Bijdrage Binck Blocks


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

Vandaag dienen we twee moties in rond de Binckhorst. Allereerst zijn er voor de natuur nog steeds geen echte kaders, vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • (niet-juridische) kaders, doelen en spelregels voor natuurontwikkeling en ecologie op te stellen voor de openbare ruimte in de Binckhorst en deze aan de raad voor te leggen;

  • een voorstel te doen om natuurwaarden ook als een van de toetsingskaders van het Q-team in te stellen.


Daarnaast is er een sociaal bouwprogramma in het Mecuriuskwartier gepositioneerd, voordat het college bedacht dat dit bedrijfsterrein zou blijven. De flat is net open en bewoners hebben overlast van de crematoria en voelen zich weggestopt. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • in gesprek met Staedion, de bewoners en de Omgevingsdienst Haaglanden na te gaan wat bewoners voor hinder ervaren en of onderbouwd kan worden dat aan alle normen voor gezond wonen wordt voldaan;

  • bij sprake van serieuze hinder voor bewoners van Pegasus, te zorgen dat er aanpassingen komen en dat er zo gewerkt wordt dat de woonomgeving leefbaar blijft;

  • bij de verdere transformatie van het Mercuriuskwartier in goed contact te staan met de bewoners van de Pegasus en te zorgen dat ze altijd goed geïnformeerd zijn over werkzaamheden en hun zorgen goed kenbaar kunnen maken en dat rekening gehouden wordt met hun belangen.


(Tot slot, over Binckblocks. Dit plan verdient om vele redenen geen schoonheidsprijs. Niet in de laatste plaats nu met het proces. Is de wethouder bereid om het plan terug te trekken zodat we de nieuwe informatie tot ons kunnen nemen en hierop kunnen voorbereiden?)