Motie Geen raads­voor­stellen meer over bouw in Stede­lijke Groene Hoofd­structuur


Nota Stads­natuur

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Stadsnatuur (RIS305824).

Constaterende, dat:

  • het college zich met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur verplicht deze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken;
  • bouwen in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur alleen mogelijk is indien de gemeenteraad daar bij meerderheid toe besluit;
  • het college aangeeft een dergelijk besluit niet uit te kunnen sluiten.

Overwegende, dat:

  • het college bij kan dragen aan de onwaarschijnlijkheid van een besluit om in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur te bouwen, door zelf geen voorstellen met die strekking te doen.

Roept het college op:

  • geen raadsvoorstellen naar de raad te sturen die voorstellen te bouwen in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, SP, VVD