Bijdrage Planning stukken ener­gie­tran­sitie


Cie Leef­om­geving

18 februari 2021

Voorzitter,

Graag reactie op punten uit de inspraak.

Kan de wethouder aangeven wat ze vindt van wat is gedaan met de zienswijze van de raad rond de RES? Volgens de Partij voor de Dieren is nagenoeg alles weggeschreven en niks wezenlijks veranderd. Graag een reactie. Verwacht de wethouder dat de nieuwe RES wel op instemming van de Raad kan rekenen? Komt de wethouder specifiek met een raadsvoorstel als reactie op de nota van beantwoording gegeven het eerdere raadsbesluit?

Rond de planning is mij niet duidelijk hoe de wijkenergieplannen en transitievisie zich verhouden. Graag een toelichting. Komen de wijkenergieplannen voor de transitievisie of andersom? Wanneer zijn alle wijkenergieplannen gereed?

Voorzitter, ieder plan van deze wethouder schuift de uitwerking van de energietransitie weer verder naar de toekomst. Van de Nota Duurzaamheid naar het Stedelijk Energieplan, de RES en de transitievisie warmte, de wijkenergieplannen en de wijkuitvoeringsplannen. Het duizelt ons met documenten die de stad geen gram co2 dichter bij klimaatneutraal brengen. De concrete vraag is nu: in welk document lezen we wat wanneer in welke wijk gaat gebeuren? Het klokje tikt. Wanneer komen de uitvoeringsplannen naar de raad? Klopt het verder dat zowel de wijkenergieplannen als de uitvoeringsplannen in de raad worden vastgesteld? Komen ze allemaal afzonderlijk of als een pakket naar de raad?