Bijdrage Nota Stads­natuur


Raad

16 december 2020


Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is groen het fundament van onze stad, dat we moeten beschermen. Zo zuivert het groen onze lucht, geeft het verkoeling, neemt het water op en biedt het een onderkomen aan vele diersoorten. Helaas staat dit groen onder steeds grotere druk in onze dichtslibbende stad.

In de Nota worden redenen aangehaald waardoor de groenoppervlakte afneemt, o.a. door het vervangen van sportgrasvelden door kunstgras en particulieren die hun tuinen betegelen. Maar voorzitter, onze fractie mist daar nog iets essentieels waardoor het groenoppervlak ook afneemt: de bouwprojecten in het groen die wij als gemeente toestaan. Vandaar dat wij een amendement indienen dat de rol van de gemeente benoemt in het verlies aan groen.

De Partij voor de Dieren heeft een aantal voorstellen om het groen te beschermen. In het aangenomen initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren uit 2016 hebben we ons uitgesproken tegen de uitbreiding van verharding zoals parkeerplaatsen en woningen in de stedelijke groene hoofdstructuur.

In de Agenda groen voor de stad hebben we ons als raad gecommitteerd aan het duurzaam in stand houden van de stedelijke groene hoofdstructuur en deze waar mogelijk te versterken. De Nota stadsnatuur is een nadere uitwerking van die agenda. In de Nota stadsnatuur missen we deze belangrijke punten in het raadsbesluit. Vandaar dat wij een amendement indienen om deze punten te verankeren in het raadsbesluit.

Maar voorzitter, daden spreken sterker dan woorden. Zolang het college geen raadsvoorstellen naar de gemeenteraad stuurt over bouwen in de stedelijke groene hoofdstructuur, dan gebeurt het ook niet. Vandaar de volgende motie;

  • Roept het college op: geen raadsvoorstellen naar de raad te sturen die voorstellen te bouwen in de stedelijke groene hoofdstructuur.

Voorzitter, we kunnen groen ook beschermen door het aan te wijzen als Natuurnetwerk Nederland gebied. En daar liggen nog kansen voor in de stad. Vandaar dat mijn fractie de volgende motie indient:

  • verzoekt het college: om in lijn met het advies van AVN in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland om te bezien of de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin en Klein Zwitserland kunnen worden toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland.

U ziet het, voorzitter: de Partij voor de Dieren schenkt behoorlijk wat aandacht aan het voorkomen van bouw in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Helaas is dat in deze stad nodig. Maar er liggen ook kansen om de natuur uit te breiden. Zo worden binnen aanzienlijke tijd de tramlussen door technologische verbeteringen overbodig. Deze ruimte komt dan vrij en kan dan worden heringericht. Een uitgelezen kans om te vergroenen. Vandaar de volgende motie:

  • verzoekt het college: vrijkomende tramlussen in te richten als nieuwe stadsnatuur en niet te gebruiken voor andere ruimtelijke ontwikkelingen.


Voorzitter, ik sluit af. Hang die kettingzagen nu maar in de wilgen.