Schrif­te­lijke vragen Toekomst boer­de­rij­dieren Jacobahof


Indiendatum: 12 apr. 2023

Indiener: Lesley Arp, SP, Robin Smit, Partij voor de Dieren, Hera Butt, GroenLinks

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 september 2022 ontvingen omwonenden van boerderij Jacobahof een brief van de afdeling
Stadsbeheer van de gemeente, getiteld ‘Dieren Jacobahof’. Hiermee zijn omwonenden
geïnformeerd over de toekomstige verhuizing van landbouwhuisdieren van stadsboerderij
Jacobahof. Voor de verhuizing worden verschillende redenen opgevoerd. Zo wordt er aangegeven
dat (vanwege de hoge leeftijd van een ander schaap in de boerderij) de dieren binnenkort zonder
andere soortgenoten zullen leven, terwijl schapen en geiten groepsdieren zijn. Ook staat er in de
brief dat de grote dieren nu worden verzorgd door medewerkers van Den Haag Werkt, maar dat
dierenverzorging niet meer binnen het takenpakket van Den Haag Werkt past. Daarom worden er
geen grote dieren meer geplaatst bij boerderij Jacobahof en wordt er ook voor twee varkens een
nieuwe bestemming gezocht. Onlangs is schaap Cora overleden en nu vrezen de buurtbewoners
over de besluitvorming over de toekomst van het Jacobahof.

De SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de afgelopen periode contact gehad met
betrokkenen die zich zorgen maken over de toekomst van de dieren en/of de toekomst van het
Jacobahof in het algemeen, die een belangrijke maatschappelijke functie vervult in de buurt.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Lesley Arp (SP), Robin
Smit (Partij voor de Dieren) en Hera Butt (GroenLinks) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de ontstane onrust bij omwonenden en betrokkenen van het
Jacobahof rondom de dieren en de toekomst van het Jacobahof?

2) Kan het college aangeven waarom dierverzorging niet meer zou passen in het takenpakket
van Den Haag Werkt, zoals in de brief van 7 september aan omwonenden van het Jacobahof
staat? Welke overweging ligt hieraan ten grondslag? Is dit veranderde takenpakket ook met
de raad gecommuniceerd? Zo ja, op welke wijze en wanneer?

3) Waarom zou het niet meer mogelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via
Den Haag Werkt te begeleiden naar een opleiding en betaalde functie als dierverzorger? En
hoeveel mensen zijn de afgelopen jaren bemiddeld naar een opleidingstraject en/of baan op
het terrein van dierenverzorging?

4) In reactie op een raadsadres van 26 oktober 2022 geeft het college aan dat het Jacobahof een
dierenweide is die geen onderdeel is van de door de gemeente beheerde stadsboerderijen.
Kan het college toelichten wat het verschil in beheer is tussen de ‘officiële’ stadsboerderijen
en een boerderij als Jacobahof, waar wel gemeenteambtenaren werkzaam zijn? Gelden voor
beide typen boerderijen dezelfde kwaliteitseisen en -controles, bijvoorbeeld ten aanzien van
het welzijn van de dieren? Zo nee, wat zijn de concrete verschillen?

5) Waarom wordt er in de reactie op het raadsadres niet concreet ingegaan op de vragen en
wensen die zijn overgebracht inzake de toekomst van de grote dieren in het Jacobahof en
hun verzorgers? Kan het college hier alsnog op ingaan?

6) Kan het college aangeven welke financiële regelingen / subsidies er beschikbaar zijn voor
buurtinitiatieven met dieren zoals het Jacobahof?

7) In de brief staat dat er inmiddels een plek is gevonden voor schaap Petra (namelijk de
Nijkamphoeve), maar nog niet voor geit Roos. Heeft de gemeente inmiddels al een nieuw
thuis voor Roos en de twee varkens op het oog? Zo ja, waar? Wat is de beweegreden
geweest vanuit de gemeente om te bemiddelen in het vinden van een nieuwe plek voor deze
dieren aangezien het geen boerderij is onder gemeentelijk beheer?

8) Welke criteria gelden er voor de nieuwe opvangplekken voor Roos, Petra en de varkens?
Moeten dit bijvoorbeeld stadsboerderijen in de gemeente Den Haag zijn? Zo nee, waarom
niet?

De stichting Jacobahof en andere betrokken omwonenden zijn door het college uitgedaagd
om dit jaar met een plan te komen voor de toekomst van het Jacobahof.


9) Is het college het met de indieners eens dat onnodig gesleep met dieren moet worden
voorkomen en dat de stichting Jacobahof en bewoners eerst de kans moeten krijgen om tot
een goed uitgewerkt plan te komen, voordat de gemeente overgaat op onomkeerbare
stappen?

10) Veel omwonenden en bezoekers van het Jacobahof komen voor de dieren. Voor hoeveel
dieren bij de Haagse stadsboerderijen wordt nog een nieuw huisje gezocht? Is het wellicht
mogelijk (een aantal van) deze dieren (permanent) onderdak te geven bij het Jacobahof?

11) Hoe worden de stichting Jacobahof en omwonenden betrokken bij de toekomst van het
Jacobahof? Wat voor termijn is gesteld aan de omwonenden en de stichting Jacobahof om
met uitgewerkte toekomstplannen te komen? Is dit een realistisch termijn om plannen uit te
werken? Wat voor steun is er vanuit de gemeente om deze plek te behouden / bewoners te
faciliteren?

12) Kan het college deze vragen zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 4 weken)
beantwoorden voordat onomkeerbare stappen worden genomen?

Lesley Arp
SP
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Hera Butt
GroenLinks

Indiendatum: 12 apr. 2023
Antwoorddatum: 27 jun. 2023

Het raadslid mevrouw Arp heeft op 12 april 2023 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met de ontstane onrust bij omwonenden en betrokkenen van het Jacobahof rondom de dieren en de toekomst van het Jacobahof?
De onrust is bekend en gemeente is al geruime tijd in gesprek met alle bij de gemeente bekende partijen. Deze partijen zijn aangesloten bij het koepeloverleg Jacobahof. Het overleg heeft als doel om samen met de bewoners de maatschappelijke waarde van de Jacobahof te behouden en door te ontwikkelen. Bewoners krijgen naar de toekomst toe meer ruimte om zelf bewonersinitiatieven voor de buurt/wijk te ontwikkelen en uit te voeren.

2. Kan het college aangeven waarom dierverzorging niet meer zou passen in het takenpakket van Den Haag Werkt, zoals in de brief van 7 september aan omwonenden van het Jacobahof staat? Welke overweging ligt hieraan ten grondslag? Is dit veranderde takenpakket ook met de raad gecommuniceerd? Zo ja, op welke wijze en wanneer?
Het verplaatsen van de grote dieren van de Jacobahof wordt gedaan vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De gemeente overlegt al langer met de bewonersorganisatie “Stichting Jacobahof” over de inrichting en de activiteiten nu en in de toekomst. In de bewonerskoepel is al in 2015 aan de orde dat de toekomst van de dieren een knelpunt is. In de loop der tijd ontstonden bij Den Haag Werkt matchingsvraagstukken en kon Den Haag Werkt de dierenverzorging met het huidige aantal werknemers niet meer volledig uitvoeren.

3. Waarom zou het niet meer mogelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Den Haag Werkt te begeleiden naar een opleiding en betaalde functie als dierverzorger? En hoeveel mensen zijn de afgelopen jaren bemiddeld naar een opleidingstraject en/of baan op het terrein van dierenverzorging?
De huidige doelgroep van Den Haag Werkt heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waardoor er een kloof is tussen de gevraagde vaardigheden, opleidingsniveau en of arbeidsvermogen enerzijds en de uit te voeren werkzaamheden anderzijds. De mogelijkheid om mensen te begeleiden is er, maar in het bestand van het domein Werk in Opdracht zijn geen de mensen die hiervoor geschikt zijn. Instroom van mensen met de ambitie en de capaciteiten om zich op het terrein van dierenverzorging door te ontwikkelen is gering.

De opleiding dierverzorging is een opleiding vanaf mbo-niveau 2 en hoger. De doelgroep van Den
Haag Werkt bestaat voornamelijk uit kandidaten zonder startkwalificatie. In de afgelopen jaren zijn er geen medewerkers opgeleid of doorgestoomd naar een reguliere baan als dierenverzorger.

