Amen­dement Conse­quent handhaven bij illegale kap


15 april 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota stadsbomen (RIS307827).

Besluit om aan het raadsvoorstel een dictumpunt I.k. toe te voegen, luidend:

  • Beleid op te stellen over hoe de gemeente strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaaft bij het illegaal vellen of beschadigen van bomen binnen de gemeente Den Haag en dit in een beleidsregel te vatten. Hierin wordt het opstellen van een proces-verbaal, de herplantplicht uit de APV en de hieraan gekoppelde last onder dwangsom opgenomen.

Toelichting:

De opwarmende stad heeft iedere boom hard nodig, maar helaas komt illegale bomenkap nog steeds voor. Kortgeleden werden vier volwassen bomen op het Colijnplein zonder vergunning gekapt, waarover de Haagse Stadspartij schriftelijke vragen heeft gesteld. Het college geeft aan in dit soort gevallen in te grijpen door aangifte te doen bij het OM, en indiener vindt deze strafrechtelijke stap te prijzen. Het college kan echter ook bestuursrechtelijk ingrijpen door de overtreder een herplantplicht op te leggen (artikel 2:92 APV), maar doet dit niet. Hieraan kan de gemeente een last onder dwangsom koppelen.

Het is wenselijk dat de gemeente uiteenzet hoe ze consequent handhaaft bij illegale bomenkap. Een beleidsregel is hier het gewezen middel voor, dat ook in de gemeente Utrecht wordt gebruikt. Ook is het wenselijk dat de gemeente alle tot haar beschikking staande middelen (aangifte, herplantplicht, last onder dwangsom) inzet om illegale bomenkap te ontmoedigen. Zo kunnen we meer bomen tegen illegale kap beschermen.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

PVV, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Bescherm bomen in de wijken beter

Lees verder

Motie Koppel budget aan beleidsdoelen Nota Stadsbomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer