Advies Denktank Zout­manstraat


Cie Leef­om­geving

28 mei 2020

Voorzitter,

Voor de herinrichting van de Zoutmanstraat is een intensief traject gevolgd.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil haar waardering uitspreken voor hoe dit is opgepakt met de verschillende belanghebbenden.

Helaas heeft de inspraak en participatie niet geleid tot een unaniem advies. Het merendeel van de belanghebbenden kiest voor variant 1. Ook de Partij voor de Dieren kan zich vinden om variant 1 uit te voeren in praktijk.

Bij variant 1 is door de BIZ Zeeheldenkwartier, VOORALL en de fietsersbond een voorstel gedaan voor een autovrije zone in de Zoutmanstraat. Onze fractie ziet de voordelen van een autovrije zone en is dan ook benieuwd naar het aangekondigde onderzoek. Kan de wethouder aangeven wanneer dit ongeveer gereed is? En wat de gevolgen van Corona zijn op dit onderzoek en tijdspad? Want hoe zorgen we ervoor dat dit onderzoek representatief is?

In de brief van de wethouder wordt ook nog gesproken over het versterken van de groenstructuur op het Prins Hendrikplein en de functionaliteit van het binnenplein en de buitenring. Kan de wethouder hier wat dieper op ingaan en aangeven waar we aan moeten denken? Worden er bijvoorbeeld bomen gekapt of verdwijnt er groen? Of wordt juist extra groen toegevoegd?

Bestaan er ook mogelijkheden om bij de herinrichting van de Zoutmanstraat ook in de straat zelf meer groen toe te voegen? Zo ja, waar moeten we aan denken?

Tot zover voorzitter