Bijdrage Voort­gangs­rap­portage Maat­schap­pe­lijke Opvang


Cie samen­lening

15 september 2022

Voorzitter,


Dank aan de insprekers. Vandaag bespreken we de zesde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang. Met het nieuws dat eerder deze week kwam dat er een nieuw coalitieakkoord is, is dit hét moment om de balans op te maken. Een periode van vier jaar zit erop, waarin ik woordvoerder mocht zijn op dit dossier. Voorzitter, een tijd waarin ik de mooie momenten van het leven op straat heb mogen ervaren, het zorgen voor elkaar maar natuurlijk ook de mindere kanten van het wachten op een huis. Een wanhopige situatie.

Voorzitter, veerkracht is voor mij de indruk die de dak- en thuisloze mensen bij mij hebben achtergelaten. Mensen zoals jij en ik. Veel mensen heb ik mogen ontmoeten, waaronder ook die lieve Aad van de straat, ik ben van ze gaan houden kortom ik heb er een familie bij gekregen.

Maar onze fractie ziet dit moment ook als een openbaar functioneringsgesprek van het huidige college; want wat heeft het huidige college, gedaan voor dak- en thuislozen mensen?

Voorzitter, ik val maar meteen met de deur in huis de eerste zin van het coalitieakkoord is bij lange na niet gehaald. Want nog steeds slapen dak- en thuisloze mensen noodgedwongen op straat. Simpelweg omdat er een tekort aan plek is in de noodopvang. Voorzitter, noodopvang waar iedereen gebruik van zou moeten kunnen maken in nood.

Maar ook dat het uitgangspunt is dat dakloze mensen niet worden beboet, maar worden toegeleid naar zorg en begeleiding, ook dat is een punt dat helaas nog verbetering behoeft. Zoals we onlangs nog zagen op de Koekamp.

Ja Voorzitter, waar begin je dan in dit debat? Waar stel je vragen over? Een vraag die ik stel, onder andere aangezet door het verhaal van de insprekers, Wat vindt de wethouder er nu zelf van. Hoe staat het beleid ervoor? Is het effectief? Ziet de wethouder ook verwachte toename van dak- en thuislozen mensen?

Zoals iedereen al weet en heeft gemerkt, heeft de Partij voor de Dieren al vlak na 1 april, het eind van de permanente winteropvang, de wethouder achter de broek aan gezeten, met de vraag hoe verder. Keer op keer was het antwoord dat het aan een nieuw college is. Maar voorzitter, er is geen tijd te verliezen.

Daarom de vraag aan de wethouder wat is de stand van zaken, zijn er al locaties op het oog? Zijn of worden er al gesprekken gevoerd met organisaties, wordt opnieuw gewerkt aan een permanente voorziening? Of gaan we hier pas echt aan werken zodra een nieuw college is geïnstalleerd wat ook zomaar weer eind van deze maand kan zijn. Voorzitter, een simpel rekensommetje leert ons dan dat we slechts 6 weken hebben om de winteropvang te regelen.

Want hoe zit dat dan met de WKR. Zijn hier al locaties voor op het oog? Is daar al wat voor geregeld? Ook over de slechtweerregeling, daarover staat dat we na het reces zouden worden geïnformeerd, wanneer komt die informatie?

Ook is het evaluatierappoort van de GGD over de opvang nog niet tot onze beschikking. Terwijl in deze voortgangsrapportage wel een tabel wordt gedeeld uit die evaluatie. Kan de wethouder nog meer informatie delen uit die evaluatie, zoals de conclusie? En wanneer kunnen wij deze evaluatie verwachten?

Dan de noodopvang. Er is meer vraag dan aanbod zo is te lezen in de voortgangsrapportage. Ook voor noodopvang komen mensen nu niet in aanmerking. In de gestelde schriftelijke vragen die nu geagendeerd zijn bij dit onderwerp, is te lezen dat het daklozenloket nu beoordeeld op wie het meest kwetsbaarste is. Maar, voorzitter, hoe wordt beoordeeld wie dan het meest kwetsbaarste is? Wat zijn daar de richtlijnen voor?

Natuurlijk geeft dit het probleem weer, dat de doorstroming op gang moet komen. De vraag aan de wethouder; wat gaan we doen om op korte termijn meer plekken creëren waardoor we de medewerkers van het daklozenloket niet langer meer gedwongen onmenselijke besluiten moeten laten nemen. Want hoe kies je de kwetsbaarste persoon tussen andere kwetsbare mensen die allemaal noodhulp nodig hebben. Mensonterend.

Ook is te lezen dat mensen geen afwijzing krijgen maar een ander advies dat passend is, zodra er geen plekken meer te verdelen zijn via het daklozenloket. Maar voorzitter, wat is dat dan voor advies?

De afwijsbeschikking. Mensen moeten daar zelf om vragen, maar voorzitter dat is dan toch een extra drempel genereren in een proces waar wij als gemeente faciliterend moeten optreden. En waarbij we mensen in nood moeten helpen. Wat is de reden dat iemand zelf om een afwijzingsbeschikking moet vragen als ze bij het daklozenloket worden afgewezen?

Voorzitter, vorige week hebben we een debat gevoerd in de raad over het helpen van arbeidsmigranten. Gelukkig zijn er een tweetal coalitie moties aangenomen die de zorg voor arbeidsmigranten willen verbeteren, alleen is daar geen budget aan gekopppeld. Nu is deze week landelijk het actieplan gepresenteerd, waaruit blijkt dat gemeenten geen extra geld krijgen om de zorg uit te voeren. Dus onze vraag hoe gaat dit college die zorg verlenen waar deze mensen recht op hebben, dus onder andere toegang tot noodopvang?

Voorzitter, wat losse vragen:

  • Hoe staat het met de realisatie van de kleinschalige queer opvang voor queer dak- en thuislozen jongeren

  • Hoe staat het met het communicatieplan om communicatie richting dak en thuislozen mensen te verbeteren?

  • Kan de wethouder toezeggen dat er een verbod komt op huisuitzettingen niet alleen voor corporaties maar ook voor particulieren partijen, energiebedrijven en deurwaarders?

Voorzitter, dit is waarschijnlijk het laatste debat dat we voeren met deze wethouder en met dit college beleid. Onze fractie heeft vaker geopperd om meer concrete doelen te formuleren en ook in de voortgangsrapportage terugkoppeling te geven over wat de projecten kosten, wat er niet goed is gegaan, waar geen uitvoering aan is gegeven etc.

Kan de wethouder aangeven hoe hij dit dossier over gaat dragen aan de nieuwe wethouder? Wat gaat het advies zijn van deze wethouder over de manier van rapporteren?

Ook heeft het college en wij als raad eerder deze week een brief gekregen van het straatconsulaat met daarin twaalf vragen. Kan deze wethouder de 12 gestelde vragen schriftelijk beantwoorden?

Voorzitter tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Startnotitie Nachtvisie Den Haag: de Kracht van de Nacht

Lees verder

Bijdrage Gevolgen kabinetsplannen stikstof voor Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer