Aanvul­lende vragen over ‘Meer kunst voor een mooiere stad’


Indiendatum: 17 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 april 2023 diende de Partij voor de Dieren een set schriftelijke vragen in genaamd ‘Meer kunst voor een mooiere stad’ (RIS315147). Naar aanleiding van deze vragen ontving de Partij voor de Dieren reacties die aanleiding geven tot een aantal aanvullende vragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college toelichten wat de achtergrond is van de passage in de GRIP rapportage uit 2018 (RIS300605, bijlage 2) waarin gesteld wordt dat voor ‘Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan’ een bijdrage van €0,11 mln. is ontvangen op grond van de percentageregeling?

  2. Kan het college aangeven welk beleid met betrekking tot de percentageregeling van toepassing was, waardoor dit bedrag toen gereserveerd werd voor openbare kunst? Hoe lang heeft dit beleid gegolden en wanneer is dat aangepast?

  3. Kan het college toelichten wat precies bedoeld is dat het bedrag “via de RGB toegevoegd aan het project FJ095”?

  4. Kan het college aangeven waar dit bedrag aan uitgegeven is?

  5. Kan het college toelichten of dit bedrag besteed is ten bate van de Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan?

Ook wordt in dezelfde GRIP rapportage een bijdrage ten bate van het bomenfonds van €0,1 mln genoemd.

6. Kan het college toelichten waar het bedrag dat in het kader van dit project in het bomenfonds gestort is, aan besteed is?

7. Kan het college toelichten of dit bedrag besteed is ten bate van de Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan? Zo niet, waarom niet?

8. Kan het college deze vragen tegelijk beantwoorden met de eerder gestelde vragen ‘Meer kunst voor een mooiere stad’ (RIS315147)?


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 17 apr. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 17 april 2023 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 6 april 2023 diende de Partij voor de Dieren een set schriftelijke vragen in genaamd ‘Meer kunst voor een mooiere stad’ (RIS315147). Naar aanleiding van deze vragen ontving de Partij voor de Dieren reacties die aanleiding geven tot een aantal aanvullende vragen.

1. Kan het college toelichten wat de achtergrond is van de passage in de GRIP rapportage uit 2018 (RIS300605, bijlage 2) waarin gesteld wordt dat voor ‘Gebiedsontwikkeling Leyweg Escamplaan’ een bijdrage van € 0,11 mln. is ontvangen op grond van de percentageregeling?

In de GRIP-rapportage voor ‘Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan’ is het navolgende vermeld: ‘Op grond van de Percentageregeling wordt jaarlijks vanuit de grondexploitaties aan de dienst OCW een vaste bijdrage verstrekt aan het “Fonds kunstopdrachten” voor het realiseren van kunstopdrachten in de openbare ruimte (1998; RIS21216). Voor deze grondexploitatie betekent dit een bijdrage van € 0,11 mln. Bij deze begroting is deze bijdrage uit de grondexploitatie gehaald en via de RGB toegevoegd aan het project FJ095 waaruit de jaarlijkse bijdrage aan “Fonds Kunstopdrachten” wordt betaald.’ De grondexploitatie heeft geen bijdrage ontvangen, maar heeft conform de toen geldende percentageregeling een bijdrage gedaan aan het Fonds Kunstopdrachten.

2. Kan het college aangeven welk beleid met betrekking tot de percentageregeling van toepassing was, waardoor dit bedrag toen gereserveerd werd voor openbare kunst? Hoe lang heeft dit beleid gegolden en wanneer is dat aangepast?

De percentageregeling is gebaseerd op een collegebesluit uit 1973 en heeft betrekking op gemeentelijke bouwprojecten. De percentageregeling dient ter verfraaiing van de omgeving met kunstwerken. Bouwprojecten van projectontwikkelaars vielen niet onder deze regeling. De middelen uit deze percentageregeling werden gestort in het Fonds Kunstopdrachten. In de (latere meerjaren) beleidskaders Kunst en Cultuur is kunst in de openbare ruimte steeds een aandachtspunt in het beleid. Een aantal veranderingen hebben zich in de loop der tijd voorgedaan. Voor de realisatie van kunstopdrachten is begin jaren ’90 de Stichting Stroom Den Haag (Stroom) op initiatief van de gemeente opgericht, die onder andere tot taak heeft om kunst in de openbare ruimte te stimuleren. Uit het Fonds Kunstopdrachten werd Stroom financieel in staat gesteld om deze taak uit te voeren.

De realisatie van onder andere Hemels Gewelf van James Turell, Park in het Water van Vito Acconci en de Beeldengalerij met beelden van diverse (Haagse) kunstenaars zijn hier onder andere het resultaat van. Andere veranderingen waren de gewijzigde regelgeving omtrent grondexploitaties en het dalende aandeel gemeentelijke bouwprojecten ten opzichte van die van projectontwikkelaars. De percentageregeling bleek in strijd met de in 2016 aangepaste regelgeving omtrent grondexploitaties, zoals deze opgesteld is door de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV). Door deze gewijzigde regelgeving vinden geen directe afdrachten meer plaats vanuit de grondexploitaties richting het Fonds Kunstopdrachten. Gelet op het meerjarig karakter van het beleidskader Kunst en Cultuur is een overgangstermijn van vier jaar gehanteerd. Vanuit de grondexploitaties is in deze periode jaarlijks een afdracht aan concern gedaan, dat die weer toevoegde aan de begroting van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Vanuit DSO werd deze afdracht met de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) verrekend. De laatste toevoeging vanuit het concern aan de begroting van DSO heeft in 2020 plaatsgevonden. Omdat OCW in het huidige vierjarige kunstenplan opnieuw deze toezeggingen aan Stroom heeft opgenomen is tussen OCW en DSO afgesproken dat DSO nog twee jaar het jaarlijkse bedrag beschikbaar stelt en dat de laatste twee jaar voor rekening van OCW komen.

3. Kan het college toelichten wat precies bedoeld is dat het bedrag “via de RGB toegevoegd aan het project FJ095”?

FJ095 was een administratief project waar onder andere de afdrachten aan het Fonds Kunstopdrachten op werden geboekt vanuit de Reserve grondbedrijf. Dit administratieve project was nodig om jaarlijks het bedrag aan Stroom Den Haag te kunnen betalen. Door centralisatie van de administratie van de gemeente werd het project FJ095 vervangen door projectnummer 7002177. Zie verder de beantwoording van vraag 2.

4. Kan het college aangeven waar dit bedrag aan uitgegeven is?
Dit bedrag is met name uitgegeven aan het doorlopende programma ‘De Beeldengalerij’ aan het Spui en de Grote Marktstraat. Dit programma wordt door de Stichting Stroom Den Haag ontwikkeld en georganiseerd. Onder andere beelden uit de Beeldengalerij hebben een passende plek gevonden in het Zuiderpark, waardoor ook de bewoners van Zuidwest hiervan kunnen genieten.

5. Kan het college toelichten of dit bedrag besteed is ten bate van de Gebiedsontwikkeling Leyweg Escamplaan?

In de Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan is door de gemeente geen kunst aangebracht. Zie verder het antwoord op vraag 4. Ook wordt in dezelfde GRIP rapportage een bijdrage ten bate van het bomenfonds van € 0,1 mln. genoemd.

6. Kan het college toelichten waar het bedrag dat in het kader van dit project in het bomenfonds gestort is, aan besteed is?

In de GRIP-rapportage voor ‘Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan’ is het navolgende vermeld: “Verder is er een bijdrage vanuit het bomenfonds voor het planten van nieuwe bomen. De bijdrage van het bomenfonds was € 0,1 mln.” De grondexploitatie heeft uit het bomenfonds een bijdrage ontvangen voor het planten van nieuwe bomen. In de Gebiedsontwikkeling, waaronder ook de revitalisering van het Florence Nightingalepark, heeft de gemeente de openbare ruimte opnieuw ingericht. Bij de herinrichting van het groen zijn veel nieuwe bomen geplant.

7. Kan het college toelichten of dit bedrag besteed is ten bate van de Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan? Zo niet, waarom niet?

Zie beantwoording van vraag 6.

8. Kan het college deze vragen tegelijk beantwoorden met de eerder gestelde vragen ‘Meer kunst voor een mooiere stad’ (RIS315147)?

De eerder gestelde vragen zijn inmiddels beantwoord op 6 juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen