Bijdrage Verlengen regio­visie huiselijk geweld en kinder­mis­han­deling


7 april 2023

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de regiovisie kindermishandeling en huiselijk geweld,

De Partij voor de Dieren vraagt al jaren aandacht voor het voorkomen van huiselijk geweld door onder andere in te zetten op vroegsignalering en daarbij in te zetten op signaleren van dierenmishandeling! Tijdens ons werkbezoek aan Veilig Thuis, kwamen wij erachter dat er binnen veilig thuis nu meer aandacht is voor dierenmishandeling. Helaas is dit voor een groot deel nog altijd afhankelijk van hoe een medewerker hierin staat en nog niet van het algemene beleid. Wat voor nieuwe acties gaat de wethouder toevoegen om dierenmishandeling regio breder onder de aandacht te krijgen bij de aanpak vroegsignalering? En hoe wordt dierenmishandeling ingebed in hulporganisaties? DenHoe wordt blijvend gezorgd dat dit een aandachtspunt is bij intake en de hulpvraag? Kan de wethouder dat toelichten?

Dan voorzitter om de drempel naar hulpvraag te verkleinen is het van belang te zorgen voor een inclusieve opvang, opvang waar een huisdier ook terecht kan. Mijn partij heeft hier al vaker naar gevraagd, maar wat is de stand van zaken nu? Kan de wethouder toelichten hoe in de toekomst gewerkt wordt richting een inclusieve opvang regiobreed? Er is ook een pilot toegezegd. Kan de wethouder toelichten wat de stand van zaken nu is wat betreft deze pilot?

Dan onderstreept het onderzoek van het verwey jonker instituut dat een vast gezicht en vaste hulpverlening van groot belang is voor gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Den Haag is nu bezig met een hervorming van de jeugdzorg. In hoeverre neemt de wethouder dit mee bij het proces van de hervorming? En heeft de wethouder al voor ogen op welke wijze er met veilig thuis wordt gecommuniceerd over het verloop van de hervorming en de rol die zij daarin spelen? Daarnaast speelt veilig thuis een belangrijke rol als eerste contact bij meldingen van huiselijk geweld. Helaas werd duidelijk tijdens het werkbezoek aan veilig thuis dat er nog altijd sprake is van verloop van personeel. Kan de wethouder toelichten op welke wijze er wordt gewerkt aan het personeelsvraagstuk binnen veilig thuis?