Bijdrage Bekrach­tiging en opheffing geheim­houding


Raad

15 april 2021


Voorzitter,

Openbaarheid is een groot goed. Het college kiest te vaak voor geheimhouding, terwijl dit niet nodig is. Hele stukken worden geheim gehouden zonder de check of partiële geheimhouding mogelijk is. Mijn fractie begrijpt bijvoorbeeld niet waarom de de participatie in de Binckhorst geheim is. Juist zoiets zou bij uitstek transparant moeten plaatsvinden. Ik begrijp dat het college hierover nog meer toelichting gaat geven in de vorm van een raadsvoorstel. Graag een expliciete bevestiging daarvan.

De Partij voor de Dieren wil verder uitspreken dat het wenselijk is goed naar de huidige procedures te kijken. Een verzoek om geheimhouding dinsdag toesturen is echt te laat voor een fatsoenlijk proces. Is het college het hiermee eens? Graag een toezegging dat verbetering gaat plaatsvinden.

Dan de procedure zelf. Het is volstrekt onhelder wat de gebruikelijke procedure is. Nu kiest Hart voor Den Haag om het voorstel van de besluitenlijst te halen en in andere gevallen wordt eerst gevraagd om een toelichting. Hier zou ook echt duidelijkheid moeten komen. Graag een reactie.