Vervolg­vragen Bouw­blunders bij buiten­ruimte Haags Buiten


Indiendatum: 28 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vanwege zorgwekkende signalen dat de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte in de wijk Haags Buiten ernstig te wensen overlaat heeft de Partij voor de Dieren op 27 september 2022 vragen gesteld (RIS313287), welke door het college op 2 januari 2023 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken rondom de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte in Haags Buiten.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Wadi

In Haags Buiten gaat hemelwater van veel woningen via een afvoer naar een groen middenterrein dat als wadi en speeltuin fungeert.

  1. Kan het college aangeven wat voor voorwaarden worden gesteld aan wadi’s, met name als het gaat om de hoeveelheid water die wadi’s kan verwerken en de doorlaatbaarheid van de bodem? Zijn hier kaders of normen voor vastgelegd en zo ja waar?

  2. Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met het meerjarige onderhoud van wadi’s, met name vanuit het oogpunt van bodemverdichting na enkele jaren, bijvoorbeeld doordat het terrein als speeltuin gebruikt wordt?

Een wadi met verschillende soorten planten zorgt voor een gezonde bodem. De wortels van de planten maken de grond luchtiger en laten water makkelijker de bodem in trekken. Planten die geschikt zijn voor een wadi kunnen goed tegen zowel droogte als vochtigheid. Door specifieke planten te gebruiken voor wadi's, kunnen deze de biodiversiteit bevorderen.

3. Erkent het college dat wadi’s met beplanting beter zijn voor de bodem, voor waterinfiltratie en voor biodiversiteit, vergeleken met wadi’s met alleen gras? Zo ja, ziet het college kansen om dit in Haags Buiten toe te passen?

4. Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met het onderhoud van wadi’s, vanuit het oogpunt van zwerfafval dat erin stroomt? Deelt het college de observatie dat het zwerfafval ook naar het laagste punt stroomt (zie foto’s 1, 2)? Is dit de bedoeling? Zo niet, hoe wordt hiermee omgegaan, ook gegeven het feit dat het een speeltuin is?

5. Kan het college aangeven of en hoe wadi’s überhaupt onderhouden worden, en ook toelichten waar omwonenden een melding kunnen maken mocht de wadi om wat voor reden dan ook slecht functioneren?

6. Is het bij Haags Buiten de bedoeling dat het water via de wadi uiteindelijk naar de putten stroomt (dus dat al het water naar één gebied afloopt) of dat het water op verschillende plaatsen op de speelterreinen als plas blijft liggen?

7. Kan het college aangeven hoe het functioneren van de wadi’s beoordeeld wordt?

8. Kan het college toelichten of er een (mogelijke) relatie is tussen het geel worden van delen van het gras in het vroege voorjaar in 2023 en de wadi? Is de wadi volgens het college voldoende
waterdoorlatend voor de beplanting (in dit geval gras)? Zo ja, hoe komt het college tot dit oordeel?

9. Kan het college aangeven of de wadi hier aan hogere eisen moet voldoen gegeven dat waterafvoer van de huizen hier op uitkomt?

10. Kan het college aangeven of de berekende capaciteit van de wadi uitgaat van betegeling van veel tuinen in de wijk?


Participatie en communicatie
In de beantwoording op de eerder gestelde vragen gaf het college dit aan: “Het college heeft middels een portefeuillehoudersbrief aan de bewoners laten weten dat de ontstane situatie onacceptabel is en dat de ontwikkelaar hierop is aangesproken.” De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat niet alle bewoners bekend zijn met deze brief.

11. Kan het college de brief delen? Op welke datum en op welke manier is de brief richting de bewoners gecommuniceerd?

12. Kan het college toelichten wat de plannen zijn met het slootje tussen de wijk Haags Buiten en de Polanenhof? Kan het college ingaan op welke vergunningen hiervoor nodig zijn en of deze al verleend zijn door de relevante instanties?

13. Is er door de gemeente Den Haag een vergunning verleend om dit slootje tot een wadi te maken?

14. Kan het college aangeven of bewoners meegenomen zijn in deze plannen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

15. Kan het college aangeven of bewoners nog hierover geïnformeerd worden en of ze invloed kunnen hebben op deze plannen?

16. Heeft het college signalen ontvangen dat er zorgen leven over de parkeerdruk? Op welke manier gaat het college daarmee om? Wanneer ontvangen bewoners een reactie nadat zij een melding hebben gemaakt of hun zorgen kenbaar hebben gemaakt?

Zwerfafval
17. Ziet het college een mogelijke relatie tussen de hoeveelheid zwerfafval en de slordige aanleg van een groot deel van de perken?

18. Kan het college aangeven op welke manier zwerfafval in Haags Buiten opgeruimd wordt? Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken (straatvegen) van de openbare ruimte?

19. Kan het college toelichten of afval in de wijk Haags Buiten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en of de gemeente hier actief acties tegen zwerfafval onderneemt, en zo ja welke?

20. Maakt het college zich zorgen over de vervuiling van water- en bodem hier gegeven de hoeveelheid zwerfafval (zie foto 3, 4, 5, 6)?

21. Kan het college aangeven op welk moment de effecten van afval op de waterkwaliteit bekeken worden? Wie is verantwoordelijk hiervoor? Bij wie kunnen bezorgde inwoners verontreinigde sloten melden en hoe wordt dit vervolgens opgepakt?

Directe omgeving, eco-lint en verkeersveiligheid
Eerder is aangegeven dat er een eco-lint rondom de wijk komt (RIS313544). Tevens wordt het project Proeftuin Erasmusveld gerealiseerd. De Leyweg tussen (het deel tussen de Noordweg en de Erasmusweg) wordt steeds intensiever gebruikt.

22. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is rondom de aanleg van eco-lint Haags Buiten? Kan het college ook de verdere planning van de aanleg toelichten?

23. Is het college bekend met signalen dat oversteekplekken van de Leyweg in de buurt van de hoofdentree van Haags Buiten, maar ook bij diverse andere voetpaden rondom de Carry van Bruggenhof en Hockey Club Wateringse Veld als erg onveilig ervaren worden?

24. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat stoepen en oversteekpunten (ook bij de kruising met de Erasmusweg) op dit deel van de Leyweg op dit moment vrij rommelig zijn? Klopt het dat stoepen soms uitkomen op het fietspad en dat er op verschillende plekken zebrapaden missen?

25. Vindt het college de Leyweg op dit stuk momenteel afdoende veilig, ook gegeven de hoeveelheid auto’s, de bus en het bouwverkeer dat vrij intensief is op dit deel van de Leyweg?

26. Kan het college aangeven of er verbeteringen gepland zijn voor de verkeersveiligheid hier, ook in het kader van Proeftuin Erasmusveld en het eco-lint?

27. Voorziet het college dat het OV voldoende is gegeven de nieuwe wijk Proeftuin Erasmusveld?

28. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat verkeersveiligheid een topprioriteit is, en zo ja, ziet het college mogelijkheden om op korte termijn hier aan de slag te gaan om veiligheid te verbeteren?

Planten en bomen (naar aanleiding van bestek)
Bij de beantwoording van de eerdere vragen heeft het college het Bestek Groenvoorzieningen Haags Buiten (bijlage 1A van de beantwoording) en de Nota van Inlichtingen Groenvoorzieningen Haags Buiten (bijlage 1B van de beantwoording) gedeeld. Over bijlage 1A de volgende vragen:

29. Kan het college toelichten wanneer de onderhoudstermijn ingaat of ingegaan is (pagina 11)? Is er wel of niet al sprake van onderhoud als het werk nog niet volledig is opgeleverd? Hoe moeten we deze passage lezen?

Kijkend naar hoe Haags Buiten eruit ziet, en naar wat er in het bestek staat, heeft de Partij voor de Dieren veel beplanting nog niet teruggezien. Grote delen van Haags Buiten zijn nu vooral grasveld. Vandaar een detailvraag over 61 wilgen bij het stuk rietland (pagina 26), 480 anemone tomentosa (pagina 30), 480 amelanchier lamarcki (pagina 30), 77 bomen in de rietlandzone (pagina 62).

30. Is deze beplanting volgens het college gerealiseerd conform bestek? Zo ja, kan het college via bijvoorbeeld een kaart (grofweg) aangeven waar deze nu staan? Zo niet, waarom niet en komen deze bomen en deze beplanting nog?

31. Kan het college specifiek reflecteren op de beukenhagen (pagina 32)? Zijn de genoemde aantallen (bijna 8000) aangeplant? Zo ja, deelt het college de observatie dat er sindsdien een hoop verdwenen zijn? Is er iets vastgesteld over een instandhoudingsplicht voor de beukenhagen?

32. Waarom ligt er eigenlijk een bundel inmiddels dode beukenhagen in een boomspiegel in de wijk (zie foto 7)? Klopt het dat deze door de ontwikkelaar neergelegd zijn bij de wijk maar vervolgens liggen te verpieteren?

33. Kan het college ook reflecteren op het “aanbrengen hedera langs beide zijden van de systeemafrastering, Erfgrens afscheiding aanbrengen op kadastrale grens” (pagina 21): is dit gebeurd en zo ja in welke mate is dit nu nog aanwezig in de wijk?

34. Over het onderhoud, kan het college aangeven of de genoemde maaibeurten (pagina 41) en het water geven (pagina 42) en het beregenen van de terreinen (pagina 65) uitgevoerd is? Zo ja, hoe weet het college dit?

Op pagina 11 van bijlage 1A wordt dit geschetst:

De bouw- en civiele aannemer hanteren onderstaande planning en fasering:
Fase 1 start in december 2019.
Fase 2 start in maart 2020.
Fase 3 start in mei 2020.

En: “De werkzaamheden vallend binnen een fase dienen binnen 4 weken na bouwgereed van de

binnen de fase aanwezige woningen gereed te zijn. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in combinatie/samenwerking met de civiele aannemer”

35. Kan het college toelichten hoe deze planning en passage begrepen moet worden? Zouden de werkzaamheden bij het openbaar groen (zoals de beplanting en ook de speelterreinen) in de zomer van 2020 niet al afgerond moeten zijn? Is dit gebeurd? Zo niet, wat zijn de consequenties?

36. Kan het college uitleggen wat met deze bepaling/passage bedoeld wordt (pagina 11): “Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,00 per dag”?


Over bijlage 1B de volgende vragen:

37. Is de beplanting van achemilla mollis en waldsteinia ternata (pagina 2) volgens het college gerealiseerd conform bestek? Zo ja, kan het college via bijvoorbeeld een kaart (grofweg) aangeven waar deze nu staan? Zo niet, waarom niet en komt deze beplanting nog?


38. Weet het college of de genoemde nazorg voor de hedera ook uitgevoerd? Zo niet, waarom niet? Zo ja, is het college tevreden met de nazorg?

Over bijlage 3, het beplantingsvoorstel voor bomen, de volgende vraag:

39. Kan het college onderbouwd (bijvoorbeeld met een kaartje) aangeven in hoeverre dit is gerealiseerd? Graag met toelichting als het niet gerealiseerd is, zoals: waarom niet en worden de bomen alsnog aangeplant?

Gras
40. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat veel paaltjes er momenteel bijzonder slordig bijstaan (zie foto 8,9)? Kan het college aangeven hoe lang de paaltjes er al staan? Hoe lang blijven ze er nog staan?

41. Kan het college toelichten waarom het draad zo is afgewerkt, ook gegeven dat het nabij een speelterrein ligt?

42. Kan het college aangeven of het gras uiteindelijk conform bestek is aangelegd? Zo ja, hoe weet het college dit?

Oevers en waterkwaliteit
In de beantwoording van de eerdere vragen (vragen 13-20 over water) stelt het college dat oevers conform bestek zijn aangelegd, maar ook dat de uitwerking van de kaders uit het PUK Haags Buiten Erasmusveld ook nog gerealiseerd worden in het kader van het project Ecolint.

43. Kan het college aangeven of na realisatie van het project Ecolint de minimaal 70% openbare oevers (pagina 15 van het PUK) gehaald zal worden? Zo niet, waarom niet?

44. Kan het college aangeven hoe in het kader van het project Ecolint de huidige en toekomstige waterkwaliteit beoordeeld wordt?

Uitvoering en rol van de gemeente
45. Kan het college aangeven wat de planning en verwachting is rondom de overdracht van de verantwoordelijkheid van de openbare ruimte van Haags Buiten BV naar de gemeente?
46. Kan het college toelichten waarom de overdracht nog niet (of pas heel laat) heeft plaatsgevonden?
47. Kan het college reflecteren op de werkwijze rondom de aanleg van de openbare ruimte in Haags Buiten? Welke lessen trekt het college hieruit? Zou het college nogmaals overwegen een ontwikkelaar op zo’n manier verantwoordelijk te maken?
48. Overweegt het college juridische stappen tegen de ontwikkelaar om af te dwingen dat de aanleg en het beginnende onderhoud van de openbare ruimte correct afgerond wordt? Zo niet, waarom niet?
49. Kan het college uitleggen hoe ze denkt over de planning van dit project, met name over het feit dat de openbare ruimte nog steeds problemen heeft en dat er een speelterrein lag dat langdurig vervuild was, zelfs nadat mensen er al lange tijd woonden? Waarom lukt het niet om een veilige en groene openbare ruimte te verzorgen voordat mensen al langere tijd wonen in de wijk? Wie is hier volgens het college verantwoordelijk voor?

Voor de aanleg van Haags Buiten zijn veel bomen gekapt. Onderdeel van de compensatie was om bewoners te verplichten bomen te handhaven op hun terrein (instandhoudingsplicht). In de eerder gestelde vragen (29 en 30) is hier ook al aan gerefereerd. Het college gaf in antwoord op vraag 29 dit aan: “Enkele bewoners hebben ondanks instandhoudingsverplichtingen toch de boom in hun tuin gekapt of verwijderd. Het college zal hier handhavend op toezien.”

50. Hoe werkt de handhaving op instandhouding van bomen in particuliere tuinen? Bij wie is dit belegd? In hoeveel gevallen is er al sprake geweest van handhaving?

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 28 apr. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 28 april 2023 een brief met daarin 50 vervolgvragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vervolgvragen als volgt. Vanwege zorgwekkende signalen dat de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte in de wijk Haags Buiten ernstig te wensen overlaat heeft de partij voor de Dieren op 27 september 2022 vragen gesteld (RIS313287), welke door het college op 2 januari 2023 beantwoord zijn.

De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken rondom de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte in Haags Buiten. Wadi In Haags Buiten gaat hemelwater van veel woningen via een afvoer naar een groen middenterrein dat als wadi en speeltuin fungeert.

1) Kan het college aangeven wat voor voorwaarden worden gesteld aan wadi’s, met name als het gaat om de hoeveelheid water die wadi’s kunnen verwerken en de doorlaatbaarheid van de bodem? Zijn hier kaders of normen voor vastgelegd en zo ja, waar?
Conform landelijke normen dienen de wadi's een regenbui op te kunnen vangen en te verwerken van ca 100 mm. Het overtollige regenwater, dat niet direct in de bodem infiltreert moet binnen 48 uur zijn geïnfiltreerd in de bodem. De wadi’s in Haags Buiten zijn zodanig ontworpen dat het overtollige regenwater binnen 12 uur weer weg is.

2) Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met het meerjarige onderhoud van wadi’s, met name vanuit het oogpunt van bodemverdichting na enkele jaren, bijvoorbeeld doordat het terrein als speeltuin gebruikt wordt?
Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat de belasting door recreatief gebruik geen bodemverdichting veroorzaakt die de doorlatendheid van de bodem te negatief beïnvloedt. Mocht dit in de loop van de jaren toch het geval blijken te zijn dan zal passend onderhoud plaats vinden.

Een wadi met verschillende soorten planten zorgt voor een gezonde bodem. De wortels van de planten maken de grond luchtiger en laten water makkelijker de bodem in trekken. Planten die geschikt zijn voor een wadi kunnen goed tegen zowel droogte als vochtigheid. Door specifieke planten te gebruiken voor wadi’s, kunnen deze de biodiversiteit bevorderen.

3) Erkent het college dat wadi’s met beplanting beter zijn voor de bodem, voor waterinfiltratie en biodiversiteit, vergeleken met wadi’s met alleen gras? Zo ja, ziet het college kansen om dit in Haags Buiten toe te passen?
Ja het college erkent dat beplanting beter is voor de bodem, waterinfiltratie en biodiversiteit. Destijds is er gekozen voor gras vanuit het ontwerpoogpunt dat het terrein recreatief gebruikt zal worden. Vaste beplanting belemmert dit gewenst gebruik.

4) Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met het onderhoud van wadi’s, vanuit het
oogpunt van zwerfafval dat erin stroomt? Deelt het college de observatie dat het zwerfafval ook
naar het laagste punt stroomt (zie foto’s 1, 2)? Is dit de bedoeling? Zo niet, hoe wordt hiermee
omgegaan, ook gegeven het feit dat het een speeltuin is?

Met zwerfafval in een wadi wordt niet anders omgegaan dan op andere plaatsen in de openbare
ruimte. Het is niet te voorkomen dat op laagste punten en bij obstakels er meer zwerfafval achterblijft. Het zwerfafval wordt binnen de reguliere veeg- en opruimrondes meegenomen.

5) Kan het college aangeven of en hoe wadi’s überhaupt onderhouden worden, en ook toelichten
waar omwonenden een melding kunnen maken mocht de wadi om wat voor reden dan ook
slecht functioneren?

Het gras wordt gemaaid en doorlatendheid wordt periodiek gecontroleerd. Wanneer blijkt dat er
langer dan 48 uur water in de wadi blijft, kunnen de bewoners via de reguliere kanalen een melding
doen.

6) Is het bij Haags Buiten de bedoeling dat het water via de wadi uiteindelijk naar de putten
stroom (dus dat al het water naar één gebied afloopt) of dat het water op verschillende plaatsen
op de speelterreinen als plas blijft liggen?

Bij extreme buien, wanneer er meer regen valt dan de wadi tijdelijk kan opslaan, stroomt het water via de putten naar het oppervlaktewater. Na de extreme bui, zal het regenwater dat tijdelijk in de wadi opgeslagen is, in de bodem zakken. Omdat het terrein niet volledig vlak is en de samenstelling van de ondergrond kleine variaties heeft, kan het zijn dat er plassen ontstaan, maar deze horen binnen 48 uur na het einde van de bui te verdwijnen.

7) Kan het college aangeven hoe het functioneren van de wadi’s beoordeeld wordt?

De werking van de wadi wordt niet actief gemonitord. Ervaring leert dat het voldoende is om de
bodemgesteldheid eens in de 5 tot 10 jaar te controleren op doorlatendheid door middel van
grondmonsters.

8) Kan het college toelichten of er een (mogelijke) relatie is tussen het geel worden van delen van
het gras in het vroege voorjaar in 2023 en de wadi? Is de wadi volgens het college voldoende
waterdoorlatend voor de beplanting (in dit geval gras)? Zo ja, hoe komt het college tot dit
oordeel?

De gele plekken in het gras zijn ontstaan doordat het gras niet tijdig was gemaaid en te hoog was
gegroeid. De warme en droge dagen heeft hier ook veel invloed opgehad. Na een recentelijke
onderhoudsronde is het gras, nu herstellende. De wadi is voldoende waterdoorlatend, bij diverse
regenbuien is gebleken dat binnen enkele uren het hemelwater geïnfiltreerd was en de wadi weer
droog. Zie antwoord 6.

9) Kan het college aangeven of de wadi hier aan hogere eisen moet voldoen gegeven dat
waterafvoer van de huizen hierop uitkomt?

Nee, bij het ontwerp van de wadi's is rekening gehouden met de afvoer van de daken van de huizen, die gesitueerd zijn aan de zijde van de wadi's.

10) Kan het college aangeven of de berekende capaciteit van de wadi uitgaat van betegeling van
veel tuinen in de wijk?

