Voorstel van het college inzake RES 1.0 Rotterdam Den Haag


Commissie Leef­om­geving

12 mei 2021

Voorzitter,

We hebben als raad een duidelijk signaal afgegeven over de RES. Veel zaken moesten beter. Helaas is dit niet gebeurd. Waarom niet vraag ik aan de wethouder? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat we daarom dit stuk niet moeten vaststellen?

“De RES bevat een strategie”, staat op een van de eerste pagina’s (p. 4). Wij hebben die niet kunnen ontdekken. Er staan nog steeds geen duidelijke tussendoelen in. En er mist een stappenplan met acties. Kan de wethouder concreet aangeven wat met het aannemen van dit stuk verandert en wat we als Den Haag hebben? Wat draagt dit stuk bij aan onze energieneutrale ambities?

Specifiek wordt er zelfs gezegd: ‘De ambitie is niet om als regio klimaatneutraal of energieneutraal te zijn.’ Vindt de wethouder dit niet een vreemde uitspraak? Waarom is er geen CO2-besparingsdoel of een doel wat betreft het aantal te verduurzamen woningen in 2030?

De RES wordt concreter als het gaat om restwarmte, want dit lijkt de heilige graal. Aan de ene kant zegt de RES in eerste instantie in te zetten op lokale bronnen. Maar aan de andere kant lijkt de aanleg van een regionaal warmtenet een onvermijdelijkheid te zijn. En wordt zelfs gesteld dat regionale warmte maatschappelijk beter is. Vindt de wethouder dit ook? Waarom wordt er niet geschetst wat de verhouding is tussen de verschillende bronnen?

Hier hebben we in onze zienswijze een punt van gemaakt. Waarom is hier niks mee gebeurd? Specifiek lijken een aantal passages negatief over niet-hogetemperatuur. Bijvoorbeeld dat het warmteverbruik bij voorkeur niet moet worden geëlektrificeerd of dat eerst restwarmte wordt ingezet en daarna naar lage temperatuur wordt gekeken. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

In de RES lijkt dus het principe dat we niet met elektriciteit zouden moeten verwarmen en warm water juist prima geschikt is om te transporteren. Hoe komt de RES daarbij? Is de wethouder wel meer voorstander van all-electric? Op pagina 96 wordt duidelijk dat de RES liever een raffinaderij inzet dan groene stroom gebruiken. Waarom is de RES zo negatief over warmtepompen?

Verder zijn de voorwaarden rond Warmtelinq niet in de RES terug te vinden. Waarom niet? Daarnaast was een kritiekpunt van onze zienswijze dat niet duidelijk wordt gemaakt hoe restwarmte duurzaam zal worden. Waarom is hier niet meer duidelijkheid over?

Nieuw is de ambitie om het gebruik van groengas en waterstof richting 2030, en vooral daarna, flink te verhogen. Waar komt dit opeens vandaan? En is dit realistisch en wenselijk voor Den Haag?

Tot slot de participatie. Dit blijkt voor de RES nog een uitdaging. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Specifiek zouden jongeren meer bij de uitvoering van de energietransitie kunnen worden betrokken. Hoe ziet de wethouder dit? Hoe kijkt de wethouder aan tegen een jongerenadviesraad?


Interessant voor jou

Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. aanleg WarmtelinQ/Leiding door het Midden

Lees verder

Bijdrage Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer