Bijdrage corona­crisis


Cie Bestuur

4 juni 2020

Voorzitter, mijn bijdrage focust op vier punten; sekswerkers, daklozenopvang, openbare ruimte en dierenwelzijn.

Sekswerkers.

Voorzitter, het enige contact beroep dat, vooralsnog, tot 1 september niet mag werken. Maar wat moeten deze mensen in de tussentijd doen? Want veel van deze mensen komen niet in aanmerking voor de TOZO-regeling omdat ze niet als ZZP-er staan ingeschreven en werken via de opting-in regeling. Ook durven veel mensen niet de hulp te zoeken omdat ze bang zijn voor vervolging op andere vlakken.

Kan de wethouder ervoor zorgen dat de financiële hulpmiddelen laagdrempeliger voor deze mensen beschikbaar worden gesteld? Of dat deze groep toch aangepast hun werk kan uitoefenen zodat voorkomen wordt dat deze mensen zonder geld en daarmee zonder eten of een dak boven hun hoofd komen te zitten?

Daklozenopvang

Voorzitter, door versoepelingen van regels heropenen hotels ook weer voor toeristen. Daar waar daklozen in hotels worden opgevangen moet daar een oplossing voor komen. Ik sprak eerder deze week met het Leger des Heils en het verhaal grijpt me nog aan.

'Geen prettig gezicht om de daklozen te zien verkassen van plek naar plek met hun bezittingen in een tas gepropt of onder de arm,' aldus het Leger des Heils. Voorzitter, het is allang duidelijk dat de Partij voor de Dieren niet voor gesleep is met dieren, maar wij zijn dus ook niet voor het gesleep met deze kwetsbare mensen.

Kan het college aangeven welk perspectief wordt geboden voor deze mensen? Hebben de mensen die hulpvraag nodig hebben inmiddels de mogelijkheid om ook in real life het gesprek aan te gaan?

Het Rijk heeft 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de dak- en thuislozen. Kan de wethouder aangeven of inmiddels al een visie is opgesteld in het kader van opvang en zorg voor dak-en thuislozen?

Openbare ruimte

Fijn dat horeca ondernemers langzaamaan hun werk en daarmee hun inkomsten kunnen hervatten en zij de ruimte krijgen om terrassen te vergroten. Maar hoe wordt omgegaan met terrassen op trottoirs met langslopende mensen die ook afstand moeten behouden? Hierbij ook denkend aan mensen met een (visuele) beperking. Kan het college aangeven hoe daarop wordt geacteerd? Hoe wordt omgegaan met terrassen die uitgebreid worden naar groene zones of parken? Hoe wordt daar rekening gehouden met de natuurwaarden en de nadelige effecten op de biodiversiteit?

Ook worden op het strand betonpaden geplaatst. Onze fractie vindt het toch onwenselijk om hier meer verstening toe te passen zeker ook omdat de gevolgen voor verstuiving van de duinen etc. nog niet duidelijk is. Kan de wethouder aangeven of die gevolgen voor natuur zijn onderzocht en of de paden van tijdelijke duur zijn?

Door de verruiming van regels komen langzamerhand ook meer verkeersbewegingen op gang. De gemeenten Schiedam en Leidschendam-Voorburg zijn ons er al in voorgegaan; een voetdrukknop bij het verkeerslicht. Met een druk op de knop op de grond kan je als voetganger het lichtknopje coronaproof indrukken. Kan de wethouder aangeven dit in Den Haag ook op te nemen? Graag een reactie?

Dierenwelzijn

Voorzitter, al eerder vroeg onze fractie hoe de noodopvang van huisdieren van alleenstaande mensen wordt geregeld ten tijden van een opname in het ziekenhuis door corona. In een eerdere brief stond dat mensen zelf verantwoordelijk zijn, maar wat als je eenzaam bent en met spoed wordt opgenomen? Dan kan je dat niet regelen. Graag een reactie van de wethouder.

Ook heeft het college gereageerd op een verzoek van de st. dierennoodhulp om de lijst met vitale beroepen uit te breiden met dierenartsen, dierenhulpverleners en dierenverzorgers. Deze brief is naar meerdere gemeenten verstuurd en in tijden van crisis is het ook van belang dat dierenwelzijn niet in het geding komt. Is de wethouder bereid samen met andere gemeenten om bij het Rijk de landelijke lijn van de noodverordening uit te breiden met deze beroepen voor toekomstige crisis?


Voorzitter, tot slot, de Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de gestelde vragen over de effecten van corona op de culturele sector en het voorbestaan van die sector. We zijn benieuwd naar de beantwoording van de wethouder op die vragen.


Tot zover