Bijdrage Nota stads­bomen


Raad

15 april 2021

Voorzitter,

Duurzame watermanagers, duurzame airco’s, duurzame luchtfilters, voedselbron, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid voor insecten, vogels en kleine zoogdieren en korstmossen. Kortom: bomen. Ongeacht waar ze staan, hebben ze veel betekenis.

Voor de hoofdboomstructuur zijn een aantal criteria opgesteld. Een daarvan is dat de boomstructuur in aanmerking kan komen als die ‘door iedereen beleefd wordt en hierdoor stedelijke betekenis heeft.’ Uit de technische vragen wordt dit verder toegelicht dat het gaat om een boomstructuur op een plek waar gemiddeld meer Hagenaars mee bekend zijn, of wel eens komen. Op zich geen verkeerd criterium maar daarmee worden bomen op plaatsen waar veel mensen komen beter beschermd dan bomen in buitenwijken die door minder mensen worden bezocht.

Terwijl de boomstructuren in buitenwijken minstens zo betekenisvol zijn voor de omwonenden. Zij zien de bomen in hun wijk dagelijks en de bomen “met stedelijke betekenis”, zoals die aan het Lange Voorhout, niet. Om ook boomstructuren in de buitenwijken in aanmerking te laten komen voor de Hoofdboomstructuur, en ze dus beter te kunnen beschermen, is het wenselijk hiervoor een aanvullend criterium op te nemen. Vandaar dat wij hierover het amendement ‘Bescherm bomen in de wijken beter’ indienen waarin dit wordt geregeld.

Maar voorzitter, illegale bomenkap ligt op de loer. De afgelopen jaren hebben we al voorbeelden gezien aan de Scheveningseweg en de Uithof. Helaas ging het recentelijk ook fout aan het Colijnplein. Doordat de Haagse Stadspartij hier vragen over heeft gesteld heeft het college aangifte gedaan bij het OM en die stap is te prijzen. Alleen zijn we er nog niet. Want het college kan ook bestuursrechtelijk ingrijpen door overtreder een herplantplicht op te leggen. Door het beleid uiteen te zetten ontstaat niet alleen een consistent beleid, ook ontmoedigt het illegale bomenkap. Vandaar dat wij het amendement ‘Consequent handhaven bij illegale kap’ indienen.

Een Nota stadsbomen is belangrijk omdat bomen onze bescherming verdienen. In de nota worden heel veel beleidsdoelen gesteld maar daar is slechts 78% van het benodigde budget voor gereserveerd. Hierdoor kunnen veel van de prachtige voorstellen niet worden uitgevoerd. Vandaar dat wij de wethouder graag een handje helpen door de volgende motie in te dienen:

Verzoekt het college:

▪ alles op alles te zetten om richting de nieuwe begroting budget te zoeken voor het uitvoeren van alle gestelde beleidsdoelen in de Nota Stadsbomen.