4. In reactie op een raadsadres van 26 oktober 2022 geeft het college aan dat het Jacobahof een
dierenweide is die geen onderdeel is van de door de gemeente beheerde stadsboerderijen. Kan
het college toelichten wat het verschil in beheer is tussen de ‘officiële’ stadsboerderijen en een
boerderij als Jacobahof, waar wel gemeenteambtenaren werkzaam zijn? Gelden voor beide
typen boerderijen dezelfde kwaliteitseisen en -controles, bijvoorbeeld ten aanzien van het
welzijn van de dieren? Zo nee, wat zijn de concrete verschillen?

De Jacobahof is tientallen jaren geleden als bewonersinitiatief gestart. Het bewonersinitiatief is
toentertijd met een dierenweide begonnen. De gemeente heeft na verloop van tijd de verzorging van de dieren overgenomen, maar de Jacobahof bleef daarbij een bewonersinitiatief.
Voor de dieren van de Jacobahof en de dieren van de stadsboerderijen gelden dezelfde eisen voor het welzijn van dieren.

5. Waarom wordt er in de reactie op het raadsadres niet concreet ingegaan op de vragen en
wensen die zijn overgebracht inzake de toekomst van de grote dieren in het Jacobahof en hun
verzorgers? Kan het college hier alsnog op ingaan?

Via het koepeloverleg staat gemeente in contact met de opstellers van de raadsbrief en is er
duidelijkheid verschaft over de standpunten van de gemeente. De standpunten zijn, dat de sociaalmaatschappelijke meerwaarde van de Jacobahof door de gemeente gezien wordt. De gemeente wenst die sociale-maatschappelijke meerwaarde te behouden, maar die meerwaarde kan ook op een andere manier dan door het houden van dieren bereikt worden.

De gemeente geeft participatie-initiatieven de ruimte en geeft de stichting Jacobahof samen met alle betrokken vrijwilligers de ruimte om tot halverwege 2023 met plannen te komen. Dieren mogen
onderdeel zijn van dit plan, Maar wel onder de voorwaarde dat de kosten voor verzorging gedragen
worden door het bewonersinitiatief. Het bewonersinitiatief moet wel aantonen dat de zorg en het
welzijn van de dieren geborgd is.

6. Kan het college aangeven welke financiële regelingen / subsidies er beschikbaar zijn voor
buurtinitiatieven met dieren zoals het Jacobahof?

Voor buurtinitiatieven met als doel het houden/beheren/verzorgen van dieren zijn geen financiële
regelingen of subsidies beschikbaar.

7. In de brief staat dat er inmiddels een plek is gevonden voor schaap Petra (namelijk de
Nijkamphoeve), maar nog niet voor geit Roos. Heeft de gemeente inmiddels al een nieuw thuis
voor Roos en de twee varkens op het oog? Zo ja, waar? Wat is de beweegreden geweest vanuit
de gemeente om te bemiddelen in het vinden van een nieuwe plek voor deze dieren aangezien het
geen boerderij is onder gemeentelijk beheer?

Voor de overige “grote” dieren is een onderkomen geregeld. Zij kunnen terecht bij kinderboerderij het beestenspul aan de Westerbaenstraat 34, 2513 GJ Den Haag.
De gemeente heeft de afgelopen jaren de zorg voor de dieren gehad. Het is dan ook logisch wanneer deze zorg niet meer geleverd kan worden, de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe huisvesting.

8. Welke criteria gelden er voor de nieuwe opvangplekken voor Roos, Petra en de varkens? Moeten
dit bijvoorbeeld stadsboerderijen in de gemeente Den Haag zijn? Zo nee, waarom niet?

De stichting Jacobahof en andere betrokken omwonenden zijn door het college uitgedaagd om dit
jaar met een plan te komen voor de toekomst van het Jacobahof. Welzijn van de dieren staat voorop. De verzorging moet dan ook door deskundig personeel uitgevoerd worden en de dieren worden geplaatst op kinderboerderijen/dierenweiden die voldoen aan de door de
wet gestelde (welzijns)eisen. Dit hoeven dus niet per se stadsboerderijen te zijn. Voor de nieuwe
opvangplek is gekozen omdat de ziektevrije status1 gelijk is aan de Jacobahof, de plek
publiekstoegankelijk is en in de nabijheid ligt van de Jacobahof zodat de dieren ook na de verhuizing bezocht kunnen worden. Daarnaast is deskundig en opgeleid personeel aanwezig die de verzorging op zich kan nemen.

9. Is het college het met de indieners eens dat onnodig gesleep met dieren moet worden voorkomen en dat de stichting Jacobahof en bewoners eerst de kans moeten krijgen om tot een goed uitgewerkt plan te komen, voordat de gemeente overgaat op onomkeerbare stappen?

Voornaamste uitgangspunt bij het verplaatsen van de dieren is het welzijn van de dieren. De
betreffende dieren zijn groepsdieren en hebben voor hun welzijn soortgenoten om zich heen nodig. Inmiddels was er een situatie ontstaan waardoor soortgenoten ontbraken (door het overlijden van soortgenoten). Er was dus geen sprake meer van een kudde.
De planontwikkeling van de bewonersgroepen zijn nog niet zover dat zij de verzorging van de grote
dieren over konden nemen of dat de verzorging op een andere manier georganiseerd zou gaan worden. Er moest na het overlijden daarom snel een oplossing gevonden worden voor de ontstane situatie.

10. Veel omwonenden en bezoekers van het Jacobahof komen voor de dieren. Voor hoeveel dieren
bij de Haagse stadsboerderijen wordt nog een nieuw huisje gezocht? Is het wellicht mogelijk
(een aantal van) deze dieren (permanent) onderdak te geven bij het Jacobahof?

Toen dit speelde was er geen overschot van dieren bij de stadsboerderijen. Daarnaast speelt de
eerdergenoemde ziektevrije status. Verder kunnen de bewoners zelf (nog) niet de verzorging van de dieren oppakken. Op dat moment vindt het college het belang van het welzijn van de dieren zwaarder wegen.

11. Hoe worden de stichting Jacobahof en omwonenden betrokken bij de toekomst van het
Jacobahof? Wat voor termijn is gesteld aan de omwonenden en de stichting Jacobahof om
met uitgewerkte toekomstplannen te komen? Is dit een realistisch termijn om plannen uit te
werken? Wat voor steun is er vanuit de gemeente om deze plek te behouden / bewoners te
faciliteren?

Gemeente is in overleg met stichting en actieve buurtbewoners. De stichting Jacobahof onderhoudt contact met de omwonenden. Via de stichting zijn 65 bewoners betrokken in diverse werkgroepen en de kopgroep.

Daarnaast vindt op verschillende manieren buurtconsultatie plaats. Enkele voorbeelden uit heden en verleden zijn:
• Buurtfeest 15 oktober (+/-100 bezoekers)
• Buurttuin winterfeest (+/- 50 bezoekers)
• NL doet dag 11 maart (+/- 50 bezoekers)
• Periodieke nieuwsbrief (190 lezers)
• Doorlopende enquête
Ook is op diverse manieren aan de vrijwilligers ondersteuning aangeboden.
• Zo is er een deskundige op het gebied van stadslandbouw. De deskundige heeft ervaring in het
opzetten van bewonersinitiatieven gericht op groen en milieu.
• Gemeente is betrokken bij het overleg om te ondersteunen (zie ook beantwoording vraag 1).

We streven ernaar om de plannen september 2023 af te stemmen met de stichting en bewoners. Dit betekent niet dat er definitieve plannen hoeven te liggen. Er is ook daarna ruimte voor groei en
ontwikkeling. Wel stemmen we met elkaar het gebruik van het terrein af en welke bewonersinitiatieven er ontwikkeld worden.

12. Kan het college deze vragen zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 4 weken) beantwoorden voordat onomkeerbare stappen worden genomen?

De verzorgingsfaciliteiten (zoals gebouwen en hokken) blijven voorlopig behouden. Dat Den Haag
Werkt stopt met de verzorging is, zoals eerder aangegeven, een reeds genomen besluit.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,

Ilma Merx Robert van Asten

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen 'Slimme display' op diesel

Lees verder

Aanvullende vragen over ‘Meer kunst voor een mooiere stad’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer