Amen­dement Niet bouwen in de Stede­lijke Groene Hoofd­structuur


Nota Stads­natuur

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Stadsnatuur (RIS305824).

Besluit om in het raadsbesluit als dictumpunt toe te voegen:

  • “g. Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur verplicht het gemeentebestuur zich om deze op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Uitbreiding van verharding in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, zoals woningen, parkeerplaatsen en kunstgrasvelden, wordt niet toegestaan.”

Toelichting:

De Nota Stadsnatuur (zie p. 9) is een nadere uitwerking van de Agenda Groen voor de Stad (RIS 294705) en heeft een stadsbrede scope. De eerste zin van het dictum komt uit deze Agenda Groen voor de Stad. Dit was en is een goed uitgangspunt. Het is wenselijk deze doelstelling ook in de Nota Stadsnatuur te blijven hanteren, en deze zin dus toe te voegen aan het raadsbesluit.

De tweede zin van het dictum komt uit het in 2016 aangenomen initiatiefvoorstel ‘De Stad gaat voor Groen’ (RIS267402). De herinnering aan dit aangenomen beleidsdoel lijkt soms wat weg te zakken in ons collectieve geheugen. Daarom is het goed ook deze zin expliciet in de nieuwe Nota Stadsnatuur op te nemen.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD