Bijdrage eind­rapport Jeugdom­budsman leer­lin­gen­vervoer


Cie Samen­leving

13 januari 2023

Voorzitter,

Afhankelijkheid zou nooit een inperking mogen zijn op vrijheid om voort te bewegen van a naar b. De verhalen dat leerlingen niet op school komen, te laat komen of zelfs op een verkeerde plek worden gebracht zijn stuitend. Ook onze fractie heeft signalen ontvangen van mensen die niet terecht konden of zelfs werden geweigerd bij de vervoerder. Zo zijn jongeren bijvoorbeeld geweigerd zodra ze naar hun stageplaats moesten worden gebracht. Maar ook ouderen waarvan we allemaal de signalen in de media hebben gehoord over bijvoorbeeld Welzijn Scheveningen en wat zojuist ook is aangehaald door de insprekers.

Van de verhalen moeten we ook als gemeente iets leren. Het rapport van de ombudsman komt uit 2020 en sindsdien heeft de gemeente wijzigingen doorgevoerd in het beleid. Toch nog een vraag aan de wethouder gezien de misstanden, wat voor concrete acties worden genomen om elk kind, jong volwassenen of oudere op een menselijke en veilige manier te vervoeren? Aansluitend heeft het college een reactie gegeven in oktober 2022 maar sindsdien zijn er ook weer wijzigingen doorgevoerd waaronder het uitvoeren van medische advisering. In de reactie van het college wordt vaak gerefereerd naar de GGD, kan de wethouder beamen dat alle punten uit de reactie ook gelden voor de nieuwe partij Calder Werkt?

Geheel niet onbelangrijk is het registreren van klachten en opvolging geven aan klachten. Onze fractie kon nergens in het RIS iets vinden over klachtenregistratie. Ook uit meerdere gesprekken met het veld bekruipt bij ons het gevoel van verbetering van klachtenregistratie en afhandeling. Kan de wethouder dit beamen? Wat gaat de wethouder doen om registratie en afhandeling te verbeteren?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zit toch met een raar gevoel of we niet te laat zijn vanwege het kader van de aanbesteding. Wat voor ruimte hebben we als raad nog om verbeteringen op vervoer, begeleiding tot aan procedures door te voeren?

Een van de specifieke punten ter verbetering is de meerjarige toekenning van het vervoer, zodat ouders en kind niet keer op keer dezelfde administratie rompslomp door hoeven te lopen. Kan de wethouder toezeggen om over te gaan tot meerjarige beschikking?

Is de wethouder zich ervan bewust dat veel ouders en ouderen die gebruikmaken van het WMO vervoer vaak zelf geen klacht kunnen indienen of bang zijn dat dit gevolgen heeft voor de beoordeling van de indicatie of andere consequenties?

Verder nog specifiek over het vervoer voor de ouderen.

Meerdere instanties luiden de noodklok als het gaat om dit vervoer. Zo refereerde een van de insprekers ook aan een brandbrief van een zorginstelling uit 2019. Kan het college toelichten of ooit is gereageerd op die brandbrief en welke acties zijn genomen?

Het huidige vervoer kan niet voldoen aan een menselijke maat vanwege de targets. Lange wachttijden met het toekennen van het vervoer en in de tussentijd wordt Welzijn Scheveningen benaderd om het vervoer in die tussentijd uit te voeren. Dat is toch best een bijzondere gang van zaken. Ouderen hebben behoefte aan vastigheid en een vertrouwd gezicht.


  • Allereerst een vraag over de procedure. Kan de wethouder verduidelijken waarom er pas zo laat is gereageerd op de brief van de vrijwilligers die zojuist hebben ingesproken?

  • Er zijn initiatieven in de stad waarbij het vervoer wel aan de vraag kan voldoen en wellicht meer bieden dan gevraagd zoals Welzijn Scheveningen. Kan de wethouder toelichten waarom we deze initiatieven in de stad niet volledig ondersteunen en versterken?

  • Tot slot

  • Zijn er nergens evaluaties van het doelgroepenvervoer terug te vinden. Hoe kunnen we zonder een goed beeld te hebben wat de lessen zijn van de afgelopen aanbestedingsperiode weer een nieuwe aanbesteding starten? Kan de wethouder daarop reflecteren?