Bijdrage Amare


Cie Ruimte

27 mei 2020

Voorzitter,

Woorden schieten tekort om goed de situatie rond Amare te beschrijven. We kunnen het hebben over de enorme budgetoverschrijdingen van de bouw of het continue uitstel. Of over de integriteitsschendingen en de leugens van het college. Of we kunnen het hebben over het feit dat toekomstige generaties nog zullen moeten bloeden vanwege een structureel exploitatietekort.

Dit laatste voorzitter vindt de Partij voor de Dieren nog wel het meest schadelijk.

Als voorbereiding op deze vergadering vond ik het moeilijk om de vraag te beantwoorden; hoe nu verder? Het heeft namelijk nu geen zin om het gebouw af te breken. Tegelijkertijd is dit megalomane project een bodemloze geldverslindende put.

Om hierover mijn gedachten te scherpen ben ik terug gaan kijken naar vorige bijdragen. In 2014 zei ik: “Er worden allerlei randvoorwaarden gesteld die een prijsopdrijvend effect hebben, bijvoorbeeld het gevraagde vloeroppervlak.” En dit bleek bewaarheid, helaas. Ook het verzoek van de Partij voor de Dieren om extra tijd te nemen om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen werd toendertijd weggelachen. In de Raad in 2014 eindigde Partij voor de Dieren-raadslid Christine Teunissen haar bijdrage met: “Wethouder, word wakker, gebruik je verstand, en bouw geen monument van onvermogen, onfatsoen en onbenul in het hart van onze stad achter de duinen.”

Helaas kwam dit monument er wel. Als we de nu voorliggende stukken bekijken is het evident dat het college haar hand heeft overspeeld en niet het vermogen of het benul heeft gehad om dit traject binnen het raadsbesluit tot een goed einde te brengen. Waarom worden hier geen consequenties aan verbonden?

Het is nu tijd om als Raad conclusies te verbinden aan deze gang van zaken. Allereerst moeten we een pas op de plaats maken. Haastige spoed is zelden goed. Ik roep mijn collega’s op om eerst het Rekenkamerrapport af te wachten en niet weer de fout te maken om een onzorgvuldig besluit te nemen waar we jaren aan vastzitten.

Voorzitter, als ik lees wat voor drek er komt bovendrijven na schriftelijke vragen en een interventie van de Rekenkamer is het mijn fractie duidelijk dat een Raadsenquête wenselijk is. Dit ook vanwege de integriteitsschendingen.

Dan de inhoud van het Raadsvoorstel. Het exploitatietekort stijgt weer structureel met 1,1 miljoen. Dus met de helft! Het is volstrekt onduidelijk waarom niet kan worden bezuinigd op de exploitatie. De wethouder doet alsof de raad een blanco cheque heeft uitgegeven aan het DMC en dat het uiteindelijk altijd moet bijlappen. Dit kan toch niet waar zijn? Waarom kiest de wethouder niet om tegen het DMC te zeggen dat een dergelijk tekort niet acceptabel is en dat de programmering wat soberder moet?

In deze tijd vindt de Partij voor de Dieren het niet uit te leggen dat we weer meer geld gaan geven aan het OCC, waardoor er minder budget overblijft om andere kunst- en cultuurinstellingen te steunen. Dit terwijl de cultuursector vanwege de coronacrisis op omvallen staat. Graag een reactie.

Dan de zogenaamde second opinion. Waarom is gegeven het tekort niet gekeken naar bezuinigingsopties? Wat de Partij voor de Dieren betreft kunnen we de programmering van de publieke ruimte verminderen. Graag een reactie.

De Partij voor de Dieren begrijpt niet hoe er toch weer zoveel extra geld nodig is. Er moet 4,45 miljoen structureel bij. Het is allemaal wat gecamoufleerd, maar dit is een gigantisch bedrag. Waarom een extra 0,25 miljoen structureel naar de package deal? En ook de extra 0,85 van het vastgoed wordt niet duidelijk onderbouwd. Blijkbaar kan je met een megalomaan prestigeproject alles maken. En met de extra 0,9 naast de 0,6 miljoen voor het KC wordt zelfs een expliciete wens van de Raad teruggedraaid. Zonder duidelijke motivering. Daarnaast wordt 5 miljoen aan sponsorinkomsten opgegeven alsof het niets is. Waarom?

De motivering die wordt gegeven blijkt bovendien bezijden de waarheid. Het Spuiforum ligt veel meer aan het subsidie-infuus dan vergelijkbare instellingen. Waarom heeft het college niet het eerlijke verhaal verteld?

Daarnaast is sprake van een tijdelijke dekking, terwijl het college structureel een gat in de begroting slaat. Waarom niet eerst een structurele oplossing zoeken voor dit tekort?

Tot slot, de extra kosten voor de bouw. Die blijven steeds oplopen en dit is juist de reden dat we contracten en specificaties hebben afgesproken. Elke keer zijn er toch weer wensen en ondanks de Package Deal toch weer 29 extra verzoeken tot wijziging. Daarnaast stoort mijn fractie zich eraan dat de wethouder bij de extra kosten voor gelijktijdig bouwen steeds verwijst naar vertrouwelijke stukken waar we nooit iets over mochten zeggen. Dit is wel een erg slinkse manier om nieuwe openbare informatie onder het tapijt te vegen. Wie draagt verder de kosten indien de commerciële exploitatie ook nog eens tegen zal vallen? Moet de gemeente dan weer bijspringen?

Dank aan de insprekers weer vandaag. Ik had veel van de punten die ze maakten ook willen maken, maar mijn spreektijd is tekort om het allemaal nu te vragen. Deze enorme puinhoop loopt echt de spuigaten uit.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Herinrichting Mient en omstreken

Lees verder

Advies Denktank Zoutmanstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer