Bijdrage Asbest­daken


Raad

14 maart 2019

Voorzitter, al in 2017 werd een plan van aanpak rond het saneren van asbestdaken beloofd. Sindsdien is er niets gebeurd, terwijl al veel mogelijk is. We kunnen bijvoorbeeld op onze site informatie vertrekken over deze daken en hoe dit te verwijderen en dat dit een mooie kans biedt om te verduurzamen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

· De gemeentelijke communicatie rondom het verwijderen van asbestdaken uit te breiden;

· op een pagina van de gemeentelijke website in elk geval de volgende informatie op te nemen:

o het naderende landelijke asbestdakenverbod;

o de gemeentelijke regels rond het verwijderen van asbestdaken en waar men terecht kan met vragen over asbestverwijdering;

o dat het verwijderen van de daken een mooie kans biedt om energiebesparende maatregelen te treffen of zonnepanelen of een groen dak aan te leggen en daarbij te verwijzen naar relevante subsidiemogelijkheden.