Bijdrage Actie­pro­gramma Mensen­handel 2020-2023


Cie Bestuur

18 november 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is positief over de nota Mensenhandel. Goed dat we als gemeente nu een aparte nota hebben die niet verweven is met de prostitutienota. Mensenhandel komt in meer vormen voor dan alleen maar seksuele uitbuiting.

Den Haag is voortvarend aan de slag is gegaan met de aanpak van mensenhandel. Het blijft moeilijk om een beeld te krijgen van de omvang van het aantal slachtoffers, wat de trends zijn, wat de dader- en slachtofferkenmerken zijn.

Na het lezen van de acties en resultaten, bij de ambitie meer zicht op aard en omvang, mist de Partij voor de Dieren nog een belangrijke actie het doen van onderzoek en monitoren van mensenhandel. Kan de burgemeester bijvoorbeeld aangeven of we als stad niet onderzoeken kunnen doen met behulp van universiteiten naar mensenhandel in onze stad?

Nu is dit beleid opgesteld voor de periode 2020-2023. Maar bij dit onderwerp waar nog veel onduidelijkheden zijn is evaluatie een krachtig middel. Hoe vaak monitoren we het beleid? Moeten we als raad niet ieder jaar dit beleid evalueren zodat we tijdig kunnen bijsturen of nieuwe acties moeten overwegen?

Onze fractie heeft vanuit verschillende gesprekken vernomen dat het niet altijd duidelijk is waar de meldingen of eventuele verdenkingen van mensenhandel gerapporteerd kunnen worden. CoMensha is het landelijk coördinatiecentrum mensenhandel. Lokaal is SHOP een van de zorgcoördinatoren die de meldingen ontvangen. Moeten we als gemeente niet duidelijk maken dat SHOP het Haagse meldpunt is om mensenhandel te melden?

Door dit beleid zetten we in op een stevigere aanpak mensenhandel. In de landelijke slachtoffer monitor komt naar voren dat er vaak een gebrek is aan zorgcoördinatoren. Nu wij meer gaan vragen van de zorgcoördinatoren is de capaciteit dan voldoende?

Twee weken geleden tijdens de werkbespreking arbeidsomstandigheden sekswerkers gaf de exploitant aan in gesprek te willen met de gemeente om mensenhandel aan te pakken. Kan de wethouder aangeven wat met deze uitnodiging wordt gedaan?

Sluiten aan bij de vraag van de SP. Wat doen we met diplomaten en ambassade medewerkers?

Niet voor iedereen is uitbuiting hetzelfde. De culturele achtergronden spelen hierbij een belangrijke rol. Want hoe wordt bij de onderzoeken, ondervraging en trainingen aandacht geschonken aan de reden van migratie van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel?

Zo heeft SHOP een speciaal programma voor chinese arbeidsmigranten. Kan de wethouder aangeven of ook programma’s worden opgezet voor andere culturen en hoeveel budget is daarvoor beschikbaar?

Technologische ontwikkelingen bieden zowel een kans om de bewustwording over mensenhandel te vergroten als een bedreiging om slachtoffers online uit te buiten. Landelijk wordt nu een onderzoek gestart naar de verschillende rollen die online platforms kunnen spelen in het faciliteren maar ook in het aanpakken van mensenhandel. Sluit de gemeente zich daarbij aan of gaan we als gemeente ook een soortgelijk onderzoek in Den Haag doen?

Tot zover voorzitter