Bijdrage Start­no­titie omge­vings­visie Den Haag


Cie Ruimte

13 januari 2021
Voorzitter,

We hebben het al eerder gezegd, maar we moeten als Haagse Raad echt lang wachten op het college wat de Omgevingswet betreft. De Partij voor de Dieren sluit zich hierbij aan bij de punten van de Vrienden van Den Haag. Ik zou verder mijn bijdrage van november grotendeels kunnen herhalen, want de nieuwe brief bevat weer procesmatige informatie met weinig inhoud. Dit terwijl we in november als commissie duidelijk aangaven graag te willen spreken over de belangrijkste afwegingen en opties. En weer hebben we dus niet de informatie die in september al bij de raad zou liggen, bijvoorbeeld over de adviesrol.

Ik zie nu dat veel belangrijke keuzes voor de zomer moeten plaatsvinden. Over de zogenaamde ‘bruidschat’ met nieuwe regels, participatie, opzet van het omgevingsplan en het bindende advies. Kan de wethouder toezeggen om eerst per brief met verschillende opties te komen en niet direct met een raadsvoorstel? Op die manier kan zorgvuldig een keuze worden gemaakt rond deze thema’s. Uit de vorige bespreking leek de wethouder hiertoe bereid te zijn, maar mijn fractie zou het graag heel duidelijk als toezegging horen. Vooral omdat de tijd echt dringt.

Dan de omgevingsvisie. In het stuk staat dat er een ambitiedocument komt en er een werkbespreking in het vierde kwartaal van 2020 met de raad zou zijn met de mogelijkheid input te geven. En dat staat in een stuk wat in december is verstuurd. Het moge duidelijk zijn dat die planning niet is gehaald. Kan de wethouder ingaan op wanneer de raad wel input kan leveren en meer inzage in het ambitiedocument krijgt?

Inhoudelijk is op dit moment op basis van de documenten niet zoveel te zeggen. Het lijkt alsof de visie voor een groot deel een samenvatting zal zijn van bestaande documenten die zien op de fysieke omgeving. Daarover 2 punten.

Allereerst worden zeven hoofdopgaven genoemd. Hier mist dier en natuur. De borging van de Haagse natuur lijkt mijn fractie wel een van de hoofdopgaven; ook gegeven het feit dat we veel waardevolle natuurgebieden bezitten. Is de wethouder bereid die hoofdopgave op te nemen? Dit ook naar aanleiding van de inspraak van AVN. Het is gek dat natuur zo weinig is verankerd. Laten we er 8 opgaven maken.

Dan het bestuurlijke uitgangspunt waarin geformuleerd is dat groei in principe moet worden ingepast in de bestaande stad. Wat wordt hiermee bedoeld? Als Den Haag op een gegeven moment geen ruimte meer heeft kan groei toch ook ergens anders worden opgevangen? Ook sluit de Partij voor de Dieren zich aan bij de punten van de Vrienden van Den Haag dat met deze visie de focus lijkt te zijn op groei en de andere waarden ondergeschikt hieraan zijn.


Interessant voor jou

Bijdrage Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten

Lees verder

Bijdrage Planuitwerkingskader Burgemeester Patijnlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer