Bijdrage Bestem­mingsplan Waldeck


11 mei 2022

Voorzitter,

We hebben 3 punten op het bestemmingsplan.

Allereerst de ecologische zone. In de nota stadsnatuur is vastgelegd dat het Beethovenplantsoen een ecologische zone wordt. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt dit ook gezegd, maar in de verbeelding zien we dit niet terug. Het bestemmingsplan zou volgens ons aangepast moet worden om de specifieke dubbelbestemming op te leggen om te borgen dat de Loosduinse zone verankerd wordt om te beschermen en te borgen dat hier de natuur op 1 staat. Is de wethouder het met mijn fractie eens?

Dan de beeldbepalende bebouwing. Ook hier zien we geen extra borging. In het verleden is afgesproken dat deze bebouwing een dubbelbestemming zou krijgen. Waarom is dit niet gedaan voor de gebouwen benoemd op p.15 van de toelichting?

Tot slot, de bewonersbetrokkenheid. Er zijn geen zienswijzes gekomen. Dat klinkt goed, maar is dat echt goed? De brief die daarover wordt gestuurd is toch onbegrijpelijk?

Het lijkt niet door te dringen bij de gemeente. Zo begint de brief:

Geachte heer, mevrouw, De Gemeente Den Haag actualiseert iedere 10 tot 15 jaar haar bestemmingsplannen, en heeft het voornemen een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor Waldeck ter inzage te leggen. Dit plan zal het huidige bestemmingsplan uit 2009 vervangen. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan Waldeck 2021 beslaat een deel van het zuidwestelijk grondgebied van de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Ockenburghstraat, aan de noordzijde door de Laan van Meerdervoort, aan de oostzijde door de Catharina van Rennesstraat en het Pauline de Haan Manifargespad en aan de zuidzijde door de Lisztstraat en de Symfoniestraat. Het nieuwe bestemmingsplan is een actualisatie, waarbij bestemmingen en mogelijkheden uit 2009 grotendeels worden overgenomen maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met nieuwe of gewijzigde legale situaties en tussentijds verleende vergunningen.

Het gaat nog even door. Wat vindt de wethouder hiervan?