Bijdrage Advies­com­missie Omge­vings­kwa­liteit en Erfgoed­ver­or­dening


25 oktober 2023

Voorzitter,

Ook gegeven de tijd beperk ik me tot drie specifieke punten uit de voorgestelde verordening. Namelijk Artikel 2.3, over advisering op initiatief van de commissie. Artikel 4.4, over het recht op second opinion, en Artikel 5.1 - over de vaststelling van het reglement.

Over artikel 2.3. De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom de commissie niet direct de raad mag informeren? Het is logisch dat het college de gelegenheid krijgt aan te geven dat ze er ook op willen reageren, maar we zien niet in waarom er nu een beperking op het informatierecht van de raad komt.

Over de second opinion. Ten eerste: het eerste lid gaat over gemotiveerd afwijken van het advies van de welstandscommissie als college. Wat zijn hier de voorwaarden voor? Is dit alleen in het geval van een second opinion? Als tweede: waarom krijgt alleen het college een recht op een second opinion? En waarom is het bij een andere welstandscommissie "of een expert"? Wie kwalificeert dan als expert? Dit is voor mijn fractie onduidelijk.

Dan, over het reglement. Ten eerste is mijn fractie er zwaar op tegen om over de verordening te stemmen zonder dat het reglement inzichtelijk is. Er wordt veel naar het reglement verschoven maar we weten niet precies wat daar in staat. Ten tweede gaat de VNG-modelverordening ervan uit dat de welstandscommissie zelf haar reglement vaststelt. Waarom is er in Den Haag voor gekozen dit door het college te doen? Graag een reactie van de wethouder.Interessant voor jou

Bijdrage Evaluatie Welstandsnota en Advies kwartiermaker stadsstedenbouwer

Lees verder

Bijdrage Voortgang aanpak winkelgebied Loosduinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer