Bijdrage Brief Stedin Groep aangaande de lange termijn finan­ciering


15 maart 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren fractie heeft een aantal vragen. Ik loop ze langs.
- Genoemd wordt dat Stedin de slechtste financiële uitgangspositie heeft van alle netbeheerders. Den Haag is al jarenlang een substantieel grote aandeelhouder en heeft jarenlang gestuurd op het uitkeren van dividend. We kunnen toch niet verrast zijn door de slechte verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen? En we hadden deze noodzakelijke investeringen toch al lang aan zien komen? Kan de wethouder hierop reflecteren?

- Ten tijde van de eerdere financieringsronde in 2021 had gemeente Den Haag geld hiervoor over en 10 miljoen euro gereserveerd, wat is er met dit geld gebeurd en waarom wordt dit niet alsnog overwogen als investering?

- Erkent de wethouder dat de noodzaak tot investering niet alleen door rijksbeleid komt, maar ook noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld de woningbouwopgave en de gemeentelijke beleidsdoelstellingen bij verduurzaming. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het nodig is door beleid dat verankerd is op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau, eigenlijk bij alle bestuurslagen?

- Kan de wethouder de tijdlijn schetsen voor de verdere procedure, met name over de wensen en bedenkingen?