Bijdrage Ambi­tie­do­cument Dreven-Gaarden-Zichten


Cie Ruimte

6 januari 2021


Voorzitter,

Alles wat we de afgelopen tijd in onze commissie hebben mis zien gaan komt hier samen. Gemeentelijke tekentafelplanologie, zonder participatie waarbij de leefbaarheid het onderspit delft. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet dit plan op de schop. Er moet, zoals andere partijen aangeven meer per woning worden gekeken. Wij kunnen ons goed aansluiten bij de punten van de SP en HSP over het ambitiedocument, bijvoorbeeld over de herhuisvestiging.

Voorzitter, het college gooit deze wijken bij het grofvuil en wil opnieuw beginnen. Dit is de wat mijn fractie betreft ongewenst. De bestaande wijken hebben ook kwaliteiten. De wethouder noemt Den Haag Zuidwest ‘een kansrijk en mooi deel van Den Haag’. Hij vindt Zuidwest zo kansrijk en mooi dat hij in deze wijken helemaal opnieuw wil beginnen met nieuwe bewoners. Waarom? Waarom kan niet meer behouden worden en waarom kunnen niet eerst de slechte woningen worden gesloopt en zo stapsgewijs de wijk worden vernieuwd? Waarom is geen oog voor de kwaliteit van de woningen? Waarom wordt slecht onderhoud door de corporatie beloond met sloop?

Voorzitter, de Dreven is zelfs beschermd stadsgezicht. Dit is niet zonder reden. Van de 1224 woningen in het beschermde stadsgezicht blijven maar een paar honderd over. De Partij voor de Dieren roept de wethouder op om meer woningen te behouden en te renoveren. Dit is architectonisch van belang, maar ook voor het karakter van de wijk wenselijk. Graag een reactie of de wethouder bereid is meer woningen te behouden. Waarom is het ambitiedocument van de woningcorporatie daarbij leidend en niet het door de Raad vastgestelde beschermd stadsgezicht?

Voorzitter, als we kijken naar deze plannen is sprake van 260% verdichting. Dat is gigantisch en tegelijkertijd is niet duidelijk wie hier nu zou willen wonen. Waarom zou een boven modaal verdienend gezin naar deze nieuwbouwwijk komen, terwijl ze ruimer kunnen wonen in Mariahoeve en Moerwijk of juist authenticiteit kunnen zoeken in Regentessekwartier of de Bloemenbuurt? Hoe wordt voorkomen dat we een nieuwe Bijlmer creëren omdat de gemeente alleen maar oog heeft voor aantal woningen? Doodleuk staat in de stukken dat er in de Zichten 4x het huidige aantal woningen komen, maar niet wat de impact is op de leefbaarheid.

Specifiek vraagt mijn fractie zich af wat er met het groen gebeurt. Wordt het bestaande groen behouden? En indien groen verdwijnt; hoeveel dan? Dan het waterbergingsprobleem. Indien het groen afneemt en gegeven dat er al een probleem is rond waterberging; wat gaat de gemeente doen om de waterberging te verbeteren? Verder zagen we de reactie van AVN. Heeft de wethouder deze gezien en wat doet hij om de ecologische kwaliteiten te verbeteren?

Een ander aspect rond de leefbaarheid is het parkeren. Met deze plannen kiest het college ervoor om veel extra parkeerplaatsen aan te leggen en komt zelfs met het concept ‘parkeerhuizen’. Wat mijn fractie betreft een ridicuul idee. Juist een enorme verdichting en nieuwbouw zou de kans bieden om de auto een minder prominente plek te geven, maar die kans grijpt het college niet. Waarom niet? Groene straten waar kinderen spelen is toch veel mooier dan straten met veel auto’s? We missen de visie van het college op de mobiliteitstransitie.

Dan, het klimaat. Het college wil de nieuwbouw aansluiten op gecascadeerde Rotterdamse warmte. Waarom in hemelsnaam? Als je volledig sloop-nieuwbouw realiseert waarom niet zelfvoorzienend zijn qua warmte?

Tot slot, de participatie. Hier sluit ik me aan bij de al gestelde vragen en dank de insprekers. Waarom doen we als gemeente niet onze best qua participatie? Nu lijkt participatie altijd te resulteren in precies wat de gemeente, Staedion en Heijmans achter de tekentafel hebben bedacht? Dit is toch geen participatie? Waarom wordt de stad niet door de bewoners gevormd, maar slechts door deze ontwikkelaars? Waarom wordt niet rekening gehouden met wensen verhuurders en wensen van kopers? Zo ondergraaft het college zijn draagvlak.