Bijdrage Actieplan Schone stoep 2020-2021


Cie Leef­om­geving

23 september 2020

Voorzitter,

Voor de corona crisis waren bijplaatsingen en daarmee gepaard zwerfvuil al aan de orde van de dag in onze stad. Wat op de loer ligt is dat bijplaatsen het nieuwe normaal wordt. Dat wil de Partij voor de Dieren vermijden om zo ook nog meer zwerfvuil tegen te gaan. Dat zwerfvuil is slecht voor het milieu en dieren kunnen verstrikt raken. Tenslotte zien we als Partij voor de Dieren afval als grondstof.

Het is daarom goed dat het college eindelijk met een aanpak bijplaatsingen is gekomen. De Partij voor de Dieren heeft wel nog wat vragen over de zes aangekondigde interventies. De eerste over grofvuil. Goed dat wordt gewerkt aan een vaste ophaaldag voor grofvuil. Uit eigen ervaring heb ik nu al een aantal keer gezien dat een veegwagen vóór de komst van een grofvuil wagen komt. Nu blijft vaak na het ophalen van het grofvuil alsnog kleiner grofvuil op straat liggen. Kan de wethouder aangeven hoe een veegwagen wordt aangestuurd en of met een vaste ophaaldag ingezet kan worden op een logische volgorde?

Dan de interventie ‘Out of the Box’. Elk jaar worden 2 pilots voor max 6 maanden en 4 pilots voor max 3 maanden georganiseerd door een aangestelde projectleider. Daarnaast worden nog losse op zichzelf staande pilots georganiseerd op initiatief van bewoners en/of wijkorganisaties. Hier hebben we een aantal vragen over;

  • Kan de wethouder aangeven wanneer een pilot onder de aangestelde projectleider valt en wanneer de bewoners zelf een losse pilot moeten starten?
  • Op basis waarvan worden de pilots geselecteerd die door de projectleider worden uitgezet? Hoe wordt de wijk betrokken bij die pilots
  • Richten deze pilots zich alleen op bijplaatsingen of bijvoorbeeld ook op zero waste campagnes?
  • Zijn er al voorbeelden van pilots te geven?

Handhaven. In het actieprogramma is te lezen dat waar mogelijk de kosten worden verhaald op de overtreder. Kan de wethouder aangeven hoe effectief het is om verkeerd aangeboden vuil te onderzoeken op adresgegevens? Worden de kosten zo gedekt? Kan de wethouder ook aangeven hoe het proces, dat nodig is om de overtreder op te sporen, de komende tijd verder wordt versterkt?

Dan nog een aantal losse punten. Bij natuur- en milieueducatie wordt ingezet op het vergroten van kennis en bewustwording. We lezen dat scholen en instellingen mee gaan doen. Onze fractie heeft daar wel vragen over;

  • Wat wordt gecommuniceerd en door wie?
  • Is al zeker wie mee doen en wie niet?
  • Hoe groot wordt de educatie opgezet?

Als laatst wil mijn fractie nog de aandacht vestigen op een andere bijplaatsing die overal plaatsvindt in de stad; de sigarettenpeuk. Peuken bevatten plastic, metalen, kankerverwekkende teerachtige stoffen en bestrijdingsmiddelen. De filter van een peuk is niet afbreekbaar en valt in kleine microplastics uiteen in de buitenruimte. Dit heeft allerlei gevolgen voor het milieu maar ook de dieren.

Voorzitter, in Den Haag heeft een klein groepje mensen onlangs een speciale peuken actie gehouden en daarmee zo’n 4.000 peuken opgeraapt voornamelijk rondom bus- en tramhokjes. Zo zijn er speciale prullenbakken die met behulp van een interactief element mensen stimuleert om hun peuken weg te gooien in de bak. Kan de wethouder aangeven of deze bakken kunnen worden geplaatst op plekken waar veel peuken worden ‘bijgeplaatst’ maar ook welke voorlichting wordt gegeven over de gevaren van peuken voor milieu en dieren?