Bijdrage Door­lichting syste­matiek van urgenties


31 augustus 2023

Voorzitter,

Kortheidshalve sluit ik me aan bij veel eerder gestelde vragen. In aanvulling daarop nog tweede punten:

Hoe wordt omgegaan met de aanpassing van de communicatie in de urgentiewijzer? Het lijkt mijn fractie goed dat die mensen altijd verder helpt, dus ook als de uitkomst is dat je geen recht hebt op een urgentie, dat gekeken wordt of de vraag is opgelost en of je zo nodig verder doorverwezen kan worden. Op een makkelijke manier. Kan de wethouder hier op ingaan?

De legeskosten van 88 euro zijn fors en het lijkt mijn fractie een drempel voor veel mensen. Kan de wethouder ingaan op tegemoetkoming in de legeskosten voor mensen die dit nodig hebben? Het lijkt dat het nu via bijzondere bijstand moet: is dit de enige manier, zijn er niet makkelijkere instrumenten? En hoe wordt hierover gecommuniceerd?