Bijdrage Den Haag geeft thuis, beleids­kader aanpak dakloosheid 2023- 2030


31 augustus 2023

Voorzitter,


Vandaag hebben we het over het helpen van daklozen mensen, mensen zoals jij en ik. Een actieplan om mensen een thuis te geven. Door de jaren heen als woordvoerder op dit dossier heb ik helaas vele schrijnende verhalen voorbij horen en zien komen. Ik mocht veel mensen ontmoeten; zowel de dakloze mensen zelf als de vele hulpverleners en vrijwilligers die uit solidariteit deze mensen, die soms een extra handje nodig hebben te helpen. De vele verhalen die je niet in de koude kleren gaan zitten vanwege het machteloze gevoel, het onrecht dat mensen is aangedaan of simpelweg het gevoel dat de daklozen mensen het gevoel hebben dat ze aan hun lot worden overgelaten.

De bijdrage van de Partij voor de Dieren splitst zich in een drietal thema’s; wonen, paradijsvogels, participatie, jongeren en queer personen.

Goed dat dit college in dit actieplan het woonvraagstuk meeneemt. Maar ook horen en zien wij dat het stuk over wonen ook nog wel een slag in concreetheid kan gebruiken. Mijn vraag aan beide wethouder is dan ook hoe we dit anders kunnen monitoren en met welke termijnen we hierover worden geïnformeerd?

Ook is in het stuk te lezen dat het koepelconvenantwordt geëvalueerd en herzien. Wat is het tijdspad daarvan? Kunnen we als gemeente hier ook sancties in opnemen als gestelde doelen door derde partijen niet worden gerealiseerd?

De thema’s als wonen, preventie en dakloosheid zijn in de ambtelijke organisatie verdeeld over diverse afdelingen, de collegeleden hebben beiden natuurlijk ook een eigen agenda en toch moet er ergens een verantwoordelijke zijn een regiehouder etc. Is het dan geen goed idee om een stuurgroep te maken om op de diverse thema’s in deze aanpak een overstijgende aanpak te krijgen, ook samen met de ambtenaren en het werkveld. We horen het graag van beide wethouders?

Dan de paradijsvogels. Een groep mensen, waarvan ik de eer heb gehad om door een bijzonder mooi mens te worden ontvangen op een van de vele plekken waar hij ooit heeft verbleven; Aad van de straat. Een eigenzinnige autonome man die vooral zelf de regie wilde houden over zijn leven. En vooral die eigen regie is een must om het laatste gevoel van menselijkheid te behouden. En helaas is deze wijze man niet meer onder ons; maar laat ons nog genoeg levenslessen na, waar actie op nodig is. Want waar was plek voor Aad om rustig heen te gaan? Deze puzzel was niet makkelijk te maken en daarom ook hulde voor alle maatschappelijke organisaties en mensen die dit hebben gerealiseerd met elkaar!

Ook tijdens een van de bezoeken aan de kessler werd het duidelijk dat er een tekort is aan plekken voor mensen met somatische problemen. En zeker omdat we ook signalen krijgen dat de doelgroep ook steeds ouder wordt is het een groeiend probleem. En ja de focus is op iedereen van straat, maar in de tussentijd zijn dit signalen die we op moeten pakken en oplossen. Immers niemand op straat is al langer het motto van het college.

Paradijsvogels zouden ongeveer voor een tiental mensen een individuele oplossingen gevonden moeten worden. Zou het bijvoorbeeld niet een idee zijn om deze mensen te laten verblijven op volkstuincomplexen, zodat zij daar buiten openingstijden een oogje in het zeil kunnen houden?

Dan het participatietraject bij de totstandkoming van dit plan:

Zoals de insprekers ook uitspraken baanbrekend en hulde dat het college dit op deze manier heeft aangepakt. Toch is er altijd ruimte voor verbetering.

Want hoe kijkt de wethouder naar de geluiden over de snelheid van het traject en de afrondende fase?

Dan participatie in de vorm van ervaringsdeskundigheid in het stuk staat het ook genoemd als betekenisvolle participatie.

In het stuk staat zelf dat we ervaringskennis meer gaan inzetten. Maar ook dat we van onze partners verwachten met ervaringskernnis aan de slag te gaan. Ook gaan we onderzoeken of we dit onder kunnen brengen in de afspraken over social return. Maar wat doen we als gemeente zelf ervaringsdeskundigheid in de uitvoering?

Dan de jongeren regisseurs. Hoe kunnen we deze jongerenregisseurs meer uitbreiden door hen bijvoorbeeld ook in te zetten op preventie?

Dan clientenondersteuning

Onze afdoening van de motie zit ook bij de agenda van vandaag en daar hebben we een aanvullende vraag over:

Want op welke manier verwacht het college te investeren in de kwaliteit van clientondersteuning en of het college extra middelen hiervoor beschikbaar stelt?

Is het een idee om het geld te labelen zodat we het ook kunnen volgen en zien hoeveel nog ergens van over is?

Dan over daklozen queer personen. Voor de zomer hebben we met deze wethouder nog gesprekken gevoerd over de stand van zaken van een aparte queeropvang. En zojuist hoorden we het ook van de inspreker dat het ook tijdens het participatieproces is besproken. Helaas zien we in dit stuk niet iets terug over een queeropvang, alleen queer sensitief handelen. Kan de wethouder toelichten hoe het proces en de doelen eruit zien bij het doel om queersensitiviteit te stimuleren in ondersteuning en dienstverlening?

De bedoeling is te komen tot een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe meer veiligheid en sensitiviteit te creëren om discriminatie binnen de hulpverlening voor queer jongeren tegen te gaan. De raad wordt door een rapportage begin 2022 geïnformeerd over de voortgang.

Richting deze bespreking heb ik met meerdere maatschappelijke organisaties gesproken, maar ook dakloze queer jongeren. Hieruit kwamen signalen om iets te doen aan de huidige situatie. En ook daar hoorde ik de wens voor een veilige haven. Na het bezoek van de maatschappelijke organisatie en de gemeente ambtenaren richting de tussenvoorziening in Utrecht in 2021 om te kijken hoe ze het daar hebben geregeld is er sindsdien geen contact meer met hen geweest vanuit de gemeente.

Al die verhalen hebben uiteindelijk geleid tot een motie bij de programmarekening. Mijn vraag aan de wethouder is natuurlijk hoe het met die motie staat, maar vooral of de wethouder iets kan terugkoppelen wat er tijdens het participatieproces is besproken over daklozen queer personen en wat ?

Voorzitter tot slot: De mensen moeten wat liever voor elkaar zijn!

Interessant voor jou

Bijdrage Rapport Jeugdombudsman 'Gehoord aan de jeugdbeschermingstafel'

Lees verder

Bijdrage Afdoening Motie Duinpaviljoens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer