Bijdrage Aanvraag omge­vings­ver­gun­ningen Warm­telinQ/Leiding door het Midden


Cie Leef­om­geving

18 februari 2021

Voorzitter,

We hebben natuurlijk al een aantal malen gesproken over de Leiding door het midden en waarom dit een slecht idee is. De HSP ging daar al uitgebreid op in en daar sluit ik me bij aan. Ik zal me daarom nu beperken tot de grote groene gevolgen. Mijn fractie vraagt zich af of er enige groene prioriteit wordt gevoeld bij dit college. Elke keer verdwijnt er namelijk groen. Staat groen dus echt op de allerlaagste plek op de prioriteiten van dit college?

Voorzitter, in maart werd nog gezegd dat 130 bomen moesten wijken en dat was de reden dat we hierover een motie hebben ingediend. Specifiek spreekt de raad zich uit dat de aanleg niet moet leiden tot een vermindering van de ecologische zone en de hoofdboomstructuur. En dat groen moet worden behouden en bomenkap moet worden voorkomen.

Nu de plannen zijn uitgewerkt, blijken zelfs meer bomen te verdwijnen, terwijl de wethouder aangeeft dat de motie heeft bijgedragen aan groenbehoud. Hoe verhoudt dit zich? 133 bomen verdwijnen en ook nog vele struiken. Plekken waar vogels verblijven en vleermuizen vliegen. Waarom is er nog steeds zoveel bomenkap? Waarom wil het college hierin meegaan? Waarom staat het college erbij en kijkt ernaar?

Klopt het verder dat van de 133 bomen die worden gekapt, maar 57 op die plek terug mogen komen? Wat een ontgroening. Waarom wil het college hieraan meewerken? Hier zijn ook gewoon andere opties mogelijk.

Specifiek wordt de ecologische verbindingszone rond de Middachtenweg geruimd. Waarom? Waarom wordt niet gekozen om onder de hoofdweg deze pijp aan te leggen? Nu verdwijnen bij de ecologische zone 19 bomen, vele struiken en kunnen ook veel niet meer terugkomen omdat deze leiding in de ecologische zone ligt. Waarom dit plan; ondanks de aangenomen moties? En waarom deze grote kap in al versteende wijken?

Ook langs de Moerweg wordt de leiding aangelegd in de groenstrook en niet onder de Moerweg. Waarom wordt hier niet voor gekozen om zo de stedelijke natuur te beschermen? Ook hier verdwijnen weer 20 bomen waarvan bijna geen een terugkomt.

Kan de wethouder verder ingaan op de vervolg van de procedure? Wanneer zal een besluit worden genomen ten aanzien van het kappen?

Wanneer is verder de hoorzitting van de Raad over het Provinciale Inpassingsplan? Wanneer wordt verder het zogenaamde SOK voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd?