Bijdrage Kop Assum­burgweg


Raad

16 december 2020


Voorzitter,

In 2018 stelden we dit plan bij station Moerwijk vast en toen is besloten dat er geen millimeter in de ecologische zone zou worden gebouwd.

Wat schetst 2 jaar later onze verbazing? In plaats van het gigantische huidige bouwvlak te gebruiken wordt ook nog de ecologische zone en veel van het aanwezige groen opgeofferd. En zo verdwijnen ecologische verbindingen voor dieren.

Voorzitter, wat is de nota stadsnatuur waard als we steeds kiezen om de zone voor allerlei plannen op te offeren? Denkt de wethouder dat vleermuizen écht door gebouwen kunnen vliegen?

In totaal neemt de verharding met 2100 m2 toe en 65 bomen worden gekapt. En dit op het snijvlak van meerdere ecologische zones. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit onacceptabel en zelfs onbehoorlijk.

Ik noemde al dat dit in strijd is met wat in 2018 is vastgelegd, maar voorzitter het is ook in strijd met onze eerder aangenomen motie en het oude coalitieakkoord waarin werd ingezet op het verbeteren van de ecologie. In de afdoening van onze motie werd zelfs aangegeven dat de ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg en de verbindingszone parallel aan de spoorlijn bij knoop Moerwijk zouden worden verbonden en hersteld. Nu gebeurt dus precies het tegenovergestelde. De drie bestaande groene verbindingen die deze zones verbinden zullen met dit plan allemaal verdwijnen. Graag een reactie van de wethouder waarom deze afdoening opeens het raam uit wordt gegooid.

Ik dien daarom de volgende motie in:

  • Verzoekt het college: Het bestemmingsplan in te trekken en te komen met een aangepast plan waarin de ecologische verbindingszone niet wordt aangetast.