Amen­dement Bescherm bomen in de wijken beter


15 april 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota stadsbomen (RIS307827).

Besluit om aan bijlage 1 op pagina 24 tussen “betekenis, of” en “Draagt in” een zin toe te voegen, luidend:

  • “Wordt door omwonende wijkbewoners beleefd en heeft hierdoor betekenis voor de wijk, of”

Toelichting:

Een boomstructuur komt met de bestaande criteria in aanmerking voor opname in de Hoofdboomstructuur wanneer deze “door iedereen beleefd wordt en hierdoor stedelijke betekenis heeft.” Het college licht dit als volgt toe: “Hiermee wordt bedoeld dat sprake is van een stedelijke betekenis. Het gaat om een boomstructuur op een plek waar gemiddeld meer Hagenaars bekend mee zijn, of wel eens komen.” Het college noemt het Lange Voorhout als klassiek voorbeeld hiervan.

Dit vindt indiener een begrijpelijk criterium. Een nadeel ervan is echter wel dat dit criterium bomen op plaatsen waar veel mensen komen (het Centrum, Scheveningen) beter beschermt dan bomen in buitenwijken die door minder mensen bezocht worden.

Boomstructuren in de buitenwijken kunnen echter minstens zo betekenisvol zijn voor hun omwonende wijkbewoners. Ze zien de boomstructuren in hun eigen wijk dagelijks in tegenstelling tot de bomen op het Lange Voorhout, maar hun beschermingsniveau reflecteert het belang van deze lokale boomstructuren voor de aanblik van de wijk niet. De andere bestaande criteria dekken dit helaas ook niet af.

Om ook boomstructuren in de buitenwijken in aanmerking te laten komen voor de Hoofdboomstructuur, en ze dus beter te kunnen beschermen, is het wenselijk hiervoor een aanvullend criterium op te nemen. Dat beoogt dit amendement.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Zet in op woningbouw; niet op visserij

Lees verder

Amendement Consequent handhaven bij illegale kap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer