Bijdrage Actie­pro­gramma Den Haag Winkelstad 2020-2023


Cie Bestuur

12 mei 2021

Voorzitter,

Voor ons ligt het actieprogramma Den Haag winkelstad. Deze sector is hard getroffen door de coronacrisis, wat heeft laten zien dat deze sector ook erg kwetsbaar is, en misschien in deze omvang niet toekomstbestendig. Mijn fractie heeft over een aantal onderwerpen wat vragen aan de wethouder.

Ten eerste, u verwacht het al, duurzaamheid. In het stuk staat dat retailers en winkeleigenaren nog 11 jaar hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen. Hoe worden zij hierbij geholpen, of gestimuleerd? Wordt bijgehouden of mensen hier daadwerkelijk mee bezig zijn en of de doelen behaald gaan worden? Wat gebeurt er als winkeliers dit niet kunnen betalen, of niet willen? We lezen dat de gemeente prioriteit geeft aan energiebesparende maatregelen, zoals verlichting, maar niets over warmte. In de winter stan winkeldeuren vaak nog wijd open. Gaat de gemeente hier ook op sturen, en hoe? De aankomende Omgevingswet zou een uitstekend middel zijn om deze energieverspilling tegen te gaan. Gaat de wethouder die inzetten? En is er nagedacht over gebruikmaken van bewegingssensoren om het gebruik van verlichting terug te dringen? Wat gebeurt er nu met de duurzaamheidskringen?

Een andere vorm van duurzaamheid die we helemaal niet terug zien in deze nota is consuminderen. De enorme hoeveelheid fast fashion, plastic rommel en wegwerpproducten die dagelijks verkocht worden zijn schadelijk voor het milieu en het klimaat, net als als het gebruik van fossiele brandstoffen. Ziet de wethouder dit in? Waarom inzetten op de economie van het verleden? We zien in het plan de term ‘blurring’ terugkomen, het combineren van verschillende services om bijvoorbeeld leegstand te voorkomen. Het gaat dan vooral om pick-up point en horeca combineren, maar waarom wordt niet gedacht aan conceptstores, kringloop, repairshops en tweedehands winkels? Juist dit soort services combineren, ook met pick-up points, is pas echt toekomstbestendig. Graag een reactie van de wethouder.

En om maar een bruggetje te maken naar de toekomst: mijn fractie mist in dit stuk een visie op toekomstige winkelgebieden. Wat gaat er gebeuren in het CID, en in de Binckhorst? Hoe wordt de Omgevingswet ingezet om winkelgebieden van de toekomst te realiseren? Waar wordt op ingezet? Wat zal het toevoegen van winkelgebieden in die gebeden voor gevolgen hebben op het winkelaanbod in de rest van de stad? Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot een aantal losse vragen:

  • Wanneer krijgen we als raad iets te zien van het Herontwikkelingsplan Megastores?

  • Wat vindt het college van de overconcentratie aan fastfood tenten op veel plekken in de stad? Wil het college dit überhaupt aanpakken, en zo ja, wat zijn de mogelijkheden?

  • Hoe worden winkeleigenaren en horecaondernemers betrokken bij het schoonhouden van de stad? Zij dragen in grote mate bij aan het afval op straat. Wat denkt het college over een actieprogramma Schone Winkelstad? En hoe wordt ingezet op afvalscheiding?


Tot slot, voorzitter, we hebben nu gezien wat een crisis doet met onze winkelgebieden. Het is niet ondenkbaar dat een nieuwe crisis zal volgen. Wat kunnen wij als gemeente nou écht veranderen om een dergelijke klap op te vangen, want business as usual is zeker niet de oplossing.