Ja, bij het ontwerp van de wadi's is rekening gehouden met de afvoer van de tuinen van de huizen, die gesitueerd zijn aan de zijde van de wadi's. De overige oppervlakken van de woningen, tuinen en
openbare ruimte voeren af via een gescheiden stelsel.

Participatie en communicatie

In de beantwoording op de eerder gestelde vragen gaf het college dit aan; ‘’het college heeft middels een portfeuillehoudersbrief aan de bewoners laten weten dat de ontstane situatie onacceptabel is en dat de ontwikkelaar hierop is aangesproken.’’ De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat niet alle bewoners bekend zijn met deze brief.


11) Kan het college de brief delen? Op welke datum en op welke manier is de brief richting de
bewoners gecommuniceerd?

Ja, zie bijlage A. De beantwoording is op 25-10-2022 verstuurd aan de indiener.

12) Kan het college toelichten wat de plannen zijn met het slootje tussen de wijk Haags Buiten en de Polanenhof? Kan het college ingaan op welke vergunningen hiervoor nodig zijn en of deze al
verleend zijn door de relevantie instanties?

De benodigde aanpassing van het slootje tussen de wijk Haags Buiten en de Polanenhof is momenteel nog niet bepaald. Momenteel is de gemeente nog in gesprek met de ontwikkelaar,
Hoogheemraadschap Delfland en WZH in gesprek over de mogelijkheden om alsnog te voldoen aan de voorschriften van de verkregen vergunning van Hoogheemraadschap Delfland van 12 september 2018.

13) Is er door de gemeente Den Haag een vergunning verleend om dit slootje tot een wadi te
maken?

De gemeente Den Haag heeft goedkeuring gegeven op het ontwerp. Hoogheemraadschap Delfland heeft op 12 september 2018 een vergunning afgegeven m.b.t. het wijzigen van de zogenoemde slootconform dit ontwerp. Helaas is gebleken dat de gewenste en goedgekeurde aanpassing niet realiseerbaar was vanwege niet eerder bekende hemelwaterafvoeren vanaf het WZH-parkeerterrein.

14) Kan het college aangeven of de bewoners meegenomen zijn in deze plannen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet.

Het ontwerp is voorafgaand aan het bouwen, en voordat de woningen verkocht waren en de nieuwe bewoners bekend waren, goedgekeurd. Op basis daarvan zijn de nodige vergunningen aangevraagd.

15) Kan het college aangeven of bewoners nog hierover geïnformeerd worden en of ze invloed
kunnen hebben op deze plannen?

Bewoners zullen geïnformeerd worden over de uitvoering van de mogelijke aanpassing. Er zijn
voornemens om de bewoners mee te laten denken over een fysieke barrière die de wijk Haags Buiten en het WZH-parkeerterrein, na de mogelijke aanpassing van de sloot, zou moeten scheiden. Deze fysieke barrière zal ook zwerfafval vanaf het WZH-parkeerterrein naar de wijk Haags Buiten moeten minimaliseren.

16) Heeft het college signalen ontvangen dat er zorgen leven over de parkeerdruk? Op welke
manier gaat het college daarmee om? Wanneer ontvangen bewoners een reactie nadat zij een
melding hebben gemaakt of hun zorgen kenbaar hebben gemaakt?

Ja, het college heeft signalen ontvangen dat er zorgen leven over de parkeerdruk. Afhankelijk van de manier van melden krijgen bewoners per brief, mail of op een andere manier antwoord op hun vraag binnen de daarvoor gestelde reactieperiode. In de beantwoording naar de bewoners over de
parkeerdruk op deze locatie wordt o.a. verwezen naar raadsmededeling ''Afwijking parkeereis Leyhof'' (RIS303179).

Zwerfafval

17) Ziet het college een mogelijke relatie tussen de hoeveelheid zwerfafval en de slordige aanleg van een groot deel van de perken?

Nee, het college ziet geen relatie.

18) Kan het college aangeven op welke manier zwerfafval in Haags Buiten opgeruimd wordt? Wie
is verantwoordelijk voor het schoonmaken (straatvegen) van de openbare ruimte?

De HSO (Haagse Straat Organisatie) is momenteel verantwoordelijk voor het schoonmaken. Het
zwerfafval wordt tijdens een veeg- en opruimronde aangepakt met behulp van vegers en
veegmachines.

19) Kan het college toelichten of afval in de wijk Haags Buiten onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente valt en of de gemeente hier actief acties tegen zwerfafval onderneemt, en zo ja
welke?

Het inzamelen van afval valt momenteel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag. De gemeente onderneemt actie tegen het zwerfafval, zie antwoord 18.

20) Maakt het college zich zorgen over de vervuiling van water- en bodem hier gegeven de
hoeveelheid zwerfafval (zie foto 3, 4, 5, 6)?

Nee. Het verwijderen van zwerfafval – zowel drijfvuil als gezonken afval - uit watergangen is voor dit deel van de stad ook bij de HSO ondergebracht.

21) Kan het college aangeven op welke moment de effecten van afval op de waterkwaliteit bekeken
worden? Wie is verantwoordelijk hiervoor? Bij wie kunnen bezorgde inwoners verontreinigde
sloten melden en hoe wordt dit vervolgens opgepakt?

