooral grasveld. Vandaar een detailvraag over 61 wilgen bij het stuk rietland (pagina 26), 480 anemone tomentosa (pagina 30), 480 amelanchier lamarcki (pagina 30), 77 bomen in de rietlandzone (pagina 62).

30. Is deze beplanting volgens het college gerealiseerd conform bestek? Zo ja, kan het college via bijvoorbeeld een kaart (grofweg) aangeven waar deze nu staan? Zo niet, waarom niet en komen deze bomen en deze beplanting nog?

31. Kan het college specifiek reflecteren op de beukenhagen (pagina 32)? Zijn de genoemde aantallen (bijna 8000) aangeplant? Zo ja, deelt het college de observatie dat er sindsdien een hoop verdwenen zijn? Is er iets vastgesteld over een instandhoudingsplicht voor de beukenhagen?

32. Waarom ligt er eigenlijk een bundel inmiddels dode beukenhagen in een boomspiegel in de wijk (zie foto 7)? Klopt het dat deze door de ontwikkelaar neergelegd zijn bij de wijk maar vervolgens liggen te verpieteren?

33. Kan het college ook reflecteren op het “aanbrengen hedera langs beide zijden van de systeemafrastering, Erfgrens afscheiding aanbrengen op kadastrale grens” (pagina 21): is dit gebeurd en zo ja in welke mate is dit nu nog aanwezig in de wijk?

34. Over het onderhoud, kan het college aangeven of de genoemde maaibeurten (pagina 41) en het water geven (pagina 42) en het beregenen van de terreinen (pagina 65) uitgevoerd is? Zo ja, hoe weet het college dit?

Op pagina 11 van bijlage 1A wordt dit geschetst:

De bouw- en civiele aannemer hanteren onderstaande planning en fasering:
Fase 1 start in december 2019.
Fase 2 start in maart 2020.
Fase 3 start in mei 2020.

En: “De werkzaamheden vallend binnen een fase dienen binnen 4 weken na bouwgereed van de

binnen de fase aanwezige woningen gereed te zijn. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in combinatie/samenwerking met de civiele aannemer”

35. Kan het college toelichten hoe deze planning en passage begrepen moet worden? Zouden de werkzaamheden bij het openbaar groen (zoals de beplanting en ook de speelterreinen) in de zomer van 2020 niet al afgerond moeten zijn? Is dit gebeurd? Zo niet, wat zijn de consequenties?

36. Kan het college uitleggen wat met deze bepaling/passage bedoeld wordt (pagina 11): “Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,00 per dag”?


Over bijlage 1B de volgende vragen:

37. Is de beplanting van achemilla mollis en waldsteinia ternata (pagina 2) volgens het college gerealiseerd conform bestek? Zo ja, kan het college via bijvoorbeeld een kaart (grofweg) aangeven waar deze nu staan? Zo niet, waarom niet en komt deze beplanting nog?


38. Weet het college of de genoemde nazorg voor de hedera ook uitgevoerd? Zo niet, waarom niet? Zo ja, is het college tevreden met de nazorg?

Over bijlage 3, het beplantingsvoorstel voor bomen, de volgende vraag:

39. Kan het college onderbouwd (bijvoorbeeld met een kaartje) aangeven in hoeverre dit is gerealiseerd? Graag met toelichting als het niet gerealiseerd is, zoals: waarom niet en worden de bomen alsnog aangeplant?

Gras
40. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat veel paaltjes er momenteel bijzonder slordig bijstaan (zie foto 8,9)? Kan het college aangeven hoe lang de paaltjes er al staan? Hoe lang blijven ze er nog staan?

41. Kan het college toelichten waarom het draad zo is afgewerkt, ook gegeven dat het nabij een speelterrein ligt?

42. Kan het college aangeven of het gras uiteindelijk conform bestek is aangelegd? Zo ja, hoe weet het college dit?

Oevers en waterkwaliteit
In de beantwoording van de eerdere vragen (vragen 13-20 over water) stelt het college dat oevers conform bestek zijn aangelegd, maar ook dat de uitwerking van de kaders uit het PUK Haags Buiten Erasmusveld ook nog gerealiseerd worden in het kader van het project Ecolint.

43. Kan het college aangeven of na realisatie van het project Ecolint de minimaal 70% openbare oevers (pagina 15 van het PUK) gehaald zal worden? Zo niet, waarom niet?

44. Kan het college aangeven hoe in het kader van het project Ecolint de huidige en toekomstige waterkwaliteit beoordeeld wordt?

Uitvoering en rol van de gemeente
45. Kan het college aangeven wat de planning en verwachting is rondom de overdracht van de verantwoordelijkheid van de openbare ruimte van Haags Buiten BV naar de gemeente?
46. Kan het college toelichten waarom de overdracht nog niet (of pas heel laat) heeft plaatsgevonden?
47. Kan het college reflecteren op de werkwijze rondom de aanleg van de openbare ruimte in Haags Buiten? Welke lessen trekt het college hieruit? Zou het college nogmaals overwegen een ontwikkelaar op zo’n manier verantwoordelijk te maken?
48. Overweegt het college juridische stappen tegen de ontwikkelaar om af te dwingen dat de aanleg en het beginnende onderhoud van de openbare ruimte correct afgerond wordt? Zo niet, waarom niet?
49. Kan het college uitleggen hoe ze denkt over de planning van dit project, met name over het feit dat de openbare ruimte nog steeds problemen heeft en dat er een speelterrein lag dat langdurig vervuild was, zelfs nadat mensen er al lange tijd woonden? Waarom lukt het niet om een veilige en groene openbare ruimte te verzorgen voordat mensen al langere tijd wonen in de wijk? Wie is hier volgens het college verantwoordelijk voor?

Voor de aanleg van Haags Buiten zijn veel bomen gekapt. Onderdeel van de compensatie was om bewoners te verplichten bomen te handhaven op hun terrein (instandhoudingsplicht). In de eerder gestelde vragen (29 en 30) is hier ook al aan gerefereerd. Het college gaf in antwoord op vraag 29 dit aan: “Enkele bewoners hebben ondanks instandhoudingsverplichtingen toch de boom in hun tuin gekapt of verwijderd. Het college zal hier handhavend op toezien.”

50. Hoe werkt de handhaving op instandhouding van bomen in particuliere tuinen? Bij wie is dit belegd? In hoeveel gevallen is er al sprake geweest van handhaving?

Robert Barker
Partij voor de Dieren