Bijdrage Ontmoe­tingskerk


Cie Ruimte

23 september 2020

Voorzitter,

Het is altijd zonde als een beeldbepalend gebouw wordt gesloopt. De ontmoetingskerk is een zeer kenmerkend gebouw voor de wijk. Daarom zou de Partij voor de Dieren graag van de wethouder willen weten wat de waarden zijn van dit gebouw volgens de gemeente. Afdeling monumenten heeft sloop namelijk eerder proberen te voorkomen vanwege die waarden.

Verder zouden er diverse onderzoeken zijn gedaan naar hergebruik. Kan de wethouder hierop ingaan en met de raad delen?

Mijn fractie bevreemd het dat eerst voor gigantische hoogbouw wordt gekozen en als de buurt hiertegen in het geweer komt gesloopt wordt ondanks de beeldbepalende waarden. Waarom is er niet uitgebreider naar andere mogelijkheden gekeken?

Dan het groen. Met deze nieuwbouw verdwijnt weer groen. Waarom kiest de gemeente om bij sloop-nieuwbouw weer groen te laten verdwijnen? Is weer de enige compensatie die de gemeente eist dat een paar daken sedumplantjes krijgen? Worden verder bomen gekapt?

Kan de wethouder verder ingaan op de stikstofdepositie? Is dit gebouw niet vlakbij kwetsbaar Natura2000-gebied?

Dan de betaalbaarheid van de woningen. Waarom kiest de gemeente weer om geen sociale woningen te eisen? In het vorige coalitieakkoord was ook al duidelijk dat we op 30% stuurden. Het lijkt ondertussen een farce te zijn dat we het bouwen van sociale huurwoningen serieus nemen

Tot slot, voorzitter, de Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe bewoners bij deze ontwikkeling zijn betrokken. Als ik hoor dat 700 handtekening zijn verzameld tegen de sloop dan zegt dat wel wat. Weet de wethouder verder waarom bewoners niet in de gelegenheid zijn gesteld om zelf het gebouw te bezoeken en met een alternatief plan te komen?