Primair is de waterkwaliteit een taak van het Hoogheemraadschap. Via de reguliere kanalen, bv. 14070 kunnen bewoners/inwoners melding maken van verontreiniging van sloten. Na beoordeling van de melding zal de gemeente actie ondernemen.

Directe omgeving, Ecolint en verkeersveiligheid

22) Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is rondom de aanleg van Ecolint
Haags Buiten? Kan het college ook de verdere planning van de aanleg toelichten?

Op dit moment is er nog geen definitieve planning voor de aanleg van het Ecolint. Wel is er inmiddels een goedgekeurd volledig ontwerp. Dit wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp en een bestek waarna er wordt overgegaan tot de realisatie. De ervaring leert dat de doorlooptijd van vastgesteld voorlopig ontwerp tot realisatie gemiddeld 1.5 jaar is.

23) Is het college bekend met signalen dat oversteekplekken van de Leyweg in de buurt van de
hoofdentree van Haags Buiten, maar ook bij diverse andere voetpaden rondom de Carry van
Bruggenhof en Hockey Club Wateringse Veld als erg onveilig ervaren worden?

Ja, het college is bekend met de signalen.

24) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat stoepen en oversteekpunten (ook bij de kruising met de Erasmusweg) op dit deel van de Leyweg op dit moment vrij rommelig zijn?
Klopt het dat stoepen soms uitkomen op het fietspad en dat er op verschillende plekken
zebrapaden missen?

Zie antwoord 28

25) Vindt het college de Leyweg op dit stuk momenteel afdoende veilig, ook gegeven de hoeveelheid auto’s, de bus en het bouwverkeer dat vrij intensief is op dit deel van de Leyweg?

Met de realisatie van de woningbouwprojecten Carry van Bruggenhof, Haags Buiten, Leyhof en
uiteindelijke Erasmusveld Midden (Proeftuin Erasmusveld) is er momenteel (en nog meer in de
toekomst) sprake van een ander en intensiever gebruik van dit deel van de Leyweg. Momenteel is de gemeente Den Haag bezig met het opstarten van een mogelijke herinrichting van dit deel van de Leyweg om diverse verbeteringen toe te passen.

26) Kan het college aangeven of er verbeteringen gepland zijn voor de verkeersveiligheid hier, ook
in het kader van Proeftuin Erasmusveld en het Ecolint.

Zie antwoord 28.

27) Voorziet het college dat het OV voldoende is gegeven de nieuwe wijk Proeftuin Erasmusveld?

Ja, op dit moment wordt de wijk Erasmusveld met een busverbinding ontsloten. Uit onderzoek blijkt dat een extra tramhalte op de Laan van Wateringse Veld pas kansrijk is wanneer er, naast de woningen in Erasmusveld ook nieuwbouw direct rond de Laan van Wateringse veld plaatsvindt.

28) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat verkeersveiligheid een topprioriteit is, en zo ja, ziet het college mogelijkheden om op korte termijn hier aan de slag te gaan om veiligheid
te verbeteren?

Verkeersveiligheid is een topprioriteit binnen de gemeente Den Haag. Momenteel is de gemeente Den Haag bezig met het opstarten van een mogelijke herinrichting van dit deel van de Leyweg om diverse verbeteringen toe te passen.

Planten en bomen (naar aanleiding van bestek)

Bij de beantwoording van de eerdere vragen heeft het college het Bestek Groenvoorzieningen Haags Buiten (bijlage 1A van de beantwoording) en de Nota van Inlichtingen Groenvoorzieningen Haags Buiten (bijlage 1B van de beantwoording) gedeeld. Over bijlage 1A de volgende vragen:

29) Kan het college toelichten wanneer de onderhoudstermijn ingaat of ingegaan is (pagina 11)? Is
er wel of niet al sprake van onderhoud als het werk nog niet volledig is opgeleverd? Hoe moeten
we deze passage lezen?

In algemene zin geldt dat de onderhoudstermijn ingaat na oplevering. In dit geval is de gemeente nog in overleg met de ontwikkelaar hierover. Ongeacht de lopende kwestie heeft de gemeente Den Haag de verantwoordelijkheid de openbare ruimte voor de inwoners te onderhouden en beheren.

Kijkend naar hoe Haags Buiten eruit ziet, en naar wat er in het bestek staat, heeft de Partij voor de
Dieren veel beplanting nog niet teruggezien. Grote delen van Haags Buiten zijn nu vooral grasveld.
Vandaar een detailvraag over 61 wilgen bij het stuk rietland (pagina 26), 480 anemone tomentosa
(pagina 30), 480 amelanchier lamarcki (pagina 30), 77 bomen in de rietlandzone (pagina 62).
30) Is deze beplanting volgens het college gerealiseerd conform bestek? Zo ja, kan het college via
bijvoorbeeld een kaart (grofweg) aangeven waar deze nu staan? Zo niet, waarom niet en
komen deze bomen en deze beplanting nog?

De gemeente is nog met de ontwikkelaar in overleg over het onderwerp groenvoorzieningen, een
volledige controle hierop dient nog in gezamenlijkheid plaats te vinden. In bijlage B is een tekening
weergeven hoe de de beplanting en bomen gerealiseerd dienen te zijn en of te worden.

31) Kan het college specifiek reflecteren op de beukenhagen (pagina 32)? Zijn de genoemde
aantallen (bijna 8000) aangeplant? Zo ja, deelt het college de observatie dat er sindsdien een
hoop verdwenen zijn? Is er iets vastgesteld over een instandhoudingsplicht voor de
beukenhagen?

Zie antwoord 30. Voor aangebrachte beplanting op privaat terrein geldt een instandhoudingsplicht.

32) Waarom ligt er eigenlijk een bundel inmiddels dode beukenhagen in een boomspiegel in de wijk (zie foto 7)? Klopt het dat deze door de ontwikkelaar neergelegd zijn bij de wijk maar vervolgens liggen te verpieteren?

Het is de gemeente en ontwikkelaar onbekend waarom er een bundel met dode beukenhagen in een boomspiegel lag. De dode bundel is inmiddels verwijderd.

33) Kan het college ook reflecteren op het ‘’aanbrengen van hedera langs beide zijden van de
systeemafrastering. Erfgrens afscheiding aanbrengen op kadastrale grens’’ (pagina 21): is dit
gebeurd en zo ja in welke mate is dit nu nog aanwezig in de wijk?

De ontwikkelaar heeft aangegeven de hedera te hebben aangebracht conform het bestek. Conform antwoord op vraag 30 zal er nog een controle plaats vinden.

34) Over het onderhoud, kan het college aangeven of de genoemde maaibeurten (pagina 41) en het water geven (pagina 42) en het beregenen van de terreinen (pagina 65) uitgevoerd is? Zo ja,
hoe weet het college dit?

De ontwikkelaar heeft m.b.v. foto's en meldingen van verschillende onderhoudsrondes aangetoond dat er onderhoud gepleegd is.

Op pagina 11 bijlage 1A wordt dit geschetst:
De bouw- en civiele aannemer hanteren onderstaande planning en fasering:
Fase 1 start in december 2019.
Fase 2 start in maart 2020.
Fase 3 start in mei 2020.
En: ‘’De werkzaamheden vallend binnen een fase dienen binnen 4 weken na bouwgereed van de
binnen de fase aanwezige woningen gereed te zijn. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in combinatie/samenwerking met de civiele aannemer’’.
35) Kan het college toelichten hoe deze planning en passage begrepen moet worden? Zouden de
werkzaamheden bij het openbaar groen (zoals beplanting en ook de speelterreinen) in de zomer
van 2020 niet al afgerond moeten zijn? is dit gebeurd? Zo niet, wat zijn de consequenties?

Civiele werkzaamheden kunnen nagenoeg het hele jaar door uitgevoerd worden. Groenvoorzieningen zijn echter verbonden aan het plantseizoen. Alles wat buiten het plantseizoen wordt aangeplant, loopt een groot risico niet aan te slaan en af te sterven. Een speelterrein aanleggen zonder een juiste ondergrond had ook niet de voorkeur. Beide redenen hebben doen besluiten af te wijken van de voorwaarde en de groenvoorziening later aan te brengen.

36) Kan het college uitleggen wat met de bepaling/passage bedoeld wordt (pagina 11): ‘’Het bedrag van korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €500,00 per dag’’?

De ontwikkelaar heeft deze passage in haar bestek toegevoegd, vanuit de relatie tussen ontwikkelaar en uitvoerende partij. De gemeente heeft hierbij geen rol.

Over bijlage 1B de volgende vragen:
37) Is de beplanting van achemilla mollis en waldsteinia ternata (pagina 2) volgens het college
gerealiseerd conform bestek? Zo ja, kan het college via bijvoorbeeld een kaart (grofweg)
aangeven waar deze nu staan? Zo Niet, waarom niet en komt deze beplanting nog?

Zie antwoord vraag 30.

38) Weet het college of de genoemde nazorg voor de hedera ook is uitgevoerd? Zo niet, waarom
niet? Zo ja, is het college tevreden met de nazorg?

Zie antwoord vraag 30.

Over bijlage 3, het beplantingsvoorstel voor bomen, de volgende vraag
39) Kan het college onderbouwd (bijvoorbeeld met een kaartje) aangeven in hoeverre dit is
gerealiseerd? Graag met toelichting als het niet gerealiseerd is, zoals: waarom niet en worden
de bomen alsnog aangeplant?

Zie antwoord vraag 30.

Gras

40) Is het college het met de Partij van de Dieren eens dat veel paaltjes er momenteel bijzonder
slordig bijstaan (zie foto 8,9)? Kan het college aangeven hoe lang de paaltjes er al staan?
Hoelang blijven ze er nog staan?

De ontwikkelaar heeft onlangs werkzaamheden verricht waaronder het herstel van diverse
groenvoorziening-beschermpaaltjes en draden. Van de herstelwerkzaamheden zijn foto’s gemaakt ter vastlegging. De beschermvoorzieningen blijven gehandhaafd totdat het groen voldoende is
aangeslagen, hierna worden deze beschermvoorzieningen verwijderd.

41) Kan het college toelichten waarom het draad zo is afgewerkt, ook gegeven dat het nabij een
speelterrein ligt?

Zie antwoord vraag 40.

42) Kan het college aangeven of het gras uiteindelijk conform bestek is aangelegd? Zo ja, hoe weet het college dit?

Het gras is deels conform bestek aangelegd. Zie bijlage A voor toelichting op deels verandering van gras inzaaien naar aanleg van graszoden.

Oevers en waterkwaliteit

In de beantwoording van de eerdere vragen (vragen 13-20 over water) stelt het college dat oevers
conform bestek zijn aangelegd, maar ook dat de uitwerking van de kaders uit het PUK Haags Buiten Erasmusveld ook nog gerealiseerd worden in het kader van het project Ecolint.


43) Kan het college aangeven of na realisatie van het project Ecolint de minimaal 70% openbare
overs (pagina 15 van het PUK) gehaald zal worden? Zo niet, waarom niet?

In een ecologische-verbindingszone is het niet de bedoeling dat de oevers openbaar zijn. Conform het PUK Erasmusveld gaat de genoemde 70% over natuurvriendelijke oevers. Grote meerwaarde van het Ecolint zullen de grote lengtes natuurvriendelijke oevers zijn. Het precieze aandeel van de totale oeverlengte in Erasmusveld is op dit moment niet bekend.

44) Kan het college aangeven hoe in het kader van het project Ecolint de huidige en toekomstige
waterkwaliteit beoordeeld wordt?

De waterkwaliteit wordt door Hoogheemraadschap Delfland gecontroleerd en beoordeeld. Meer
informatie over de controle, het beoordelen, de frequentie, de methodes en het registreren van het
waterkwaliteit in de verschillende gebieden kunt u vinden op de website van Hoogheemraadschap
Delfland.

Uitvoering en rol van de gemeente

45) Kan het college aangeven wat de planning en verwachting is rondom de overdracht van de
verantwoordelijkheid van de openbare ruimte van Haags Buiten BV naar de gemeente?

Hierover is de gemeente nog in gesprek met de ontwikkelaar. Ongeacht de lopende kwestie heeft de gemeente Den Haag de verantwoordelijkheid de openbare ruimte voor de inwoners te onderhouden en beheren. In overleg met de gemeente heeft de ontwikkelaar een nieuwsbrief verstuurd waarbij aan de inwoners ook gevraagd wordt om vragen, meldingen, klachten te doen via de reguliere gemeentelijke kanalen.

46) Kan het college toelichten waarom de overdracht nog niet (of pas heel laat) heeft
plaatsgevonden?

Overdracht vindt plaats op meerdere aspecten, zoals riolering, openbare verlichting,
groenvoorzieningen, wegen etc. Vertraging heeft verschillende oorzaken gekend zoals gesprekken over de oplevering, noodzaak voor nader onderzoek, wisselingen van medewerkers. Een concreet voorbeeld van zo´n reden is de situatie met de sloot, zie antwoord 12.

47) Kan het college reflecteren op de werkwijze rondom de aanleg van de openbare ruimte in Haags Buiten? Welke lessen trekt het college hieruit? Zou het college nogmaals overwegen een
ontwikkelaar op zo’n manier verantwoordelijk te maken?

Bij Haags Buiten is op een andere manier dan regulier aan de aanleg van de (toen toekomstige)
openbare ruimte gewerkt. Dit heeft inzichten opgeleverd die in de toekomst bij andere projecten
betrokken kunnen worden.

48) Overweegt het college juridische stappen tegen de ontwikkelaar om af te dwingen dat de aanleg en het beginnende onderhoud van de openbare ruimte correct afgerond wordt? Zo niet,
waarom niet?

Er is goed overleg met de ontwikkelaar over de resterende kwesties, juridische stappen zijn op dit
moment niet aan de orde

49) Kan het college uitleggen hoe ze denkt over de planning van dit project, met name over het feit dat de openbare ruimte nog steeds problemen heeft en dat er een speelterrein lag dat langdurig vervuild was, zelfs nadat mensen er al lange tijd woonden? Waarom lukt het niet om een veilige groene openbare ruimte te verzorgen voordat mensen al langere tijd wonen in de wijk? Wie is hier volgens het college verantwoordelijk voor?

Het college betreurt dat het speelterrein, nadat mensen er al woonden, al hersteld diende te worden om het op niveau te brengen. De ontwikkelaar is hierop aangesproken en heeft daarop de nodige actie ondernomen, zij bijlage A voor verdere toelichting. Wat betreft de planning en de lopende kwesties, zie antwoord 47.

50) Hoe werkt de handhaving op instandhouding van bomen in particuliere tuinen? Bij wie is dit
belegd? In hoeveel gevallen is er al sprake geweest van handhaving?

De handhaving op de instandhouding van bomen in particuliere tuinen is belegd bij de HHO
(Handhaving organisatie) Boswachters. Er is momenteel nog geen uitvraag geweest op handhaving
hierop. Zie antwoord 30.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen