Schrif­te­lijke vragen Toekomst boer­de­rij­dieren Jacobahof


Indiendatum: 12 apr. 2023

Indiener: Lesley Arp, SP, Robin Smit, Partij voor de Dieren, Hera Butt, GroenLinks

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 september 2022 ontvingen omwonenden van boerderij Jacobahof een brief van de afdeling
Stadsbeheer van de gemeente, getiteld ‘Dieren Jacobahof’. Hiermee zijn omwonenden
geïnformeerd over de toekomstige verhuizing van landbouwhuisdieren van stadsboerderij
Jacobahof. Voor de verhuizing worden verschillende redenen opgevoerd. Zo wordt er aangegeven
dat (vanwege de hoge leeftijd van een ander schaap in de boerderij) de dieren binnenkort zonder
andere soortgenoten zullen leven, terwijl schapen en geiten groepsdieren zijn. Ook staat er in de
brief dat de grote dieren nu worden verzorgd door medewerkers van Den Haag Werkt, maar dat
dierenverzorging niet meer binnen het takenpakket van Den Haag Werkt past. Daarom worden er
geen grote dieren meer geplaatst bij boerderij Jacobahof en wordt er ook voor twee varkens een
nieuwe bestemming gezocht. Onlangs is schaap Cora overleden en nu vrezen de buurtbewoners
over de besluitvorming over de toekomst van het Jacobahof.

De SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de afgelopen periode contact gehad met
betrokkenen die zich zorgen maken over de toekomst van de dieren en/of de toekomst van het
Jacobahof in het algemeen, die een belangrijke maatschappelijke functie vervult in de buurt.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Lesley Arp (SP), Robin
Smit (Partij voor de Dieren) en Hera Butt (GroenLinks) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de ontstane onrust bij omwonenden en betrokkenen van het
Jacobahof rondom de dieren en de toekomst van het Jacobahof?

2) Kan het college aangeven waarom dierverzorging niet meer zou passen in het takenpakket
van Den Haag Werkt, zoals in de brief van 7 september aan omwonenden van het Jacobahof
staat? Welke overweging ligt hieraan ten grondslag? Is dit veranderde takenpakket ook met
de raad gecommuniceerd? Zo ja, op welke wijze en wanneer?

3) Waarom zou het niet meer mogelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via
Den Haag Werkt te begeleiden naar een opleiding en betaalde functie als dierverzorger? En
hoeveel mensen zijn de afgelopen jaren bemiddeld naar een opleidingstraject en/of baan op
het terrein van dierenverzorging?

4) In reactie op een raadsadres van 26 oktober 2022 geeft het college aan dat het Jacobahof een
dierenweide is die geen onderdeel is van de door de gemeente beheerde stadsboerderijen.
Kan het college toelichten wat het verschil in beheer is tussen de ‘officiële’ stadsboerderijen
en een boerderij als Jacobahof, waar wel gemeenteambtenaren werkzaam zijn? Gelden voor
beide typen boerderijen dezelfde kwaliteitseisen en -controles, bijvoorbeeld ten aanzien van
het welzijn van de dieren? Zo nee, wat zijn de concrete verschillen?

5) Waarom wordt er in de reactie op het raadsadres niet concreet ingegaan op de vragen en
wensen die zijn overgebracht inzake de toekomst van de grote dieren in het Jacobahof en
hun verzorgers? Kan het college hier alsnog op ingaan?

6) Kan het college aangeven welke financiële regelingen / subsidies er beschikbaar zijn voor
buurtinitiatieven met dieren zoals het Jacobahof?

7) In de brief staat dat er inmiddels een plek is gevonden voor schaap Petra (namelijk de
Nijkamphoeve), maar nog niet voor geit Roos. Heeft de gemeente inmiddels al een nieuw
thuis voor Roos en de twee varkens op het oog? Zo ja, waar? Wat is de beweegreden
geweest vanuit de gemeente om te bemiddelen in het vinden van een nieuwe plek voor deze
dieren aangezien het geen boerderij is onder gemeentelijk beheer?

8) Welke criteria gelden er voor de nieuwe opvangplekken voor Roos, Petra en de varkens?
Moeten dit bijvoorbeeld stadsboerderijen in de gemeente Den Haag zijn? Zo nee, waarom
niet?

De stichting Jacobahof en andere betrokken omwonenden zijn door het college uitgedaagd
om dit jaar met een plan te komen voor de toekomst van het Jacobahof.


9) Is het college het met de indieners eens dat onnodig gesleep met dieren moet worden
voorkomen en dat de stichting Jacobahof en bewoners eerst de kans moeten krijgen om tot
een goed uitgewerkt plan te komen, voordat de gemeente overgaat op onomkeerbare
stappen?

10) Veel omwonenden en bezoekers van het Jacobahof komen voor de dieren. Voor hoeveel
dieren bij de Haagse stadsboerderijen wordt nog een nieuw huisje gezocht? Is het wellicht
mogelijk (een aantal van) deze dieren (permanent) onderdak te geven bij het Jacobahof?

11) Hoe worden de stichting Jacobahof en omwonenden betrokken bij de toekomst van het
Jacobahof? Wat voor termijn is gesteld aan de omwonenden en de stichting Jacobahof om
met uitgewerkte toekomstplannen te komen? Is dit een realistisch termijn om plannen uit te
werken? Wat voor steun is er vanuit de gemeente om deze plek te behouden / bewoners te
faciliteren?

12) Kan het college deze vragen zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 4 weken)
beantwoorden voordat onomkeerbare stappen worden genomen?

Lesley Arp
SP
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Hera Butt
GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen 'Slimme display' op diesel

Lees verder

Aanvullende vragen over ‘Meer kunst voor een mooiere stad’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer